کوچ‌نشینی در مصر

Telegram
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. - اسپوتنیک ایران
1/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. - اسپوتنیک ایران
2/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. - اسپوتنیک ایران
3/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. سینی غذای خانواده بادیه نشین مصری.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. سینی غذای خانواده بادیه نشین مصری. - اسپوتنیک ایران
4/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود. سینی غذای خانواده بادیه نشین مصری.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

کانال آب در نزدیگی چراگاه.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.کانال آب در نزدیگی چراگاه. - اسپوتنیک ایران
5/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

کانال آب در نزدیگی چراگاه.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چادر خانواده بادیه‌نشین. - اسپوتنیک ایران
6/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چراگاه باده‌نشینان.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چراگاه باده‌نشینان. - اسپوتنیک ایران
7/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چراگاه باده‌نشینان.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چادر خانواده بادیه‌نشین. - اسپوتنیک ایران
8/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چوپان و گله خانواده بادیه‌نشین.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چوپان و گله خانواده بادیه‌نشین. - اسپوتنیک ایران
9/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چوپان و گله خانواده بادیه‌نشین.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین و هیزم آتش بعد از باران.

عشایر بادیه نشین صفا،  هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.چادر خانواده بادیه‌نشین و هیزم آتش بعد از باران. - اسپوتنیک ایران
10/10

عشایر بادیه نشین صفا، هنگام اقامت در کنار بزرگراه در استان دلتای نیل در کفر الشیخ، که به پایتخت شهر قاهره، مصر منتهی می شود.

چادر خانواده بادیه‌نشین و هیزم آتش بعد از باران.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала