ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی پکن

Telegram
ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.
© REUTERS / Edgar Su

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یولیا کاناکینا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.یولیا کاناکینا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یولیا کاناکینا از روسیه.

© Sputnik / Grigory Sysoyev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

دنیس آیراپتیان از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.دنیس آیراپتیان از روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

دنیس آیراپتیان از روسیه.

© Sputnik / Grigory Sysoyev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آناستاسیا میشینا و الکساندر گالیاموف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.آناستاسیا میشینا و الکساندر گالیاموف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آناستاسیا میشینا و الکساندر گالیاموف از روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

دنیس اسپیتسوف، آلکساندر بالشونوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.دنیس اسپیتسوف، آلکساندر بالشونوف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

دنیس اسپیتسوف، آلکساندر بالشونوف از روسیه.

© Sputnik / Aleksei Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

الیزابت گلوبیوا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.الیزابت گلوبیوا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

الیزابت گلوبیوا از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

سوتلانا میرونووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.سوتلانا میرونووا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

سوتلانا میرونووا از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آنا شیبانووا و آنا شوخینا و پولینا بالگریوا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.آنا شیبانووا و آنا شوخینا و پولینا بالگریوا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
7/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آنا شیبانووا و آنا شوخینا و پولینا بالگریوا از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

رومان رپیلوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.رومان رپیلوف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

رومان رپیلوف از روسیه.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
9/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آلکساندر بالشونوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.آلکساندر بالشونوف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آلکساندر بالشونوف از روسیه.

© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

کامیلا والیووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.کامیلا والیووا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
11/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

کامیلا والیووا از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آندری سابالف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.آندری سابالف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
12/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آندری سابالف از روسیه.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یکاترینا کاتنیکووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.یکاترینا کاتنیکووا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
13/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یکاترینا کاتنیکووا از روسیه.

© Sputnik / Alexander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

مارک کوندراتوک از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.مارک کوندراتوک از روسیه. - اسپوتنیک ایران
14/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

مارک کوندراتوک از روسیه.

© REUTERS / Edgar Su

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آندری باگدانوف و یوری پروخوروف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.آندری باگدانوف و یوری پروخوروف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
15/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آندری باگدانوف و یوری پروخوروف از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

کریستینا رزسووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.کریستینا رزسووا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
16/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

کریستینا رزسووا از روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آناستاسیا تاتالینا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.آناستاسیا تاتالینا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
17/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

آناستاسیا تاتالینا از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یلنا سریوگینا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.یلنا سریوگینا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
18/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یلنا سریوگینا از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

ناتالیا نپریایوا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.ناتالیا نپریایوا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
19/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

ناتالیا نپریایوا از روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یلنا ساخریاکووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.یلنا ساخریاکووا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
20/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

یلنا ساخریاکووا از روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

ناتالیا نپریایوا از روسیه برنده مدال نقره.

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.ناتالیا نپریایوا از روسیه برنده مدال نقره. - اسپوتنیک ایران
21/21

ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.

ناتالیا نپریایوا از روسیه برنده مدال نقره.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала