پنجاه روز عملیات ویژه در 50 عکس

Telegram
عملیات ویژه نظامی روسیه نتیجه سال ها تحریک غرب در اوکراین است. هدف آن، "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" است تا همه جنایتکاران جنگی که مسئول "جنایت های خونین علیه غیرنظامیان" در دونباس هستند، به دست عدالت سپرده شوند.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

بالگرد «می 24».

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.بالگرد «می 24». - اسپوتنیک ایران
1/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

بالگرد «می 24».

© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس. - اسپوتنیک ایران
2/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس. - اسپوتنیک ایران
3/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

فرار از آتشباری، دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.فرار از آتشباری، دونتسک. - اسپوتنیک ایران
4/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

فرار از آتشباری، دونتسک.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

محوطه ساختمان مسکونی در دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.محوطه ساختمان مسکونی در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
5/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

محوطه ساختمان مسکونی در دونتسک.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان ارتش اوکراین که اسلحه به زمین گذاشتند، لوهانسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.نظامیان ارتش اوکراین که اسلحه به زمین گذاشتند، لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
6/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان ارتش اوکراین که اسلحه به زمین گذاشتند، لوهانسک.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس. - اسپوتنیک ایران
7/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تجهیزات نظامی ارتش اوکراین که در محوطه اردوگاه پبشاهنگی رها شده است.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.تجهیزات نظامی ارتش اوکراین که در محوطه اردوگاه پبشاهنگی رها شده است. - اسپوتنیک ایران
8/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تجهیزات نظامی ارتش اوکراین که در محوطه اردوگاه پبشاهنگی رها شده است.

© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

هنرنمایی برای نظامیان.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.هنرنمایی برای نظامیان. - اسپوتنیک ایران
9/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

هنرنمایی برای نظامیان.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک سازمان حوادث عیرمترقبه روسیه به مردم در دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.کمک سازمان حوادث عیرمترقبه روسیه به مردم در دونباس. - اسپوتنیک ایران
10/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک سازمان حوادث عیرمترقبه روسیه به مردم در دونباس.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنهان شدن مردم در زیرزمین، دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پنهان شدن مردم در زیرزمین، دونتسک. - اسپوتنیک ایران
11/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنهان شدن مردم در زیرزمین، دونتسک.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پناهجویان ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
12/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان ماریوپل.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

آتش سوزی در انبار نفت در لوهانسک که مورد آتشباری نیروهای اوکراین قرار گرفت.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.آتش سوزی در انبار نفت در لوهانسک که مورد آتشباری نیروهای اوکراین قرار گرفت. - اسپوتنیک ایران
13/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

آتش سوزی در انبار نفت در لوهانسک که مورد آتشباری نیروهای اوکراین قرار گرفت.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

حفاظت از نیروگاه برق توسط نظامیان روسیه.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.حفاظت از نیروگاه برق توسط نظامیان روسیه. - اسپوتنیک ایران
14/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

حفاظت از نیروگاه برق توسط نظامیان روسیه.

© Sputnik / Alexey Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

آتشباری مدرسه در دونتسک توسط نیروهای اوکراین.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.آتشباری مدرسه در دونتسک توسط نیروهای اوکراین. - اسپوتنیک ایران
15/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

آتشباری مدرسه در دونتسک توسط نیروهای اوکراین.

© Sputnik / Dmitry Makeev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان خرسون که توانستند از آنجا فرار کنند.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پناهجویان خرسون که توانستند از آنجا فرار کنند. - اسپوتنیک ایران
16/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان خرسون که توانستند از آنجا فرار کنند.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کاروان تجهیزات نظامی در دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.کاروان تجهیزات نظامی در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
17/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کاروان تجهیزات نظامی در دونتسک.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

استقبال از تانک نظامیان دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.استقبال از تانک نظامیان دونتسک. - اسپوتنیک ایران
18/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

استقبال از تانک نظامیان دونتسک.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس. - اسپوتنیک ایران
19/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

© Sputnik / Maksim Blinov /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کشته شدگان بر اثر ضربه موشکی نیروهای اوکراین به مرکز دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.کشته شدگان بر اثر ضربه موشکی نیروهای اوکراین به مرکز دونتسک. - اسپوتنیک ایران
20/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کشته شدگان بر اثر ضربه موشکی نیروهای اوکراین به مرکز دونتسک.

© Sputnik / Valery Melnikov  /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک به مردم.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.کمک به مردم. - اسپوتنیک ایران
21/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک به مردم.

© Sputnik / Alexey Kudenko  /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان در حال فرار از آتشباری های نیروهای اوکراینی.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پناهجویان در حال فرار از آتشباری های نیروهای اوکراینی. - اسپوتنیک ایران
22/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان در حال فرار از آتشباری های نیروهای اوکراینی.

© Sputnik / Maxim Blinov  /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجوی ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پناهجوی ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
23/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجوی ماریوپل.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

قطعات موشک اوکراینی «توچکا یو».

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.قطعات موشک اوکراینی «توچکا یو». - اسپوتنیک ایران
24/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

قطعات موشک اوکراینی «توچکا یو».

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تیم خنثی سازی مین روسیه.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.تیم خنثی سازی مین روسیه. - اسپوتنیک ایران
25/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تیم خنثی سازی مین روسیه.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس. - اسپوتنیک ایران
26/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

© Sputnik / Valery Melnikov  /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ساکن لوهانسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.ساکن لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
27/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ساکن لوهانسک.

© Sputnik / Maxim Blinov

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان ماریوپل در محل اقامت موقت.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پناهجویان ماریوپل در محل اقامت موقت. - اسپوتنیک ایران
28/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پناهجویان ماریوپل در محل اقامت موقت.

© Sputnik / Victor Antoniuk /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
29/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان گارد روسیه در «ملیتوپل» آزاد شده.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.نظامیان گارد روسیه در «ملیتوپل» آزاد شده. - اسپوتنیک ایران
30/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان گارد روسیه در «ملیتوپل» آزاد شده.

© Sputnik / Valery Melnikov

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک به مردم.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.کمک به مردم. - اسپوتنیک ایران
31/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک به مردم.

© Sputnik / Maks Vetrov /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نجات آب.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.نجات آب. - اسپوتنیک ایران
32/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نجات آب.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

آتشباری ساختمان مسکونی در دونتسک توسط نیروهای اوکراین.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.آتشباری ساختمان مسکونی در دونتسک توسط نیروهای اوکراین. - اسپوتنیک ایران
33/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

آتشباری ساختمان مسکونی در دونتسک توسط نیروهای اوکراین.

© Sputnik / Iliya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
34/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

© Sputnik / Alexey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

محل اقامت موقت پناهجویان.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.محل اقامت موقت پناهجویان. - اسپوتنیک ایران
35/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

محل اقامت موقت پناهجویان.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

دفع حمله نیروهای اوکراینی در لوهانسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.دفع حمله نیروهای اوکراینی در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
36/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

دفع حمله نیروهای اوکراینی در لوهانسک.

© Sputnik / Ilya Pitalev  /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ساکنان ماریوپل در محوطه ساختمان مسکونی ویران در حال پخت غذا.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.ساکنان ماریوپل در محوطه ساختمان مسکونی ویران در حال پخت غذا. - اسپوتنیک ایران
37/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ساکنان ماریوپل در محوطه ساختمان مسکونی ویران در حال پخت غذا.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک روسیه به مردم ساکن ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.کمک روسیه به مردم ساکن ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
38/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

کمک روسیه به مردم ساکن ماریوپل.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

عملیات دفع حمله اوکراین در ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.عملیات دفع حمله اوکراین در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
39/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

عملیات دفع حمله اوکراین در ماریوپل.

© Sputnik / Alexey Maishev

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پلیس خلق لوهانسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.پلیس خلق لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
40/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

پلیس خلق لوهانسک.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تیم خنثی سازی بمب و مین روسیه در ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.تیم خنثی سازی بمب و مین روسیه در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
41/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تیم خنثی سازی بمب و مین روسیه در ماریوپل.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تخلیه بیمار روانی از تیمارستان.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.تخلیه بیمار روانی از تیمارستان. - اسپوتنیک ایران
42/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

تخلیه بیمار روانی از تیمارستان.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
43/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
44/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

ماریوپل.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان چچن در حال دفع حمله نیروهای اوکراین در ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.نظامیان چچن در حال دفع حمله نیروهای اوکراین در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
45/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان چچن در حال دفع حمله نیروهای اوکراین در ماریوپل.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

سیستم «گراد» دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.سیستم «گراد» دونتسک. - اسپوتنیک ایران
46/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

سیستم «گراد» دونتسک.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

محل اقامت موقت پناهجویان دونباس.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.محل اقامت موقت پناهجویان دونباس. - اسپوتنیک ایران
47/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

محل اقامت موقت پناهجویان دونباس.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان اوکراینی تسلیم شده در بیمارستان ماریوپل.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.نظامیان اوکراینی تسلیم شده در بیمارستان ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
48/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نظامیان اوکراینی تسلیم شده در بیمارستان ماریوپل.

© Sputnik / Aleksey Maishev /  مراجعه به بانک تصاویر

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

خانه ویران در لوهانسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.خانه ویران در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
49/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

خانه ویران در لوهانسک.

© Sputnik / Mihail Andronik

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نگهبانی نظامی جمهوری دونتسک.

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.نگهبانی نظامی جمهوری دونتسک. - اسپوتنیک ایران
50/50

پنجاه روز عملیات ویژه روسیه برای "غیر نازی سازی و غیرنظامی سازی اوکراین" در دونباس.

نگهبانی نظامی جمهوری دونتسک.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала