صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی

Telegram
عکاسان صحرایی اتحاد شوروی، صحنه‌های جنگ کبیر میهنی را به ثبت رساندند.
© Sputnik / Yevgeny Khaldei

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. ساکنان پایتخت در 22 ژوئن 1941 هنگام اعلام پیام دولتی در مورد حمله موذیانه آلمان فاشیست به اتحاد جماهیر شوروی.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. ساکنان پایتخت در 22 ژوئن 1941 هنگام اعلام پیام دولتی در مورد حمله موذیانه آلمان فاشیست به اتحاد جماهیر شوروی. - اسپوتنیک ایران
1/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. ساکنان پایتخت در 22 ژوئن 1941 هنگام اعلام پیام دولتی در مورد حمله موذیانه آلمان فاشیست به اتحاد جماهیر شوروی.

© Sputnik / Anatoliy Garanin

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

آماده‌باش نظامی برای اعزام به جبهه.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.آماده‌باش نظامی برای اعزام به جبهه. - اسپوتنیک ایران
2/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

آماده‌باش نظامی برای اعزام به جبهه.

© Sputnik / Max Alpert /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

نبرد "مکس آلپرت. افسر سیاسی جوان هنگ 220 پیاده نظام لشکر 4 پیاده نظام 18، الکسی ارمنکو، جای فرمانده گروهان مجروح را گرفت و جان باخت که مبارزان را در یک ضد حمله بزرگ رهبری کرد. روستای گود، منطقه اسلاویانوسربسکی، منطقه لوهانسک.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.نبرد "مکس آلپرت. افسر سیاسی جوان هنگ 220 پیاده نظام لشکر 4 پیاده نظام 18، الکسی ارمنکو، جای فرمانده گروهان مجروح را گرفت و جان باخت که مبارزان را در یک ضد حمله بزرگ رهبری کرد. روستای گود، منطقه اسلاویانوسربسکی، منطقه لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
3/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

نبرد "مکس آلپرت. افسر سیاسی جوان هنگ 220 پیاده نظام لشکر 4 پیاده نظام 18، الکسی ارمنکو، جای فرمانده گروهان مجروح را گرفت و جان باخت که مبارزان را در یک ضد حمله بزرگ رهبری کرد. روستای گود، منطقه اسلاویانوسربسکی، منطقه لوهانسک.

© Sputnik / Max Alpert

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

استقبال از سربازان شوروی.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.استقبال از سربازان شوروی. - اسپوتنیک ایران
4/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

استقبال از سربازان شوروی.

© Sputnik / Mark Markov-Grinberg

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

خانه ویران.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.خانه ویران. - اسپوتنیک ایران
5/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

خانه ویران.

© Sputnik / Anatoliy Garanin /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

جبهه جنوب-غرب.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.جبهه جنوب-غرب. - اسپوتنیک ایران
6/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

جبهه جنوب-غرب.

© Sputnik / Anatoliy Garanin /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

مرگ سرباز، جبهه کریمه.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.مرگ سرباز، جبهه کریمه. - اسپوتنیک ایران
7/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

مرگ سرباز، جبهه کریمه.

© Sputnik / Max Alpert /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

زنان و کودکان شوروی.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.زنان و کودکان شوروی. - اسپوتنیک ایران
8/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

زنان و کودکان شوروی.

© Sputnik / Anatoliy Garanin /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

اسیران آلمانی در حومه مسکو.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.اسیران آلمانی در حومه مسکو. - اسپوتنیک ایران
9/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

اسیران آلمانی در حومه مسکو.

© Sputnik / Yakov Ryumkin /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

خاطرات دوران صلح در استالینگراد.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.خاطرات دوران صلح در استالینگراد. - اسپوتنیک ایران
10/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

خاطرات دوران صلح در استالینگراد.

© Sputnik / Evgeniy Haldei /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

ماریا شالنووا، رگولاتور نظامی در برلین.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.ماریا شالنووا، رگولاتور نظامی در برلین. - اسپوتنیک ایران
11/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

ماریا شالنووا، رگولاتور نظامی در برلین.

© Sputnik / Max Alpert /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

توپچی ها در جبهه شمال قفقاز.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.توپچی ها در جبهه شمال قفقاز. - اسپوتنیک ایران
12/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

توپچی ها در جبهه شمال قفقاز.

© Sputnik / Anatoliy Garanin /  مراجعه به بانک تصاویر

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

سیستم پدافند هوایی در مسکو.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.سیستم پدافند هوایی در مسکو. - اسپوتنیک ایران
13/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

سیستم پدافند هوایی در مسکو.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

تقدیر از خلبان شوروی.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.تقدیر از خلبان شوروی. - اسپوتنیک ایران
14/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

تقدیر از خلبان شوروی.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

تفنگداران شوروی در نبرد خیابانی.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.تفنگداران شوروی در نبرد خیابانی. - اسپوتنیک ایران
15/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

تفنگداران شوروی در نبرد خیابانی.

© Sputnik / Vsevolod Tarasevich

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

لنینگراد تحت محاصره و ساکنان ناتوان آن.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.لنینگراد تحت محاصره و ساکنان ناتوان آن. - اسپوتنیک ایران
16/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

لنینگراد تحت محاصره و ساکنان ناتوان آن.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

توپچی ها در جبهه سواستوپل.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.توپچی ها در جبهه سواستوپل. - اسپوتنیک ایران
17/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

توپچی ها در جبهه سواستوپل.

© Sputnik / Maks Alpert

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

سربازان شوروی در جبهه کوبان.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.سربازان شوروی در جبهه کوبان. - اسپوتنیک ایران
18/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

سربازان شوروی در جبهه کوبان.

© Sputnik / Anatoliy Garanin

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

مادر از جان فرزند محافظت می کند، جبهه بریانسک.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.مادر از جان فرزند محافظت می کند، جبهه  بریانسک. - اسپوتنیک ایران
19/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

مادر از جان فرزند محافظت می کند، جبهه بریانسک.

© Sputnik / Anatoliy Garanin

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

آئروستات در خیابان نفسکی لنینگراد.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.آئروستات در خیابان نفسکی لنینگراد. - اسپوتنیک ایران
20/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

آئروستات در خیابان نفسکی لنینگراد.

© Sputnik / Yevgeny Haldei

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

خنثی کننده مین شوروی در یکی از خیابان های بلگراد.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.خنثی کننده مین شوروی در یکی از خیابان های بلگراد. - اسپوتنیک ایران
21/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

خنثی کننده مین شوروی در یکی از خیابان های بلگراد.

© Sputnik / Georgy Petrusov

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

گروه خبرنگاران نظامی شوروی در رایشستاگ.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.گروه خبرنگاران نظامی شوروی در رایشستاگ. - اسپوتنیک ایران
22/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

گروه خبرنگاران نظامی شوروی در رایشستاگ.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei /

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی. نبرد برلین. اهتزاز پرچم شوروی.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی. نبرد برلین. اهتزاز پرچم شوروی. - اسپوتنیک ایران
23/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی. نبرد برلین. اهتزاز پرچم شوروی.

© Sputnik / Max Alpert

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی در مسکو. پرچم های ارتش شکست خورده فاشیست ها در کنار دیوار کرملین بر زمین می افتند.

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.رژه پیروزی در مسکو. پرچم های ارتش شکست خورده فاشیست ها در کنار دیوار کرملین بر زمین می افتند. - اسپوتنیک ایران
24/24

صحنه‌های افسانه‌ای جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی در مسکو. پرچم های ارتش شکست خورده فاشیست ها در کنار دیوار کرملین بر زمین می افتند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала