آینده از نگاه تصویرگران قرن 19 و 21

اشتراک
اسپوتنیک، شما را با زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21 آشنا می کند.
© Photo / Public domain/Villemard

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "ریش تراش مکانیکی".

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "ریش تراش مکانیکی". - اسپوتنیک ایران
1/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "ریش تراش مکانیکی".

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / TaylorHerring/Samsung

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تاکسی و اتوبوس هوایی از نوع پهپاد.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.تاکسی و اتوبوس هوایی از نوع پهپاد. - اسپوتنیک ایران
2/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تاکسی و اتوبوس هوایی از نوع پهپاد.

© Photo / Public domain/Villemard

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

مأمور آتش‌نشانی پرنده.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.مأمور آتش‌نشانی پرنده. - اسپوتنیک ایران
3/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

مأمور آتش‌نشانی پرنده.

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / TaylorHerring/Samsung

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

گذراندن تعطیلات در هتل لوکس فضایی در مدار ماه یا دیگر سیارات.

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تعطیلات در هتل‌های فضایی لوکسی که به دور ماه یا سیارات دیگر می‌چرخند برگزار می‌شود و گرانش خود را ایجاد می‌کند. مطالعه عمیقی که به مناسبت راه اندازی Samsung KX، یک فضای تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد، 50 سال نوآوری فناوری را جشن می گیرد.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.گذراندن تعطیلات در هتل لوکس فضایی در مدار ماه یا دیگر سیارات.بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تعطیلات در هتل‌های فضایی لوکسی که به دور ماه یا سیارات دیگر می‌چرخند برگزار می‌شود و گرانش خود را ایجاد می‌کند. مطالعه عمیقی که به مناسبت راه اندازی Samsung KX، یک فضای تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد، 50 سال نوآوری فناوری را جشن می گیرد. - اسپوتنیک ایران
4/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

گذراندن تعطیلات در هتل لوکس فضایی در مدار ماه یا دیگر سیارات.

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تعطیلات در هتل‌های فضایی لوکسی که به دور ماه یا سیارات دیگر می‌چرخند برگزار می‌شود و گرانش خود را ایجاد می‌کند. مطالعه عمیقی که به مناسبت راه اندازی Samsung KX، یک فضای تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد، 50 سال نوآوری فناوری را جشن می گیرد.

© Photo / Public domain/Albert Robida

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

پرواز بر فراز پاریس.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.پرواز بر فراز پاریس. - اسپوتنیک ایران
5/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

پرواز بر فراز پاریس.

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / TaylorHerring/Samsung

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تصویرسازی خاک خراش های زیرزمینی، فضای زندگی، اداری و تفریحی را فراهم می کند.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.تصویرسازی خاک خراش های زیرزمینی، فضای زندگی، اداری و تفریحی را فراهم می کند. - اسپوتنیک ایران
6/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تصویرسازی خاک خراش های زیرزمینی، فضای زندگی، اداری و تفریحی را فراهم می کند.

© Photo / Public domain/Jean Marc Cote

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "جاروی مکانیکی".

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "جاروی مکانیکی". - اسپوتنیک ایران
7/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "جاروی مکانیکی".

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / TaylorHerring/Samsung

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تصاویری از مسابقات ورزشی هوایی به سبک کوییدیچ در استادیوم‌های سراسر جهان برگزار می‌شود. این مطالعه عمیق به مناسبت راه‌اندازی Samsung KX، یک تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد که 50 سال نوآوری فناوری را جشن می‌گیرد.

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تصاویری از مسابقات ورزشی هوایی به سبک کوییدیچ در استادیوم‌های سراسر جهان برگزار می‌شود. این مطالعه عمیق به مناسبت راه‌اندازی Samsung KX، یک تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد که 50 سال نوآوری فناوری را جشن می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
8/15

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تصاویری از مسابقات ورزشی هوایی به سبک کوییدیچ در استادیوم‌های سراسر جهان برگزار می‌شود. این مطالعه عمیق به مناسبت راه‌اندازی Samsung KX، یک تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد که 50 سال نوآوری فناوری را جشن می‌گیرد.

© Photo / Public domain/Jean Marc Cote

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "کریکت زیرآبی".

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "کریکت زیرآبی". - اسپوتنیک ایران
9/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

سری کارت پستال "فرانسه در سال 2000" - "کریکت زیرآبی".

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / TaylorHerring/Samsung

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21. سوپر «های وی» آینده.

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تصاویری از مسابقات ورزشی هوایی به سبک کوییدیچ در استادیوم‌های سراسر جهان برگزار می‌شود. این مطالعه عمیق به مناسبت راه‌اندازی Samsung KX، یک تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد که 50 سال نوآوری فناوری را جشن می‌گیرد.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21. سوپر «های وی» آینده.بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تصاویری از مسابقات ورزشی هوایی به سبک کوییدیچ در استادیوم‌های سراسر جهان برگزار می‌شود. این مطالعه عمیق به مناسبت راه‌اندازی Samsung KX، یک تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد که 50 سال نوآوری فناوری را جشن می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
10/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21. سوپر «های وی» آینده.

بر اساس پیش‌بینی‌های برخی از اساتید برجسته بریتانیایی به عنوان بخشی از گزارش Samsung KX50: زندگی در آینده، تصاویری از مسابقات ورزشی هوایی به سبک کوییدیچ در استادیوم‌های سراسر جهان برگزار می‌شود. این مطالعه عمیق به مناسبت راه‌اندازی Samsung KX، یک تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن انجام شد که 50 سال نوآوری فناوری را جشن می‌گیرد.

© Photo / Public domain/Jean Marc Cote

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

اتوبوس زیردریایی نهنگی.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.اتوبوس زیردریایی نهنگی. - اسپوتنیک ایران
11/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

اتوبوس زیردریایی نهنگی.

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / Samsung

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

عکس Samsung KX، یک فضای تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن، جشن 50 مین سالگرد نوآوری در فناوری.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.عکس Samsung KX، یک فضای تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن، جشن 50 مین سالگرد نوآوری در فناوری. - اسپوتنیک ایران
12/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

عکس Samsung KX، یک فضای تجربه جدید در Coal Drops Yard، لندن، جشن 50 مین سالگرد نوآوری در فناوری.

© Photo / Public domain/Françoise Foliot

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تصویر فوتوریستی رادیوی خانگی.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.تصویر فوتوریستی رادیوی خانگی. - اسپوتنیک ایران
13/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تصویر فوتوریستی رادیوی خانگی.

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0 / TaylorHerring/Samsung

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تاکسی و اتوبوس هوایی.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.تاکسی و اتوبوس هوایی. - اسپوتنیک ایران
14/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

تاکسی و اتوبوس هوایی.

© Photo / Public domain/Jean Marc Cote

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

ویلای خودرو.

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.ویلای خودرو. - اسپوتنیک ایران
15/15

زندگی آینده جهانیان با کمک تصویرگران قرن 19 و 21.

ویلای خودرو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала