سگ‌های ژاپنی: بزن بریم

اشتراک
روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.
© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

ما را چه سفت به خودش چسبانده است.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.ما را چه سفت به خودش چسبانده است. - اسپوتنیک ایران
1/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

ما را چه سفت به خودش چسبانده است.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

قطار بهتر بود، بیا پیاده بشویم و یک کمی دنبال هم بکنیم.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.قطار بهتر بود، بیا پیاده بشویم و یک کمی دنبال هم بکنیم. - اسپوتنیک ایران
2/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

قطار بهتر بود، بیا پیاده بشویم و یک کمی دنبال هم بکنیم.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

گردش در کالسکه.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.گردش در کالسکه. - اسپوتنیک ایران
3/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

گردش در کالسکه.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند. - اسپوتنیک ایران
4/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

شادی سگ ها به عنوان مسافران قطار.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.شادی سگ ها به عنوان مسافران قطار. - اسپوتنیک ایران
5/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

شادی سگ ها به عنوان مسافران قطار.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

تماشای منظره بیرون.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.تماشای منظره بیرون. - اسپوتنیک ایران
6/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

تماشای منظره بیرون.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

برخورد دوستانه، بیا با هم آشنا بشویم.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.برخورد دوستانه، بیا با هم آشنا بشویم. - اسپوتنیک ایران
7/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

برخورد دوستانه، بیا با هم آشنا بشویم.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

بالاخره رسیدیم.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.بالاخره رسیدیم. - اسپوتنیک ایران
8/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

بالاخره رسیدیم.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

سگ ها طی این یک ساعت سواری میتوانند مثل مسافران دو پا، از بودن در قطار لذت ببرند.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.سگ ها طی این یک ساعت سواری میتوانند مثل مسافران دو پا، از بودن در قطار لذت ببرند. - اسپوتنیک ایران
9/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

سگ ها طی این یک ساعت سواری میتوانند مثل مسافران دو پا، از بودن در قطار لذت ببرند.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

من هم بلیط دارم.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.من هم بلیط دارم. - اسپوتنیک ایران
10/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

من هم بلیط دارم.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

آه چه لذتی داره، سواری با قطار سریع السیر.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.آه چه لذتی داره، سواری با قطار سریع السیر. - اسپوتنیک ایران
11/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

آه چه لذتی داره، سواری با قطار سریع السیر.

© AFP 2023 / Behrouz Mehri

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

عکس که گرفتی، حالا بگذارم زمین، بروم سراغ دوستانم.

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.عکس که گرفتی، حالا بگذارم زمین، بروم سراغ دوستانم. - اسپوتنیک ایران
12/12

روز 21 ماه مه، مسافران با سگ های خود سوار قطار سریع السیر شینکانسن شدند تا طی یک سواری یک ساعته از توکیو به شهر تفریحی Karuizawa برسند.

عکس که گرفتی، حالا بگذارم زمین، بروم سراغ دوستانم.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала