پیامد ضربات نیروهای اوکراین به ساختمان مسکونی دونتسک

اشتراک
اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.
© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد. - اسپوتنیک ایران
1/10

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی.

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی. - اسپوتنیک ایران
2/10

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک.

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
3/10

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد. - اسپوتنیک ایران
4/10

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

بر اثر اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آمد و خودروهای پارک شده در مقابل ساختمان تخریب شدند.

بر اثر اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آمد و خودروهای پارک شده در مقابل ساختمان تخریب شدند. - اسپوتنیک ایران
5/10

بر اثر اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آمد و خودروهای پارک شده در مقابل ساختمان تخریب شدند.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی.

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی. - اسپوتنیک ایران
6/10

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

کارمندان وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری دونتسک در حال بازرسی پیامد حمله نیروهای اوکراین به ساختمان مسکونی در دونتسک.

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.کارمندان وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری دونتسک در حال بازرسی پیامد حمله نیروهای اوکراین به ساختمان مسکونی در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
7/10

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

کارمندان وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری دونتسک در حال بازرسی پیامد حمله نیروهای اوکراین به ساختمان مسکونی در دونتسک.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی.

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی. - اسپوتنیک ایران
8/10

گروه امداد وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری حلق دونتسک در حال رفع پیامد حمله نیروهای مسلح اوکراین به ساختمان مسکونی.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد. - اسپوتنیک ایران
9/10

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

© Sputnik / Viktor Antonyuk /  مراجعه به بانک تصاویر

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد. - اسپوتنیک ایران
10/10

اصابت گلوله و پرتابه نیروهای مسلح اوکراین به یک ساختمان مسکونی در خیابان پینترا در دونتسک ویرانی ببار آورد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала