تمرین رژه پیروزی در مرکز مسکو

Telegram
تجهیزات نظامی روسیه در تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم شرکت کردند.
© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک «ت-34-85» در خیابان مرکزی تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تانک «ت-34-85» در خیابان مرکزی تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
1/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک «ت-34-85» در خیابان مرکزی تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

نظامیان روسیه قبل از آغاز تمرین شبانه رژه پیروزی در خیابان مرکزی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.نظامیان روسیه قبل از آغاز تمرین شبانه رژه پیروزی در خیابان مرکزی مسکو. - اسپوتنیک ایران
2/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

نظامیان روسیه قبل از آغاز تمرین شبانه رژه پیروزی در خیابان مرکزی مسکو.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تماشاچیان در خیابان تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تماشاچیان در خیابان تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تماشاچیان در خیابان تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک « ت -34» در خیابان تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تانک « ت -34» در خیابان تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
4/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک « ت -34» در خیابان تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سامانه موشکی «یارس» در خیابان مرکزی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.سامانه موشکی «یارس» در خیابان مرکزی مسکو. - اسپوتنیک ایران
5/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سامانه موشکی «یارس» در خیابان مرکزی مسکو.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تماشاچی در حال فیلمبرداری از رژه پیروزی.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تماشاچی در حال فیلمبرداری از رژه پیروزی. - اسپوتنیک ایران
6/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تماشاچی در حال فیلمبرداری از رژه پیروزی.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم. - اسپوتنیک ایران
7/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سامانه «اس-400» «تریومف» در خیابان تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.سامانه «اس-400» «تریومف» در خیابان تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
8/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سامانه «اس-400» «تریومف» در خیابان تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سیستم توپخانه «مستا-اس» در خیابان مرکزی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.سیستم توپخانه «مستا-اس» در خیابان مرکزی مسکو. - اسپوتنیک ایران
9/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سیستم توپخانه «مستا-اس» در خیابان مرکزی مسکو.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سیستم آتشباری «تورنادو-گ» در خیابان مرکزی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.سیستم آتشباری «تورنادو-گ» در خیابان مرکزی مسکو. - اسپوتنیک ایران
10/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سیستم آتشباری «تورنادو-گ» در خیابان مرکزی مسکو.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک "ت-34-85" در خیابان مرکزی تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تانک "ت-34-85" در خیابان مرکزی تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
11/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک "ت-34-85" در خیابان مرکزی تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Vitaliy Belousov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک «ت-72» در خیابان تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تانک «ت-72» در خیابان تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
12/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک «ت-72» در خیابان تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک «ت-14» « ارماتا» در خیابان مرکزی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تانک «ت-14» « ارماتا» در خیابان مرکزی مسکو. - اسپوتنیک ایران
13/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک «ت-14» « ارماتا» در خیابان مرکزی مسکو.

© Sputnik / Kirill Kallinikov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک "ت-72" در خیابان تورسکوی مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.تانک "ت-72" در خیابان تورسکوی مسکو. - اسپوتنیک ایران
14/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

تانک "ت-72" در خیابان تورسکوی مسکو.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سیستم آتشباری «بوک-ام3»، در خیابان تورسکوی در مرکز مسکو.

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.سیستم آتشباری «بوک-ام3»، در خیابان تورسکوی  در مرکز مسکو. - اسپوتنیک ایران
15/15

تمرین رژه به مناسبت 77-مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.

سیستم آتشباری «بوک-ام3»، در خیابان تورسکوی در مرکز مسکو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала