زمان شکننده و کوه یخی

Telegram
فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.
© Photo / Tanmay Sapkal / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

کوه « تامال پایز» در شمال سانفرانسیسکو.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.کوه « تامال پایز» در شمال سانفرانسیسکو. - اسپوتنیک ایران
1/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

کوه « تامال پایز» در شمال سانفرانسیسکو.

© Photo / Aytek Çetin / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

منطقه کوهستانی. عکاس، آیتین چکین.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.منطقه کوهستانی. عکاس، آیتین چکین. - اسپوتنیک ایران
2/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

منطقه کوهستانی. عکاس، آیتین چکین.

© Photo / Ben Goode / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس بن گود از استرالیا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس بن گود از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
3/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس بن گود از استرالیا.

© Photo / Tom Putt / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، دربی سندبار از استرالیا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، دربی سندبار از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
4/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، دربی سندبار از استرالیا.

© Photo / David Aguilar / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس داوید آگویلار از فرانسه.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس داوید آگویلار از فرانسه. - اسپوتنیک ایران
5/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس داوید آگویلار از فرانسه.

© Photo / Gavin Hardcastle / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، داوین هاردکستل از آمریکا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، داوین هاردکستل از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
6/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، داوین هاردکستل از آمریکا.

© Photo / Jade Lv / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس جد لو از چین. تنهایی.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس جد لو از چین. تنهایی. - اسپوتنیک ایران
7/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس جد لو از چین. تنهایی.

© Photo / Andrea Zappia / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، آندره‌آ زاپیا از ایتالیا. راه بسوی بهشت.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، آندره‌آ زاپیا از ایتالیا. راه بسوی بهشت. - اسپوتنیک ایران
8/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، آندره‌آ زاپیا از ایتالیا. راه بسوی بهشت.

© Photo / Chris Byrne / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، کریس بورن از ایسلند. عمق جهنم.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، کریس بورن از ایسلند. عمق جهنم. - اسپوتنیک ایران
9/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، کریس بورن از ایسلند. عمق جهنم.

© Photo / Evgeny Ivanov / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، یوگنی ایوانوف از روسیه. تپه‌های یخی.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، یوگنی ایوانوف از روسیه. تپه‌های یخی. - اسپوتنیک ایران
10/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، یوگنی ایوانوف از روسیه. تپه‌های یخی.

© Photo / Max Rive / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، ماکس ریو از فرانسه. کوهای آلپ.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، ماکس ریو از فرانسه. کوهای آلپ. - اسپوتنیک ایران
11/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، ماکس ریو از فرانسه. کوهای آلپ.

© Photo / Prithvi Bhattacharya / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، بریتوی بهاتاچاریا از استرالیا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، بریتوی بهاتاچاریا از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
12/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، بریتوی بهاتاچاریا از استرالیا.

© Photo / Takashi Nakazawa / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، تاکاشی ناکازاوا از ژاپن. کلاه مسخره.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، تاکاشی ناکازاوا از ژاپن. کلاه مسخره. - اسپوتنیک ایران
13/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، تاکاشی ناکازاوا از ژاپن. کلاه مسخره.

© Photo / Simon Turnbull / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، سیمون ترنبول از بریتانیا. مزاحم.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، سیمون ترنبول از بریتانیا. مزاحم. - اسپوتنیک ایران
14/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، سیمون ترنبول از بریتانیا. مزاحم.

© Photo / Cedric Tamani / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، کدریک تامانی. زمان شکننده.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، کدریک تامانی. زمان شکننده. - اسپوتنیک ایران
15/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، کدریک تامانی. زمان شکننده.

© Photo / Chris Kirby / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، کریس کربی از استرالیا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، کریس کربی از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
16/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، کریس کربی از استرالیا.

© Photo / Heiner Machalett / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، هینر مکالت از آلمان. جنگل زمستانی.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، هینر مکالت از آلمان. جنگل زمستانی. - اسپوتنیک ایران
17/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، هینر مکالت از آلمان. جنگل زمستانی.

© Photo / Eric Bennett / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، اریک بنت از آمریکا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، اریک بنت از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
18/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، اریک بنت از آمریکا.

© Photo / Pierre_Destribats / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، پی‌یر دستریباس از ایسلند. کوه یخ.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، پی‌یر دستریباس از ایسلند. کوه یخ. - اسپوتنیک ایران
19/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، پی‌یر دستریباس از ایسلند. کوه یخ.

© Photo / Hans Gunnar / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، هانس گانر از نروژ.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، هانس گانر از نروژ. - اسپوتنیک ایران
20/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، هانس گانر از نروژ.

© Photo / Mimmo Salierno / The 8th International Landscape Photographer of the Year

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، میمو سالیرنو از ایتالیا.

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.عکاس، میمو سالیرنو از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
21/21

فینالیست ها و برندگان هشتمین مسابقه عکاسی "منظره" اعلام شدند.

عکاس، میمو سالیرنو از ایتالیا.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала