کاخ چینی در پترگوف پس از بازسازی افتتاح شد

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از افتتاح کاخ چینی در پترگوف سنت پترزبورگ روسیه.
© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

وزیر فرهنگ روسیه گفت که کاخ چینی در پارک "اورانین بائوم" موزه پترگوف در سنت پترزبورگ در 18 ژوئن به روی بازدیدکنندگان باز شد.

وزیر فرهنگ روسیه گفت که کاخ چینی در پارک "اورانین بائوم" موزه پترگوف در سنت پترزبورگ در 18 ژوئن به روی بازدیدکنندگان باز شد. - اسپوتنیک ایران
1/15

وزیر فرهنگ روسیه گفت که کاخ چینی در پارک "اورانین بائوم" موزه پترگوف در سنت پترزبورگ در 18 ژوئن به روی بازدیدکنندگان باز شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

وزیر فرهنگ روسیه گفت که کاخ چینی در پارک "اورانین بائوم" موزه پترگوف در سنت پترزبورگ در 18 ژوئن به روی بازدیدکنندگان باز شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

وزیر فرهنگ روسیه گفت که کاخ چینی در پارک "اورانین بائوم" موزه پترگوف در سنت پترزبورگ در 18 ژوئن به روی بازدیدکنندگان باز شد.بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
2/15

وزیر فرهنگ روسیه گفت که کاخ چینی در پارک "اورانین بائوم" موزه پترگوف در سنت پترزبورگ در 18 ژوئن به روی بازدیدکنندگان باز شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
3/15

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
4/15

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
5/15

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
6/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
7/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
8/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
9/15

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
10/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
11/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه. - اسپوتنیک ایران
12/15

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
13/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
14/15

کاخ چینی به سبک روکوکو توسط معمار آنتونیو رینالدی در سال 1768 به سفارش امپراتور کاترین دوم به عنوان ساختمانی برای تفریحات کوتاه مدت ساخته شد.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت. - اسپوتنیک ایران
15/15

کارهای مرمت برای دویست و نود و پنجمین سالگرد تولد کاترین دوم تکمیل شدند. چهار سالن در حال افتتاح است: اتاق خواب چینی، اتاق رختکن و اتاق های پرتره، و همچنین دفتر ملکه.

بازسازی در سال 2004 آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала