تهاجم مقامات لهستانی به مدرسه سفارت روسیه در ورشو

Telegram
© AFP 2023 / Jaap Arriens

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند. لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
1/10

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است.

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است. - اسپوتنیک ایران
2/10

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است.

© AFP 2023 / Jaap Arriens

یک اپراتور در حال فیلمبرداری از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان در 29 آوریل 2023 دیده می شود.

لهستان در 29 آوریل گفت که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

یک اپراتور در حال فیلمبرداری از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان در 29 آوریل 2023 دیده می شود. لهستان در 29 آوریل گفت که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
3/10

یک اپراتور در حال فیلمبرداری از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان در 29 آوریل 2023 دیده می شود.

لهستان در 29 آوریل گفت که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

© AFP 2023 / Jaap Arriens

مردان در 29 آوریل 2023 یک کیسه و یک جعبه با نوشته سیریلیک را از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان، بیرون می برند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو تصرف کرده است. برای فرزندان دیپلمات ها، اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

مردان در 29 آوریل 2023 یک کیسه و یک جعبه با نوشته سیریلیک را از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان، بیرون می برند. لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو تصرف کرده است. برای فرزندان دیپلمات ها، اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
4/10

مردان در 29 آوریل 2023 یک کیسه و یک جعبه با نوشته سیریلیک را از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان، بیرون می برند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو تصرف کرده است. برای فرزندان دیپلمات ها، اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است.

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است. - اسپوتنیک ایران
5/10

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

مردان در 29 آوریل 2023 یک کیسه و یک جعبه با نوشته سیریلیک از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان، حمل می کنند.

لهستان در 29 آوریل گفت که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو تصرف کرده است. برای فرزندان دیپلمات ها، اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

مردان در 29 آوریل 2023 یک کیسه و یک جعبه با نوشته سیریلیک از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان، حمل می کنند. لهستان در 29 آوریل گفت که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو تصرف کرده است. برای فرزندان دیپلمات ها، اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
6/10

مردان در 29 آوریل 2023 یک کیسه و یک جعبه با نوشته سیریلیک از دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان، حمل می کنند.

لهستان در 29 آوریل گفت که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو تصرف کرده است. برای فرزندان دیپلمات ها، اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است.

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است. - اسپوتنیک ایران
7/10

نمایندگان دفتر شهردار با همراهی پلیس وارد دروازه مدرسه سفارت روسیه در ورشو شدند. در اول مارس سال گذشته، لهستان اعلام کرد که روند تصرف اموال روسیه در ورشو را آغاز کرده است.

© AFP 2023 / Jaap Arriens

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
8/10

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

© AFP 2023 / Jaap Arriens

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
9/10

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

© AFP 2023 / Jaap Arriens

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند. - اسپوتنیک ایران
10/10

مقامات در 29 آوریل 2023 مقابل دبیرستان سابق روسیه در ورشو، لهستان تجمع کردند.

لهستان در 29 آوریل اعلام کرد که ساختمان دبیرستانی را در نزدیکی سفارت مسکو در ورشو که برای فرزندان دیپلمات ها ساخته شده بود، تصرف کرده است. اقدامی که نماینده روسیه آن را "غیرقانونی" خواند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала