نمایش دریفت در ولادی‌وستوک روسیه

Telegram
ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.
© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن  یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/8

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند. - اسپوتنیک ایران
2/8

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/8

تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند. - اسپوتنیک ایران
4/8

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها ، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن  یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها ، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/8

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها ، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/8

تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند. - اسپوتنیک ایران
7/8

ماشین شرکت کنندگان در مرحله دوم مسابقات RDS آسیا در رینگ پریمورسکی در ولادی وستوک روسیه شرکت کردند.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها ، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن  یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها ، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/8

دریفت‌کردن یا دریفت کشیدن یک تکنیک رانندگی است که در آن راننده به‌ طور عمدی و با از بین بردن چسبندگی چرخ‌ ها ، خودرو را دچار بیش‌ فرمانی می‌ کند و در عین حال خودرو را کنترل کرده و آن را برای گذر از پیچ هدایت می‌کند. تکنیک دریفت‌کردن در حالت مرسوم به‌واسطهٔ ضربه‌زدن به پدال کلاچ و ایجاد بیش‌فرمانی عمدی و هدایت معکوس خودرو انجام می‌ شود.

نمایش دریفت در ولادی وستوک روسیه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала