Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

وقوع شدید ترین زمین لرزه 25 سال گذشته در تایوان در تصاویر

اشتراک
این گالری عکس اسپوتنیک به پیامد های زمین لرزه شدید در تایوان اختصاص دارد.روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.
© AP Photo / National Fire Agency

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند.روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

اعضای  تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند.روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
1/8

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند.روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

© AP Photo / Hualien City Government

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

 اعضای  تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
2/8

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

© AP Photo / National Fire Agency

اعضای تیم جستجو و نجات پس از وقوع زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در داخل یک ساختمان آسیب دیده. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

اعضای  تیم جستجو و نجات پس از وقوع زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در داخل یک ساختمان آسیب دیده. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
3/8

اعضای تیم جستجو و نجات پس از وقوع زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در داخل یک ساختمان آسیب دیده. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

مسافران قطاری را با قطاری دیگر به جنوب تایوان منتقل می کنند زیرا حرکت برخی از قطارها در پی زلزله در تایپه، پایتخت تایوان متوقف شده است. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست.

مسافران قطاری را با قطاری دیگر به جنوب تایوان منتقل می کنند زیرا حرکت برخی از قطارها در پی زلزله در تایپه، پایتخت تایوان متوقف شده است. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
4/8

مسافران قطاری را با قطاری دیگر به جنوب تایوان منتقل می کنند زیرا حرکت برخی از قطارها در پی زلزله در تایپه، پایتخت تایوان متوقف شده است. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست.

© AP Photo / National Fire Agency

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
5/8

اعضای تیم جستجو و نجات پس از زلزله در هیالین ، شرق تایوان، چین، در نزدیکی یک ساختمان آسیب دیده ایستاده اند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که در سواحل جزایر جنوبی ژاپن فرو نشست.

© AP Photo / National Fire Agency

اعضای تیم جستجو و نجات برای ورود به یک ساختمان صدمه دیده در شرق تایوان آماده می شوند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست.

اعضای تیم جستجو و نجات برای ورود به یک ساختمان صدمه دیده در شرق تایوان آماده می شوند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
6/8

اعضای تیم جستجو و نجات برای ورود به یک ساختمان صدمه دیده در شرق تایوان آماده می شوند. روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

مسافران در انتظار سوار شدن به قطاری به مقصد جنوب هستند زیرا برخی از خدمات قطار پس از زلزله در تایپه، تایوان در روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 به حالت تعلیق درآمد. در این روز قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست.

مسافران در انتظار سوار شدن به قطاری به مقصد جنوب هستند زیرا برخی از خدمات قطار پس از زلزله در تایپه، تایوان در روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 به حالت تعلیق درآمد. در این روز قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست. - اسپوتنیک ایران
7/8

مسافران در انتظار سوار شدن به قطاری به مقصد جنوب هستند زیرا برخی از خدمات قطار پس از زلزله در تایپه، تایوان در روز چهارشنبه، 3 آوریل 2024 به حالت تعلیق درآمد. در این روز قوی ترین زمین لرزه طی 25 سال گذشته تایوان را لرزاند. این زلزله به ساختمان ها آسیب رساند و سونامی ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسیده و در آنجا فرو نشست.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

شخصی در امتداد پیاده رو ایستاده تا تلویزیونی را تماشا کند که اخبار فوری درباره سونامی در منطقه اوکیناوا را در چهارشنبه، 3 آوریل 2024، در توکیو نشان می دهد. ژاپن روز چهارشنبه پس از زمین لرزه های شدید در نزدیکی تایوان هشدار سونامی صادر کرد.

شخصی در امتداد پیاده رو ایستاده تا تلویزیونی را تماشا کند که اخبار فوری درباره سونامی در منطقه اوکیناوا را در چهارشنبه، 3 آوریل 2024، در توکیو نشان می دهد. ژاپن روز چهارشنبه پس از زمین لرزه های شدید در نزدیکی تایوان هشدار سونامی صادر کرد. - اسپوتنیک ایران
8/8

شخصی در امتداد پیاده رو ایستاده تا تلویزیونی را تماشا کند که اخبار فوری درباره سونامی در منطقه اوکیناوا را در چهارشنبه، 3 آوریل 2024، در توکیو نشان می دهد. ژاپن روز چهارشنبه پس از زمین لرزه های شدید در نزدیکی تایوان هشدار سونامی صادر کرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала