Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

برگزاری جشن باستانی سده در ایران از سوی زرتشتیان: جشن پیروزی بر نیروهای تاریکی و سرما در تصاویر

اشتراک
این گالری عکس اسپوتنیک به برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران از سوی زرتشتیان ایران اختصاص دارد.
© AP Photo / Vahid Salemi

جوانان ایرانی زرتشتی مشعل‌هایی را حمل می‌کنند تا در مراسم جشن جشن باستانی سده در حومه تهران، انبوهی از چوب را به آتش بکشند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

جوانان ایرانی زرتشتی مشعل‌هایی را حمل می‌کنند تا در مراسم جشن جشن باستانی سده در حومه تهران، انبوهی از چوب را به آتش بکشند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
1/10

جوانان ایرانی زرتشتی مشعل‌هایی را حمل می‌کنند تا در مراسم جشن جشن باستانی سده در حومه تهران، انبوهی از چوب را به آتش بکشند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

رقصندگان ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن باستانی سده در حومه تهران، ایران،30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

رقصندگان ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن باستانی سده  در حومه تهران، ایران،30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.  - اسپوتنیک ایران
2/10

رقصندگان ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن باستانی سده در حومه تهران، ایران،30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

موبدان زرتشتی ایرانی در مراسمی برای جشن گرفتن جشن باستانی سده در حومه تهران برای آتش زدن تلی از هیزم آماده می شوند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

موبدان زرتشتی ایرانی در مراسمی برای جشن گرفتن جشن باستانی سده در حومه تهران برای آتش زدن تلی از هیزم آماده می شوند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
3/10

موبدان زرتشتی ایرانی در مراسمی برای جشن گرفتن جشن باستانی سده در حومه تهران برای آتش زدن تلی از هیزم آماده می شوند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

جوانان زرتشتی ایرانی در مراسم جشن جشن باستانی سده در حومه تهران، تلی از چوب های آماده را به آتش کشیدند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

جوانان زرتشتی ایرانی در  مراسم جشن جشن باستانی سده در حومه تهران، تلی از چوب های آماده را به آتش کشیدند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
4/10

جوانان زرتشتی ایرانی در مراسم جشن جشن باستانی سده در حومه تهران، تلی از چوب های آماده را به آتش کشیدند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

زرتشتیان ایران در مراسم برگزاری جشن باستانی در حومه تهران به شعله های آتش نگاه می کنند و از آن عکس می گیرند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

زرتشتیان ایران در مراسم برگزاری جشن باستانی در حومه تهران به شعله های آتش نگاه می کنند و از آن عکس می گیرند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
5/10

زرتشتیان ایران در مراسم برگزاری جشن باستانی در حومه تهران به شعله های آتش نگاه می کنند و از آن عکس می گیرند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

یک دختر جوان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن یک توده چوب آماده شده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران مشعل حمل می کند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

یک دختر جوان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن یک توده چوب آماده شده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده  در حومه تهران مشعل حمل می کند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
6/10

یک دختر جوان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن یک توده چوب آماده شده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران مشعل حمل می کند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

یک موبد زرتشتی ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن سده باستانی زرتشتیان در نیمه زمستان در حومه تهران در نزدیکی آتش روشن شده به مناسبت این مراسم قدم می زند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

یک موبد  زرتشتی ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن سده باستانی زرتشتیان در نیمه زمستان در حومه تهران در نزدیکی آتش روشن شده به مناسبت این مراسم قدم می زند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
7/10

یک موبد زرتشتی ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن سده باستانی زرتشتیان در نیمه زمستان در حومه تهران در نزدیکی آتش روشن شده به مناسبت این مراسم قدم می زند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

زروان نوازنده ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن باستانی سده در حومه تهران، دف می نوازد.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

زروان نوازنده ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن باستانی سده  در حومه تهران، دف می نوازد.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
8/10

زروان نوازنده ایرانی در مراسمی به مناسبت جشن باستانی سده در حومه تهران، دف می نوازد.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

جوانان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن انبوهی از چوب های آماده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران، دست به دست هم می دهند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

جوانان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن انبوهی از چوب های آماده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران، دست به دست هم می دهند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
9/10

جوانان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن انبوهی از چوب های آماده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران، دست به دست هم می دهند.30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

© AP Photo / Vahid Salemi

جوانان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن انبوهی از چوب های آماده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران، عکس می گیرند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

جوانان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن انبوهی از چوب های آماده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران، عکس می گیرند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند. - اسپوتنیک ایران
10/10

جوانان ایرانی زرتشتی پس از آتش زدن انبوهی از چوب های آماده در مراسم برگزاری جشن باستانی سده در حومه تهران، عکس می گیرند. 30 ژانویه 2024. صدها نفر از زرتشتیان پس از غروب خورشید گرد هم آمدند تا جشن باستانی خود، آفرینش آتش را که قدمت آن به گذشته ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد، جشن بگیرند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала