طولانی ترین پل معلق جهان

Telegram
طولانی ترین "پل معلق دهانه جهان" با دهانه اصلی آن 2023 متر در ترکیه خودنمایی می کند. پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.
© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند.

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند. - اسپوتنیک ایران
1/8

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

در زمان های قدیم شهر اصلی در کرانه های این تنگه بوده است ابیدوس(روی نقشه شمال چاناک‌قلعه)، و در امپراتوری عثمانی - چاناک‌قلعه. ابیدوس یونان باستان، واقع در سواحل آسیایی هلسپونت، سلف قسطنطنیه به عنوان پل تجاری بین اروپا و آسیا بود. در اینجا سواحل تنگه تا 2 کیلومتر نزدیک شد - روبروی Sesta باستانی که نام آن به معنای "شهر در کوتاه ترین گذرگاه" است.

در زمان های قدیم شهر اصلی در کرانه های این تنگه بوده است ابیدوس(روی نقشه شمال چاناک‌قلعه)، و در امپراتوری عثمانی - چاناک‌قلعه. ابیدوس یونان باستان، واقع در سواحل آسیایی هلسپونت، سلف قسطنطنیه به عنوان پل تجاری بین اروپا و آسیا بود. در اینجا سواحل تنگه تا 2 کیلومتر نزدیک شد - روبروی Sesta باستانی که نام آن به معنای "شهر در کوتاه ترین گذرگاه" است. - اسپوتنیک ایران
2/8

در زمان های قدیم شهر اصلی در کرانه های این تنگه بوده است ابیدوس(روی نقشه شمال چاناک‌قلعه)، و در امپراتوری عثمانی - چاناک‌قلعه. ابیدوس یونان باستان، واقع در سواحل آسیایی هلسپونت، سلف قسطنطنیه به عنوان پل تجاری بین اروپا و آسیا بود. در اینجا سواحل تنگه تا 2 کیلومتر نزدیک شد - روبروی Sesta باستانی که نام آن به معنای "شهر در کوتاه ترین گذرگاه" است.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

طولانی ترین "پل معلق دهانه جهان" با دهانه اصلی آن 2023 متر در ترکیه خودنمایی می کند. پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.

طولانی ترین "پل معلق دهانه جهان" با دهانه اصلی آن 2023 متر در ترکیه خودنمایی می کند. پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است. - اسپوتنیک ایران
3/8

طولانی ترین "پل معلق دهانه جهان" با دهانه اصلی آن 2023 متر در ترکیه خودنمایی می کند. پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.

پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است. - اسپوتنیک ایران
4/8

پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

بخشی از برج پل چاناکاله 1915 در ترکیه.

در زمان های قدیم شهر اصلی در کرانه های این تنگه بوده است ابیدوس(روی نقشه شمال چاناک‌قلعه)، و در امپراتوری عثمانی - چاناک‌قلعه. ابیدوس یونان باستان، واقع در سواحل آسیایی هلسپونت، سلف قسطنطنیه به عنوان پل تجاری بین اروپا و آسیا بود. در اینجا سواحل تنگه تا 2 کیلومتر نزدیک شد - روبروی Sesta باستانی که نام آن به معنای "شهر در کوتاه ترین گذرگاه" است.

بخشی از برج پل چاناکاله 1915 در ترکیه.در زمان های قدیم شهر اصلی در کرانه های این تنگه بوده است ابیدوس(روی نقشه شمال چاناک‌قلعه)، و در امپراتوری عثمانی - چاناک‌قلعه. ابیدوس یونان باستان، واقع در سواحل آسیایی هلسپونت، سلف قسطنطنیه به عنوان پل تجاری بین اروپا و آسیا بود. در اینجا سواحل تنگه تا 2 کیلومتر نزدیک شد - روبروی Sesta باستانی که نام آن به معنای "شهر در کوتاه ترین گذرگاه" است. - اسپوتنیک ایران
5/8

بخشی از برج پل چاناکاله 1915 در ترکیه.

در زمان های قدیم شهر اصلی در کرانه های این تنگه بوده است ابیدوس(روی نقشه شمال چاناک‌قلعه)، و در امپراتوری عثمانی - چاناک‌قلعه. ابیدوس یونان باستان، واقع در سواحل آسیایی هلسپونت، سلف قسطنطنیه به عنوان پل تجاری بین اروپا و آسیا بود. در اینجا سواحل تنگه تا 2 کیلومتر نزدیک شد - روبروی Sesta باستانی که نام آن به معنای "شهر در کوتاه ترین گذرگاه" است.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند.

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند. - اسپوتنیک ایران
6/8

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند.

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/8

تنگه داردانل در نزدیکی شهر چاناکاله ترکیه. در ساحل شبه جزیره گالیپولی یک قلعه قرون وسطایی قرار دارد. تنگه داردانل ( Chanakkale، در دوران باستان - Hellespont) بین دریای اژه و مرمره، شبه جزیره اروپایی گالیپولی و سواحل آسیایی آسیای صغیر را جدا می کند. طول تنگه 65 کیلومتر، عرض از 1.2 تا 6 کیلومتر، عمق متوسط ​​50 متر، حداقل عمق قسمت قابل کشتیرانی 29 متر است. نام امروزی از مردم داردانی، نزدیک به تروجان ها گرفته شده است، و نام باستانی از یونان باستان به "دریای سیل آسا" ترجمه شده است. داردانل و بسفر دریای اژه و دریای سیاه را به هم متصل می کنند.

© Sputnik / Kemal Aslan  /  مراجعه به بانک تصاویر

پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.

پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است. - اسپوتنیک ایران
8/8

پل 1915 چاناکاله با برج های 333 متری خود "بلندترین پل معلق جهان" است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала