دروس زبان روسی: درس دهم

دروس زبان روسی: درس دهم
Telegram
تكرار واژه ها و كلمات پركاربرد Добрый вечер عصر بخير До свидания! خداحافظ (شكل مودبانه) Пока! خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت. Всем пока! با همه خداحافظي كردن! До завтра! تا فردا! До скорой встречи! تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك! Не пропадай! در تماس باش! غيبت نزند! Спасибо! متشكرم! Спасибо, и вам того же.

تكرار واژه ها و كلمات پركاربرد
Добрый вечер
عصر بخير
До свидания!
خداحافظ (شكل مودبانه)
Пока!
خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت.
Всем пока!
با همه خداحافظي كردن!
До завтра!
تا فردا!
До скорой встречи!
تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك!
Не пропадай!
در تماس باش! غيبت نزند!
Спасибо!
متشكرم!
Спасибо, и вам того же.
متشكرم، شما هم همچنين.
Большое спасибо
خيلي متشكرم.
Вы очень добры.
شما خيلي لطف داريد.
Пожалуйста!
قابلي ندارد!
Говорит по-русски
روسي حرف زدن، صحبت كردن
Говорит по-персидски
فارسي حرف زدن، صحبت كردن
Говорит по-английски
انگليسي حرف زدن يا صحبت كردن
Кто-нибудь говорит по-персидски?
كسي فارسي حرف مي زند؟
Здесь кто-нибудь говорит по-русски?
اينجا كسي روسي حرف مي زند؟
Я говорю по-персидски.
من فارسي حرف مي زنم.
А я немного говорю по-английски.
و من كمي انگليسي حرف مي زنم.
Я плохо говорю по-русски.
روسي حرف زدن من بد است.
А я не говорю по-персидски.
و من فارسي حرف نمي زنم.
Я немного понимаю по-русски.
من كمي روسي مي فهمم.
Говорите, пожалуйста, помедленнее.
لطفاٌ آهسته تر صحبت كنيد.
Простите?
ببخشيد؟
Простите, не понял.
ببخشيد، نفهميدم.
Что вы сказали?
شما چي گفتيد؟
Что вы спросили?
شما چي پرسيديد؟
Простите, не расслышал.
ببخشيد نشنيدم، متوجه نشدم.
Говорите, пожалуйста, громче.
لطفاٌ بلند تر صحبت كنيد.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد.
Пожалуйста
لطفاٌ، خواهش مي كنم

و حالا بسراغ ضماير شخصي مي رويم كه قبلاٌ از آنها ياد كرديم:
Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они
در اينجا مثال هايي با كمك حرفه ها آورده مي شود تا ضماير مذكر، مونث و جمع مشخص تر شوند:
Я, ты, он- учитель
Я, ты, она- учительница
Мы, вы, они- учителя
توجه داشته باشيد كه حرفه و شغلهايي مانند Геолог, инженер, экономист هنگام استفاده از ضماير شخصي يكسان هستند و

تغييري نمي كنند. براي نمونه:
Кто ваши дети?
فرزندان شما چكاره هستند؟
Сын геолог и дочь геолог.
پسرم زمين شناس و دخترم هم زمين شناس است.
А мой сын инженер, а дочь — экономист.
پسرم مهندس و دخترم كارشناس اقتصاد است.

در اينجا نمونه هاي مختلف ضمير ملكي استفهامي чей را مي آوريم كه مربوط به حالت مذكر و مونث و يا اسم جمع است:
مذكر، منظور كلمه خانه است كه به حرف بيصداي «م» ختم شده است.
Чей это дом? – это мой дом.
اين خانه كيست؟ اين خانه من است.
مونث، كه به حرف صدادار « آ» ختم شده است:
Чья это комната? – это моя комната.
اين اتاق كيست؟ — اين اتاق من است.
خنثي، كه به حرف صدادار « او» ختم شده است:
Чье это окно? – это мое окно.
اين پنجره كيست؟ — اين پنجره من است.
جمع، كه در مثالهاي زير به كتاب، خانه و پنجره مربوط مي شوند:
Чьи это книги?— это мои книги.
Чьи это дома? – это наши дома.
Чьи это окна? – это наши окна.
طرز استقرار كلمات در جملات سئوالي داراي كلمه Чей ممكن است به شكل ديگري باشد، براي نمونه:
А это чья книга?
و اين كتاب كيست؟
كه در اين جمله تكيه بيشتر روي كلمه «اين» و نه ضمير ملكي مي شود.
از شمادعوت مي كنيم به يك متن و گفتگو توجه فرمائيد:

Это институт. Тут учатся Наташа, Таня и Юра. Они изучают иностранные языки: персидский и английский. Персидский язык не трудный. Английский тоже не трудный. Они уже немного говорят по-персидски, читают легкие тексты.
اين انستيتو است. در اينجا ناتاشا، تانيا و يورا درس مي خوانند. آنها زبانهاي خارجي ياد مي‌گيرند: فارسي و انگليسي. زبان فارسي سخت نيست. زبان انگليسي نيز سخت نيست. آنها تا بحال كمي فارسي حرف مي زنند و متون ساده را مي خوانند.

:گفتگو
Скажите, пожалуйста, какой язык вы изучаете?
Я изучаю персидский язык.
А ваша подруга?
Она тоже изучает персидский язык.
Вы уже говорите по-персидски?
Да, мы немного говорим по-персидски.
Вам нравится персидский язык?
Да, очень.
Скажите, пожалуйста, русский язык трудный?
Нет, не очень.
Вы говорите по-русски?
Немного. Я изучаю русский язык.
Вам нравится русский язык?
Очень.

معاني كلمات و جملات:
Институт
انستيتو
Учатся
درس مي خوانند، تحصيل مي كنند
Учиться
درس خواندن، تحصيل كردن
иностранные языки
زبانهاي خارجي
Иностранный
خارجي
Немного
كمي، قدري، اندكي
немного говорят по-персидски
كمي به زبان فارسي حرف مي زنند
Говорить
گفتن، حرف زدن
легкие тексты
متن هاي آسان
Текст
متن
Вы уже говорите по-персидски?
شما حالا ديگر به زبان فارسي حرف مي زنيد؟
Вам нравится персидский язык?
شما از زبان فارسي خوشتان مي آيد؟
русский язык
زبان روسي
Русский
روسي
по-русски
به روسي

و اما توضيح مختصري در باره صفات. صفاتي كه در حالت مفرد به حرف بيصداي سخت ختم شده باشد پسوند ЫЕ در حالت جمع پيدا مي كنند و صفاتي كه در حالت مفرد به حروف Г, К, Х ختم مي شوند پسوند ИЕ در حالت جمع دارند. براي نمونه:
иностранные языки
иностранные книги
легкие тексты
легкие книги

گوينده: توجه داشته باشيد كه
по-персидски
по-русски
по-английски
قيد هستند و
Персидский
Русский
Английский
صفت هستند. و حالا فعل говорить در زمان حال صرف مي شود، توجه داشته باشيد كه پسوند هاي صرف دوم بدين قرار هستند:
У, — ю
Ишь
Ит
Им
Ите
Ат, — ят
يعني افعالي كه جزو نحوه صرف دوم هستند هنگام صرف به اين حروف ختم مي شوند. براي نمونه فعل говорить در زمان حال:

Я говор-ю по-персидски
Ты говор-ишь по-персидски
Он, она говор-ит по-персидски
Мы говор-им по-персидски
Вы говор-ите по-персидски
Они говор-ят по-персидски
و اما يكي از مهمترين نكات در صحبت به زبان روسي تكيه در كلمات است كه بستگي به آن دارد كه گوينده ضمن سخن خود چه كلمه اي

را مي خواهد به نحو نمايان بيان كند. اين كلمه با لحن صدا مشخص مي گردد. مثالي مي آوريم:
Вы изучаете русский язык?
آيا شما زبان روسي ياد مي گيريد؟
در اين جمله سه نوع تكيه منطقي در كلام ممكن است وجود داشته باشد، توجه كنيد:
Вы изучаете русский язык?
آيا شما زبان روسي ياد مي گيريد؟
در اينجا ممكن است تكيه بر شخص باشد كه در جواب مي توان گفت:
Да, я.
بله، من.
و يا تكيه بر فعل يادگيري باشد
Вы изучаете русский язык?
Да, изучаю.
ياد مي گيرم.
و يا بر مفعول باشد (روسي)
Вы изучаете русский язык?
Да, русский.
بله، روسي.
تا درس بعدي خدانگهدارتان.
ДО СВИДАНИЯ!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала