مهاجرت خرچنگ‌ها در کوبا

Telegram
میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.
© AP Photo / Ramon Espinosa

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند. - اسپوتنیک ایران
1/10

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی  باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند. - اسپوتنیک ایران
2/10

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت خرچنگ ها بسوی خلیج خوک ها Bay of Pigs برای تخم‌گذاری سالانه.

مهاجرت خرچنگ ها بسوی خلیج خوک ها Bay of Pigs برای تخم‌گذاری سالانه. - اسپوتنیک ایران
3/10

مهاجرت خرچنگ ها بسوی خلیج خوک ها Bay of Pigs برای تخم‌گذاری سالانه.

© AP Photo / Ramon Espinosa

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند. - اسپوتنیک ایران
4/10

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت خرچنگ‌ها برای ساکنان دردسر ایجاد می کند، اما دیدن آن ها در سراسر جاده برای گردشگران و علاقه مندان به این پدیده شگفت انگیز است.

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی  باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.مهاجرت خرچنگ‌ها برای ساکنان دردسر ایجاد می کند، اما دیدن آن ها در سراسر جاده برای گردشگران و علاقه مندان به این پدیده شگفت انگیز است. - اسپوتنیک ایران
5/10

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت خرچنگ‌ها برای ساکنان دردسر ایجاد می کند، اما دیدن آن ها در سراسر جاده برای گردشگران و علاقه مندان به این پدیده شگفت انگیز است.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت خرچنگ ها بسوی خلیج خوک ها Bay of Pigs برای تخم‌گذاری سالانه.

مهاجرت خرچنگ ها بسوی خلیج خوک ها Bay of Pigs برای تخم‌گذاری سالانه. - اسپوتنیک ایران
6/10

مهاجرت خرچنگ ها بسوی خلیج خوک ها Bay of Pigs برای تخم‌گذاری سالانه.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت خرچنگ‌ها برای ساکنان دردسر ایجاد می کند، اما دیدن آن ها در سراسر جاده برای گردشگران و علاقه مندان به این پدیده شگفت انگیز است.

لاشه های آن ها طعمه ای برای پرندگان است.

مهاجرت خرچنگ‌ها برای ساکنان دردسر ایجاد می کند، اما دیدن آن ها در سراسر جاده برای گردشگران و علاقه مندان به این پدیده شگفت انگیز است.لاشه های آن ها طعمه ای برای پرندگان است. - اسپوتنیک ایران
7/10

مهاجرت خرچنگ‌ها برای ساکنان دردسر ایجاد می کند، اما دیدن آن ها در سراسر جاده برای گردشگران و علاقه مندان به این پدیده شگفت انگیز است.

لاشه های آن ها طعمه ای برای پرندگان است.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی  باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی  باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند. - اسپوتنیک ایران
8/10

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند. - اسپوتنیک ایران
9/10

میلیون‌ها خرچنگ در آغاز باران‌های بهاری بیرون می‌آیند و سفری را به سوی آب‌های خلیج خوک‌ها آغاز می‌کنند تا در یک مهاجرت سالانه تخم‌ریزی کنند.

© AP Photo / Ramon Espinosa

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی  باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند. - اسپوتنیک ایران
10/10

مهاجرت سالانه خرچنگ‌ها برای تخم ریزی باعث نگرانی رانندگانی می شود که در تاشی بیهوده سعی می کنند سخت پوستان را زیر نگیرند و باعث کشته شدن آن ها نشوند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала