رژه پیروزی در مسکو

Telegram
در مسکو رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی برگزار شد.
© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

میدان سرخ مسکو، فدراسیون روسیه.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.میدان سرخ مسکو، فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

میدان سرخ مسکو، فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
2/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سرگی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سرگی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سرگی شویگو، وزیر دفاع فدراسیون روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Mikhail Metzel/POOL /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
4/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه زنان از هنرستان نظام فدراسیون روسیه.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.رژه زنان از هنرستان نظام فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه زنان از هنرستان نظام فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
6/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
7/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم «یارس».

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سیستم «یارس». - اسپوتنیک ایران
8/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم «یارس».

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

قزاق‌های کوبان در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.قزاق‌های کوبان در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
9/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

قزاق‌های کوبان در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

زره‌پوش «کا-17» « بومرانگ» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.زره‌پوش «کا-17» « بومرانگ» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
10/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

زره‌پوش «کا-17» « بومرانگ» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سامانه «اس-400» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سامانه «اس-400» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
11/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سامانه «اس-400» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

تانک «ت-72» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.تانک «ت-72» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
12/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

تانک «ت-72» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
13/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سامانه « اوران-9» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سامانه « اوران-9» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
14/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سامانه « اوران-9» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
15/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

توپخانه «مستا-اس» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.توپخانه «مستا-اس» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
16/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

توپخانه «مستا-اس» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

تانک «کورگانتس-25» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.تانک «کورگانتس-25» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
17/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

تانک «کورگانتس-25» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

زره‌پوش «تایفون» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.زره‌پوش «تایفون» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
18/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

زره‌پوش «تایفون» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
19/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
20/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

تانک « ت-85-34» در رژه پیروزی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.تانک « ت-85-34» در رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
21/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

تانک « ت-85-34» در رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی. - اسپوتنیک ایران
22/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم «اسکندر-ام» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سیستم «اسکندر-ام» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
23/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم «اسکندر-ام» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

© Sputnik / Evgeny Biyatov /  مراجعه به بانک تصاویر

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم «بوک-ام3» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.سیستم «بوک-ام3» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو. - اسپوتنیک ایران
24/24

رژه پیروزی به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی.

سیستم «بوک-ام3» در رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала