صحنه‌های دیدنی اسکار 2022

Telegram
ویل اسمیت یک سیلی محکم بیخ گوش مجری مراسم اسکار می‌خواباند.
© AP Photo / Chris Pizzello

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

جسیکا چاستین.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.جسیکا چاستین. - اسپوتنیک ایران
1/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

جسیکا چاستین.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

ویل اسمیت یک سیلی محکم بیخ گوش مجری مراسم اسکار می‌خواباند.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.ویل اسمیت یک سیلی محکم بیخ گوش مجری مراسم اسکار می‌خواباند. - اسپوتنیک ایران
2/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

ویل اسمیت یک سیلی محکم بیخ گوش مجری مراسم اسکار می‌خواباند.

© AP Photo / Chris Pizzello

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

اولیویا کولمن و جسی باکلی.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.اولیویا کولمن و جسی باکلی. - اسپوتنیک ایران
3/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

اولیویا کولمن و جسی باکلی.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

واندا سیکز، میزبان مراسم.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.واندا سیکز، میزبان مراسم. - اسپوتنیک ایران
4/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

واندا سیکز، میزبان مراسم.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

جن کمپیون.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.جن کمپیون. - اسپوتنیک ایران
5/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

جن کمپیون.

© AP Photo / Chris Pizzello

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

لیدی گاکا و لیزا مینلی.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.لیدی گاکا و لیزا مینلی. - اسپوتنیک ایران
6/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

لیدی گاکا و لیزا مینلی.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

اجرای ترانه « ما در باره برونو حرف نمی زنیم».

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.اجرای ترانه « ما در باره برونو حرف نمی زنیم». - اسپوتنیک ایران
7/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

اجرای ترانه « ما در باره برونو حرف نمی زنیم».

© AP Photo / Chris Pizzello

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

بیلی ایلیش و فینیز اوکونل.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.بیلی ایلیش و فینیز اوکونل. - اسپوتنیک ایران
8/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

بیلی ایلیش و فینیز اوکونل.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

آمی شومر.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.آمی شومر. - اسپوتنیک ایران
9/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

آمی شومر.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

واکنش تروی کوتسور هنگام دریافت مجسمه اسکار.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.واکنش تروی کوتسور هنگام دریافت مجسمه اسکار. - اسپوتنیک ایران
10/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

واکنش تروی کوتسور هنگام دریافت مجسمه اسکار.

© AFP 2023 / Robyn Beck

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

خروج هنرپیشگان، رُزی پرز و وودی هارلسون از صحنه مراسم اهدای اسکار.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.خروج هنرپیشگان، رُزی پرز و وودی هارلسون از صحنه مراسم اهدای اسکار. - اسپوتنیک ایران
11/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

خروج هنرپیشگان، رُزی پرز و وودی هارلسون از صحنه مراسم اهدای اسکار.

© AFP 2023 / Neilson Barnard/Getty Images

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

دیانا جورِرو.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.دیانا جورِرو. - اسپوتنیک ایران
12/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

دیانا جورِرو.

© AP Photo / Chris Pizzello

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

روسوکه هاماگوچی هنگام دریافت مجسمه اسکار.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.روسوکه هاماگوچی هنگام دریافت مجسمه اسکار. - اسپوتنیک ایران
13/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

روسوکه هاماگوچی هنگام دریافت مجسمه اسکار.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

سباستین یاترا در حال هنرنمایی.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.سباستین یاترا در حال هنرنمایی. - اسپوتنیک ایران
14/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

سباستین یاترا در حال هنرنمایی.

© AP Photo / Chris Pizzello

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی. - اسپوتنیک ایران
15/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

رگینا هالت، میزبان مراسم اهدای اسکار.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.رگینا هالت، میزبان مراسم اهدای اسکار. - اسپوتنیک ایران
16/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

رگینا هالت، میزبان مراسم اهدای اسکار.

© REUTERS / Mario Anzuoni

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

آریانا دبوز، تروی کوتسور، جاسیکا چاستین.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.آریانا دبوز، تروی کوتسور، جاسیکا چاستین. - اسپوتنیک ایران
17/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

آریانا دبوز، تروی کوتسور، جاسیکا چاستین.

© REUTERS / Mario Anzuoni

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

جنی بیوان، مجسمه اسکار خود را بر زمین گذاشته است.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.جنی بیوان، مجسمه اسکار خود را بر زمین گذاشته است. - اسپوتنیک ایران
18/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

جنی بیوان، مجسمه اسکار خود را بر زمین گذاشته است.

© REUTERS / Brian Snyder

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

رگینا هال، امی شومر و واندا سایکز، میزبانان مراسم اهدای اسکار.

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.رگینا هال، امی شومر و واندا سایکز، میزبانان مراسم اهدای اسکار. - اسپوتنیک ایران
19/19

صحنه‌های دیدنی 94-مین مراسم اهدای اسکار 2022 میلادی.

رگینا هال، امی شومر و واندا سایکز، میزبانان مراسم اهدای اسکار.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала