موزه عروسک های ملل در تهران

Telegram
موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.
© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است. - اسپوتنیک ایران
1/16

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند. - اسپوتنیک ایران
2/16

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد.

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد. - اسپوتنیک ایران
3/16

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند. - اسپوتنیک ایران
4/16

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند. - اسپوتنیک ایران
5/16

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است. - اسپوتنیک ایران
6/16

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند. - اسپوتنیک ایران
7/16

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است. - اسپوتنیک ایران
8/16

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

موزه عروسکهای ملل نخستین بار توسط دو کلکسیونر کشورمان بعنوان موزه ای غیر دولتی با مجوز سازمان میراث فرهنگی راه اندازی شد که آرشیو وسیعی از عروسک کشورها و فرهنگهای مختلف جهان را شامل می شد. سپس بخش عروسکهای فرهنگ ایران نیز به این مجموعه افزوده شد.

موزه عروسکهای ملل نخستین بار توسط  دو کلکسیونر کشورمان بعنوان موزه ای غیر دولتی با مجوز سازمان میراث فرهنگی راه اندازی شد که آرشیو وسیعی از عروسک کشورها و فرهنگهای مختلف جهان را شامل می شد. سپس بخش عروسکهای فرهنگ ایران نیز به این مجموعه افزوده شد. - اسپوتنیک ایران
9/16

موزه عروسکهای ملل نخستین بار توسط دو کلکسیونر کشورمان بعنوان موزه ای غیر دولتی با مجوز سازمان میراث فرهنگی راه اندازی شد که آرشیو وسیعی از عروسک کشورها و فرهنگهای مختلف جهان را شامل می شد. سپس بخش عروسکهای فرهنگ ایران نیز به این مجموعه افزوده شد.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است. - اسپوتنیک ایران
10/16

موزه عروسک های ملل، مجموعه ‌ای از عروسک‌ های قومی و مردم ساخت ایران و جهان را در خود جای داده است.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند. - اسپوتنیک ایران
11/16

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد.

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد. - اسپوتنیک ایران
12/16

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند. - اسپوتنیک ایران
13/16

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند. - اسپوتنیک ایران
14/16

این موزه دارای بیش از ۲۰۰۰ قطعه عروسک از نوع عروسک های فرهنگی ملل از ۸۰ کشور جهان است که به تفکیک قاره در بخش های مختلف موزه به نمایش گذاشته شده اند.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد.

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد. - اسپوتنیک ایران
15/16

در موزه عروسک های ملل می توان با آیین‌، آداب و رسوم، هنر، پوشاک، موسیقی، صنایع دستی و میراث طبیعی ایران و جهان آشنا شد.

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند. - اسپوتنیک ایران
16/16

این موزه با برگزاری کارگاه های آموزشی، برپایی نمایشگاه های ادواری و ارائه خدمات موزه سیار، امکان آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ و عروسک های جهان را برای علاقمندان فراهم می کند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала