رقص زیر آبی

Telegram
برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.
© Photo / Rafael Fernandez Caballero / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

جایزه بهترین عکاس دنیای زیر آب به رافائل فرناندز کابالرو، عکاس اسپانیایی رسید که تصویر فوق‌العاده‌ای از پنج کوسه نهنگ در حال شکار در شب را به ثبت رسانده است.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.جایزه بهترین عکاس دنیای زیر آب به رافائل فرناندز کابالرو، عکاس اسپانیایی رسید که تصویر فوق‌العاده‌ای از پنج کوسه نهنگ در حال شکار در شب را به ثبت رسانده است. - اسپوتنیک ایران
1/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

جایزه بهترین عکاس دنیای زیر آب به رافائل فرناندز کابالرو، عکاس اسپانیایی رسید که تصویر فوق‌العاده‌ای از پنج کوسه نهنگ در حال شکار در شب را به ثبت رسانده است.

© Photo / Pekka Tuuri / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، رکا توری از فنلاند.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، رکا توری از فنلاند. - اسپوتنیک ایران
2/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، رکا توری از فنلاند.

© Photo / Thien Nguyen Ngoc / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس ویتنامی، Thien Nguyen Ngoc, اشتهای زیاد.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس ویتنامی،  Thien Nguyen Ngoc, اشتهای زیاد.  - اسپوتنیک ایران
3/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس ویتنامی، Thien Nguyen Ngoc, اشتهای زیاد.

© Photo / Paul Pettitt / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، پائول پتیت از بریتانیا، الماس و زنگ‌زدگی.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، پائول پتیت از بریتانیا، الماس و زنگ‌زدگی. - اسپوتنیک ایران
4/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، پائول پتیت از بریتانیا، الماس و زنگ‌زدگی.

© Photo / Kerrie Burow / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، کری بورو از استرالیا، سارا زیر آب.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، کری بورو از استرالیا، سارا زیر آب. - اسپوتنیک ایران
5/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، کری بورو از استرالیا، سارا زیر آب.

© Photo / Javier Murcia / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس جاویر مورسیا از اسپانیا.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس جاویر مورسیا از اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
6/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس جاویر مورسیا از اسپانیا.

© Photo / Alex Dawson / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، الکس داوسون از سوئد، کشتی فراموش‌شده.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، الکس داوسون از سوئد، کشتی فراموش‌شده. - اسپوتنیک ایران
7/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، الکس داوسون از سوئد، کشتی فراموش‌شده.

© Photo / Thomas Heckmann / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، توماس هکمن از آلمان، گرفتار در آتش.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، توماس هکمن از آلمان، گرفتار در آتش. - اسپوتنیک ایران
8/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، توماس هکمن از آلمان، گرفتار در آتش.

© Photo / Javier Murcia / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس جاویر مورسیا از اسپانیا، چرخه زندگی.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس جاویر مورسیا از اسپانیا، چرخه زندگی. - اسپوتنیک ایران
9/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس جاویر مورسیا از اسپانیا، چرخه زندگی.

© Photo / Matty Smith / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

متی اسمیت" عکاس انگلیسی نیز با ثبت عکسی ترسناک از یک کوسه سفید بزرگ، برنده جایزه عکاس سال بریتانیا شد.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.متی اسمیت" عکاس انگلیسی نیز با ثبت عکسی ترسناک از یک کوسه سفید بزرگ، برنده جایزه عکاس سال بریتانیا شد. - اسپوتنیک ایران
10/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

متی اسمیت" عکاس انگلیسی نیز با ثبت عکسی ترسناک از یک کوسه سفید بزرگ، برنده جایزه عکاس سال بریتانیا شد.

© Photo / Dan Bolt / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، دان بولت از بریتانیا، بهترین دوست.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، دان بولت از بریتانیا، بهترین دوست. - اسپوتنیک ایران
11/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، دان بولت از بریتانیا، بهترین دوست.

© Photo / Henley Spiers / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، هانلی اسپیرز از بریتانیا، طوفان آبی.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، هانلی اسپیرز از بریتانیا، طوفان آبی. - اسپوتنیک ایران
12/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، هانلی اسپیرز از بریتانیا، طوفان آبی.

© Photo / Enrico Somogyi / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، اتریکو سوموگی از آلمان، صلح.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، اتریکو سوموگی از آلمان، صلح. - اسپوتنیک ایران
13/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، اتریکو سوموگی از آلمان، صلح.

© Photo / Andy Schmid / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، اندی اشمیت از سوئیس، پرتو آفتاب.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، اندی اشمیت از سوئیس، پرتو آفتاب. - اسپوتنیک ایران
14/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، اندی اشمیت از سوئیس، پرتو آفتاب.

© Photo / Martin Stevens / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، مارتین استیونز از بریتانیا، ستاره سنگی.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، مارتین استیونز از بریتانیا، ستاره سنگی. - اسپوتنیک ایران
15/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، مارتین استیونز از بریتانیا، ستاره سنگی.

© Photo / Yazid Shaari / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، یزید شعری از عمان، زیبایی بر دامن قرمز.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، یزید شعری از عمان، زیبایی بر دامن قرمز. - اسپوتنیک ایران
16/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، یزید شعری از عمان، زیبایی بر دامن قرمز.

© Photo / Lewis Michael Jefferies / UPY 2022

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، لویز مایکل از بریتانیا، همزیستی صلح‌آمیز.

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.عکاس، لویز مایکل از بریتانیا، همزیستی صلح‌آمیز. - اسپوتنیک ایران
17/17

برندگان و عکس‌های برتر مسابقه "عکاسی دنیای زیر آب"سال 2022 معرفی شده‌اند.

عکاس، لویز مایکل از بریتانیا، همزیستی صلح‌آمیز.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала