افتتاح اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه در نمایشگاه "روسیه"

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از اولین جشنواره عروسی روسی در نمایشگاه "روسیه".
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه «روسیه».

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه «روسیه». - اسپوتنیک ایران
1/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه «روسیه».

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
2/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
3/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
4/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی روسی (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری  روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
5/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". اقوام روسیه.

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". اقوام روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". اقوام روسیه.

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
7/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
8/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". اقوام روسیه.

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". اقوام روسیه. - اسپوتنیک ایران
9/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". اقوام روسیه.

© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه". - اسپوتنیک ایران
10/10

نمایشگاه - همایش بین المللی "روسیه" افتتاحیه اولین جشنواره عروسی سراسری روسیه (مراسم ثبت گسترده ترین ازدواج) در محل برگزاری نمایشگاه "روسیه".

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала