ظهور دهکده ارواح در اسپانیا

Telegram
دهکده آسه‌ردو در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد.
© AP Photo / Emilio Morenatti

دهکده ارواح که پس از خشکسالی و تقریباً تخلیه سدی در مرز اسپانیا و پرتغال پدید آمده است، انبوهی از گردشگران را به خود جلب می کند.

دهکده ارواح که پس از خشکسالی و تقریباً تخلیه سدی در مرز اسپانیا و پرتغال پدید آمده است، انبوهی از گردشگران را به خود جلب می کند. - اسپوتنیک ایران
1/10

دهکده ارواح که پس از خشکسالی و تقریباً تخلیه سدی در مرز اسپانیا و پرتغال پدید آمده است، انبوهی از گردشگران را به خود جلب می کند.

© REUTERS / Miguel Vidal

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد.

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد. - اسپوتنیک ایران
2/10

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد.

© Emilio Morenatti

پس از وقوع خشک‌سالی بزرگی که آب پشت سدی واقع در مرز اسپانیا و پرتغال را خشک کرد، دهکده ارواح که به مدت ۳۰ سال زیرآب دریاچه پنهان بود، پدیدار شد.

پس از وقوع خشک‌سالی بزرگی که آب پشت سدی واقع در مرز اسپانیا و پرتغال را خشک کرد، دهکده ارواح که به مدت ۳۰ سال زیرآب دریاچه پنهان بود، پدیدار شد. - اسپوتنیک ایران
3/10

پس از وقوع خشک‌سالی بزرگی که آب پشت سدی واقع در مرز اسپانیا و پرتغال را خشک کرد، دهکده ارواح که به مدت ۳۰ سال زیرآب دریاچه پنهان بود، پدیدار شد.

© AP Photo / Emilio Morenatti

ویرانه‌های ترسناک این دهکده تعدادی گردشگر را به این منطقه کشانده است. حجم آب پشت سد آلتو لیندوسو هم‌اکنون در پی وقوع خشک‌سالی به ۱۵ درصد ظرفیت خود رسیده است.

ویرانه‌های ترسناک این دهکده تعدادی گردشگر را به این منطقه کشانده است. حجم آب پشت سد آلتو لیندوسو هم‌اکنون در پی وقوع خشک‌سالی به ۱۵ درصد ظرفیت خود رسیده است. - اسپوتنیک ایران
4/10

ویرانه‌های ترسناک این دهکده تعدادی گردشگر را به این منطقه کشانده است. حجم آب پشت سد آلتو لیندوسو هم‌اکنون در پی وقوع خشک‌سالی به ۱۵ درصد ظرفیت خود رسیده است.

© REUTERS / Miguel Vidal

دهکده آسه‌ردو در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد.

با ظرفیت 15 درصدی این مخزن، جزئیات یک زندگی منجمد شده در سال 1992، زمانی که دهکده Aceredo در منطقه شمال غربی گالیسیا اسپانیا زیر آب رفت تا مخزن آلتو لیندوسو ایجاد شود، یک بار دیگر روستای ارواح در اسپانیا ظاهر می شود که خشکسالی آب انبار را تخلیه می کند.

دهکده آسه‌ردو در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد.با ظرفیت 15 درصدی این مخزن، جزئیات یک زندگی منجمد شده در سال 1992، زمانی که دهکده Aceredo در منطقه شمال غربی گالیسیا اسپانیا زیر آب رفت تا مخزن آلتو لیندوسو ایجاد شود، یک بار دیگر روستای ارواح در اسپانیا ظاهر می شود که خشکسالی آب انبار را تخلیه می کند. - اسپوتنیک ایران
5/10

دهکده آسه‌ردو در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد.

با ظرفیت 15 درصدی این مخزن، جزئیات یک زندگی منجمد شده در سال 1992، زمانی که دهکده Aceredo در منطقه شمال غربی گالیسیا اسپانیا زیر آب رفت تا مخزن آلتو لیندوسو ایجاد شود، یک بار دیگر روستای ارواح در اسپانیا ظاهر می شود که خشکسالی آب انبار را تخلیه می کند.

© REUTERS / Miguel Vidal

پس از وقوع خشک‌سالی بزرگی که آب پشت سدی واقع در مرز اسپانیا و پرتغال را خشک کرد، دهکده ارواح که به مدت ۳۰ سال زیرآب دریاچه پنهان بود، پدیدار شد.

پس از وقوع خشک‌سالی بزرگی که آب پشت سدی واقع در مرز اسپانیا و پرتغال را خشک کرد، دهکده ارواح که به مدت ۳۰ سال زیرآب دریاچه پنهان بود، پدیدار شد. - اسپوتنیک ایران
6/10

پس از وقوع خشک‌سالی بزرگی که آب پشت سدی واقع در مرز اسپانیا و پرتغال را خشک کرد، دهکده ارواح که به مدت ۳۰ سال زیرآب دریاچه پنهان بود، پدیدار شد.

© REUTERS / Miguel Vidal

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد.

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد. - اسپوتنیک ایران
7/10

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد.

© AP Photo / Emilio Morenatti

دهکده ارواح که پس از خشکسالی و تقریباً تخلیه سدی در مرز اسپانیا و پرتغال پدید آمده است، انبوهی از گردشگران را به خود جلب می کند.

دهکده ارواح که پس از خشکسالی و تقریباً تخلیه سدی در مرز اسپانیا و پرتغال پدید آمده است، انبوهی از گردشگران را به خود جلب می کند.  - اسپوتنیک ایران
8/10

دهکده ارواح که پس از خشکسالی و تقریباً تخلیه سدی در مرز اسپانیا و پرتغال پدید آمده است، انبوهی از گردشگران را به خود جلب می کند.

© REUTERS / Miguel Vidal

ویرانه‌های ترسناک این دهکده تعدادی گردشگر را به این منطقه کشانده است. حجم آب پشت سد آلتو لیندوسو هم‌اکنون در پی وقوع خشک‌سالی به ۱۵ درصد ظرفیت خود رسیده است.

ویرانه‌های ترسناک این دهکده تعدادی گردشگر را به این منطقه کشانده است. حجم آب پشت سد آلتو لیندوسو هم‌اکنون در پی وقوع خشک‌سالی به ۱۵ درصد ظرفیت خود رسیده است. - اسپوتنیک ایران
9/10

ویرانه‌های ترسناک این دهکده تعدادی گردشگر را به این منطقه کشانده است. حجم آب پشت سد آلتو لیندوسو هم‌اکنون در پی وقوع خشک‌سالی به ۱۵ درصد ظرفیت خود رسیده است.

© AP Photo / Emilio Morenatti

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد.

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد. - اسپوتنیک ایران
10/10

دهکده آسه‌ردو واقع در ناحیه گالیسیا در شمال غربی اسپانیا برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۲ از زیر سطح آب رودخانه لیمیا پدیدار شد. در آن سال پس از وقوع سیل در این منطقه دریاچه‌ای پدید آمد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала