امضای نخستين تفاھمنامه بين ھلدينگ مارگارين و نماينده اتحاديه غلات روسیه در ايران

© Sputnikامضای نخستين تفاھمنامه بين ھلدينگ مارگارين و نماينده ي اتحاديه غلات روسيه در ايران
امضای نخستين تفاھمنامه  بين ھلدينگ مارگارين و نماينده ي اتحاديه غلات روسيه در ايران   - اسپوتنیک ایران  , 1920, 12.04.2022
Telegram
دکترامير كاظمي خيابانی، مديرعامل شركت مارگارين : با امضای اين تفاھمنامه می توانيم به طور مستقيم و بي واسطه با توليد کنندگان اصلی روغن قراردادھای خريد و واردات منعقد نماييم.
به گزارش اسپوتنیک، ھمزمان با سفر دکترامير كاظمي خيابانی مديرعامل شركت مارگارين به روسيه، نخستين و مھم ترين گام بين المللی ھلدينگ مارگارين در دوره ي جديد برنامه ي اين شركت، با امضای تفاھمنامه برای ارتباط مستقيم با توليد کنندگان روغن خوراكي در روسيه ، برداشته شد.
در جريان ديدار دکتر امير خيابانی با شرکت ھای روسی ، نخستين تفاھمنامه در حوزه ي توسعه ي روابط تجاری با کشور روسيه در جھت خريد مستقيم از توليد کننده گان صاحب نام روسي، امکان سرمايه گذاری ھای مشترک در آينده ، امکان توسعه کشت فراسرزمينی ،به امضا رسيد. با توجه به مبادله ي اين تفاھمنامه، دو طرف مي توانند از توانمندی ھا و ظرفيت ھای اقتصادی يکديگر بيش از گذشته ، بھره مند شوند. به گفته ي دکترامير كاظمي خيابانی ، با امضای اين تفاھمنامه می توان به طور مستقيم و بي واسطه با توليد کنندگان اصلی روغن قراردادھای خريد و واردات منعقد كرد.
درھمين ديدار و پس از عقد تفاھمنامه ي موردنظر،عليرضا جعفری نماينده اتحاديه غ ت روسيه در ايران نيز اشاره كرد: براساس اين تفاھمنامه، از اين پس شاھد ارتباط مستقيم شرکت ھای توليد کننده ي روس با شرکت مارگارين خواھيم بود. وی با اشاره به بندھای ديگر اين تفاھمنامه افزود: ھمچنين در زمينه ي مشورت برای سرمايه گذاری ھای مشترک، استفاده از ظرفيت ھای بانکی در روسيه، توافقات خوبی به دست آمد.
مديرعامل شركت مارگارين ضمن اظھار اميدواري در خصوص نتايج مثبت اين تفاھمنامه در آينده ، آن را نخستين و مھم ترين تفاھمنامه بين شرکت مارگارين با شركت ھاي روسي خواند و تاکيد کرد: با ھدف كاھش تنگناھاي موجود در زمينه ي تامين مواد اوليه و روغن خام براي توليد روغن ھاي خوراكي مورد نياز اصناف و صنايع و مصارف خانگي، تنھا به مدد چنين تمھيداتي مي توان از شدت تنش ھاي موجود در عرصه ي فرآورده ھاي اساسي و مورد نياز خانواده ھا ، اصناف و صنايع ، كاست و درراستاي خدمت رساني به كشور ، گام ھاي بلندتري برداشت.
وی با اشاره به نقش و اھميت توسعه ي روابط اقتصادی با ھمسايگان، به ويژه کشور روسيه، افزود : نظر به اين که در حال حاضر ،روسيه يکی از مھم ترين صادرکنندگان مھم روغن خوراكي در دنيا به شمار مي آيد و ھمچنين با توجه به نزديکی جغرافيايی و روابط سياسی دوکشور، در زمينه ي صادرات و واردات دو جانبه نيزبه ھمكاري ھاي مشترك و تعامل گسترده تري نيازداريم. به ويژه كه باور داريم با توجه به داشتن نيروھاي پرت ش و متعھد و ظرفيت ھاي فني زم ، شركت مارگارين مي تواند در کنار ديگر مجموعه ھا در گروه توسعه ي ملی ،در آينده به شيوه ي "تھا ُتر" در زمينه ي صادرات محصو ت ايرانی به روسيه در مقاب ِل واردات روغن ھای خوراکی از روسيه، نقش به سزايی داشته باشد.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала