پیامدهای حمله خربکاران اوکراینی اوکراین در استان مرزی بلگوراد

Telegram
© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

یک خانه مسکونی در حمله خرابکاران اوکراینی در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

یک خانه مسکونی در حمله خرابکاران اوکراینی در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
1/8

یک خانه مسکونی در حمله خرابکاران اوکراینی در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

یکی از ساکنان محلی در یکی از شهرک‌های منطقه گرایورونسکی در منطقه بلگوراد، آسیب‌های وارده به خانه‌اش را پس از حمله توسط خرابکاران اوکراینی نشان می‌دهد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

یکی از ساکنان محلی در یکی از شهرک‌های منطقه گرایورونسکی در منطقه بلگوراد، آسیب‌های وارده به خانه‌اش را پس از حمله توسط خرابکاران اوکراینی نشان می‌دهد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
2/8

یکی از ساکنان محلی در یکی از شهرک‌های منطقه گرایورونسکی در منطقه بلگوراد، آسیب‌های وارده به خانه‌اش را پس از حمله توسط خرابکاران اوکراینی نشان می‌دهد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

قلمرو خانه فرهنگ روستایی گلوتوفسکی در منطقه بلگوراد که در نتیجه حمله خرابکاران آسیب دید. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

قلمرو خانه فرهنگ روستایی گلوتوفسکی در منطقه بلگوراد که در نتیجه حمله خرابکاران آسیب دید. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
3/8

قلمرو خانه فرهنگ روستایی گلوتوفسکی در منطقه بلگوراد که در نتیجه حمله خرابکاران آسیب دید. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی در یکی از سکونتگاه های منطقه گرایورونسکی در منطقه بلگوراد کمک های بشردوستانه دریافت می کنند. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

ساکنان محلی در یکی از سکونتگاه های منطقه گرایورونسکی در منطقه بلگوراد کمک های بشردوستانه دریافت می کنند. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
4/8

ساکنان محلی در یکی از سکونتگاه های منطقه گرایورونسکی در منطقه بلگوراد کمک های بشردوستانه دریافت می کنند. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

یک ساختمان در حمله خرابکار در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

یک ساختمان در حمله خرابکار در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
5/8

یک ساختمان در حمله خرابکار در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

یک خودرو در حمله خرابکاران در منطقه بلگوراد آسیب دید. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

یک خودرو در حمله خرابکاران در منطقه بلگوراد آسیب دید. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
6/8

یک خودرو در حمله خرابکاران در منطقه بلگوراد آسیب دید. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

یک ساختمان مسکونی در حمله خرابکاران در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

یک ساختمان مسکونی در حمله خرابکاران در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
7/8

یک ساختمان مسکونی در حمله خرابکاران در منطقه بلگوراد ویران شد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

© Sputnik / Taisia Liskovets /  مراجعه به بانک تصاویر

یک افسر مرکز مشترک کنترل و هماهنگی مسائل مربوط به آتش بس و تثبیت خط مقدم عواقب حمله خرابکاران را در یکی از شهرک های منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد می گیرد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

یک افسر مرکز مشترک کنترل و هماهنگی مسائل مربوط به آتش بس و تثبیت خط مقدم عواقب حمله خرابکاران را در یکی از شهرک های منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد می گیرد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
8/8

یک افسر مرکز مشترک کنترل و هماهنگی مسائل مربوط به آتش بس و تثبیت خط مقدم عواقب حمله خرابکاران را در یکی از شهرک های منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد می گیرد. روز دوشنبه یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی وارد قلمرو منطقه گریوورون در منطقه بلگوراد شد. در نتیجه این حمله به ساختمان‌ها خسارت وارد شده و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала