تجربه ای عرفانی: اولین خورشید گرفتگی کامل سال در آسمان زمین

اشتراک
تصاویر اسپوتنیک از خورشیدگرفتگی کامل در سال 2024 میلادی.
© AFP 2023 / Rashide Frias

خورشیدگرفتگی کامل در مکزیک.

خورشیدگرفتگی کامل در مکزیک. - اسپوتنیک ایران
1/18

خورشیدگرفتگی کامل در مکزیک.

© AP Photo / Jose Luis Magana

مکنزی ترامبول، سمت چپ، و کتی ترامبول برای تماشای خورشید گرفتگی کامل در واشنگتن منتظر ایستادند.

مکنزی ترامبول، سمت چپ، و کتی ترامبول برای تماشای خورشید گرفتگی کامل در واشنگتن منتظر ایستادند. - اسپوتنیک ایران
2/18

مکنزی ترامبول، سمت چپ، و کتی ترامبول برای تماشای خورشید گرفتگی کامل در واشنگتن منتظر ایستادند.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید.

خورشید گرفتگی در ماین.

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید.خورشید گرفتگی در ماین. - اسپوتنیک ایران
3/18

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید.

خورشید گرفتگی در ماین.

© AP Photo / Carolyn Kaster

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. شیکاگو.

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. شیکاگو. - اسپوتنیک ایران
4/18

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. شیکاگو.

© AP Photo / Yuki Iwamura

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. نیویورک.

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. نیویورک. - اسپوتنیک ایران
5/18

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. نیویورک.

© AFP 2023 / Angela Weiss

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. پارک آبشار نیاگارا.

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. پارک آبشار نیاگارا. - اسپوتنیک ایران
6/18

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. پارک آبشار نیاگارا.

© AP Photo / Julio Cortez

خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. تگزاس.

خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. تگزاس. - اسپوتنیک ایران
7/18

خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. تگزاس.

© AP Photo / Carolyn Kaster

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. کلولند.

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود.  خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. کلولند. - اسپوتنیک ایران
8/18

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. کلولند.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

روند ترکیبی نور و خورشید گرفتگی جزئی بر بنای یادبود واشنگتن، دوشنبه، 8 آوریل 2024، واشنگتن.

روند ترکیبی نور و خورشید گرفتگی جزئی بر بنای یادبود واشنگتن، دوشنبه، 8 آوریل 2024، واشنگتن. - اسپوتنیک ایران
9/18

روند ترکیبی نور و خورشید گرفتگی جزئی بر بنای یادبود واشنگتن، دوشنبه، 8 آوریل 2024، واشنگتن.

© AP Photo / Fernando Llano

خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. مکزیک.

خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. مکزیک. - اسپوتنیک ایران
10/18

خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. مکزیک.

© AFP 2023 / Cecile Clocheret

مردم برای تماشای خورشید گرفتگی کامل در سراسر آمریکای شمالی، در استون هنج II در بنیاد هنری هیل کشور در اینگرام، تگزاس، گرد هم آمدند.

مردم برای تماشای خورشید گرفتگی کامل در سراسر آمریکای شمالی، در استون هنج II در بنیاد هنری هیل کشور در اینگرام، تگزاس، گرد هم آمدند. - اسپوتنیک ایران
11/18

مردم برای تماشای خورشید گرفتگی کامل در سراسر آمریکای شمالی، در استون هنج II در بنیاد هنری هیل کشور در اینگرام، تگزاس، گرد هم آمدند.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. واشنگتن.

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. واشنگتن. - اسپوتنیک ایران
12/18

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. واشنگتن.

© AP Photo / Eric Gay

کارین رودریکز، سمت راست، با پسرش یورم، سمت چپ، و دخترش آرانزا، در حال تماشای خورشیدگرفتگی در تگزاس.

کارین رودریکز، سمت راست، با پسرش یورم، سمت چپ، و دخترش آرانزا، در حال تماشای خورشیدگرفتگی در تگزاس. - اسپوتنیک ایران
13/18

کارین رودریکز، سمت راست، با پسرش یورم، سمت چپ، و دخترش آرانزا، در حال تماشای خورشیدگرفتگی در تگزاس.

© AP Photo / Eric Gay

عبور ماه از روی خورشید در تگزاس.

عبور ماه از روی خورشید در تگزاس. - اسپوتنیک ایران
14/18

عبور ماه از روی خورشید در تگزاس.

© AP Photo / Joshua A. Bickel

جرالد لستر، سمت راست، با همسر جدیدش، سامانتا پالمر، پس از مراسم عروسی در طی یک خورشید گرفتگی کامل، دوشنبه، 8 آوریل 2024، در ترنتون، اوهایو، در حال رقص.

جرالد لستر، سمت راست، با همسر جدیدش، سامانتا پالمر، پس از مراسم عروسی در طی یک خورشید گرفتگی کامل، دوشنبه، 8 آوریل 2024، در ترنتون، اوهایو، در حال رقص. - اسپوتنیک ایران
15/18

جرالد لستر، سمت راست، با همسر جدیدش، سامانتا پالمر، پس از مراسم عروسی در طی یک خورشید گرفتگی کامل، دوشنبه، 8 آوریل 2024، در ترنتون، اوهایو، در حال رقص.

© AFP 2023 / Miguel Riopa

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. آخرین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۴ میلادی شش ماه بعد، یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. شمال - غرب اسپانیا.

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود.  خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. آخرین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۴ میلادی شش ماه بعد، یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. شمال - غرب اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
16/18

این خورشید گرفتگی نخستین خورشید گرفتگی کامل بعد از خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ بود که در استان‌های کانادا مشاهده شد. این خورشیدگرفتگی نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در مکزیک و همچنین نخستین خورشیدگرفتگی بعد از خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷ در ایالات متحده نیز بود. خورشیدگرفتگی آوریل ۲۰۲۴ تنها خورشیدگرفتگی کامل در قرن بیست و یکم بود که در سراسر مکزیک، ایالات متحده و کانادا مشاهده شد. همچنین آخرین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایالات متحده تا ۲۳ اوت ۲۰۴۴ خواهد بود. آخرین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۴ میلادی شش ماه بعد، یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. شمال - غرب اسپانیا.

© AP Photo / LM Otero

گوریل باغ وحش تگزاس در این فکر است که چه اتفاقی برای خورشید افتاده است.

گوریل باغ وحش تگزاس در این فکر است که چه اتفاقی برای خورشید افتاده است. - اسپوتنیک ایران
17/18

گوریل باغ وحش تگزاس در این فکر است که چه اتفاقی برای خورشید افتاده است.

© AP Photo / Julio Cortez

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. تگزاس.

آخرین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۴ میلادی شش ماه بعد، یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ رخ خواهد داد.

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. تگزاس.آخرین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۴ میلادی شش ماه بعد، یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. - اسپوتنیک ایران
18/18

خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱۸:۱۸:۲۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی است. مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول کشید. تگزاس.

آخرین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۲۴ میلادی شش ماه بعد، یعنی در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ رخ خواهد داد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала