تیم مین‌زدایی زنان عراق

Telegram
زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند.
© REUTERS / Khalid al-Mousily

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان «دولت اسلامی» را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان «دولت اسلامی» را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد. - اسپوتنیک ایران
1/9

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان «دولت اسلامی» را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

زنان اعضای تیم عراقی بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری.

زنان اعضای تیم عراقی بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری. - اسپوتنیک ایران
2/9

زنان اعضای تیم عراقی بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد. - اسپوتنیک ایران
3/9

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد. - اسپوتنیک ایران
4/9

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد. - اسپوتنیک ایران
5/9

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند.

زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند. - اسپوتنیک ایران
6/9

زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد. - اسپوتنیک ایران
7/9

یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند و تلاش می کند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرد.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

توضیحات یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، که با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند.

توضیحات یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، که با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند. - اسپوتنیک ایران
8/9

توضیحات یکی از اعضای تیم عراقی زنان بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، که با پوشیدن تجهیزات ایمنی، در یک میدان مین کار می کند.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند.

زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند. - اسپوتنیک ایران
9/9

زنان اعضای تیم عراقین بنیاد سوئیسی مبارزه با مین‌گذاری، با پوشیدن تجهیزات ایمنی، تلاش می کنند مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان "دولت اسلامی" را در حومه موصل پیدا کرده و از بین ببرند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала