مرجان ها در خطرند

Telegram
نشت خطوط نفتی خلیج تایلند به سواحل شرقی این کشور رسید.
© REUTERS / Athit Perawongmetha

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است. - اسپوتنیک ایران
1/12

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

نشت خطوط نفتی خلیج تایلند به سواحل شرقی این کشور رسید.

نشت خطوط نفتی خلیج تایلند به سواحل شرقی این کشور رسید. - اسپوتنیک ایران
2/12

نشت خطوط نفتی خلیج تایلند به سواحل شرقی این کشور رسید.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

نیروی دریایی این کشور به همراه  افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند. - اسپوتنیک ایران
3/12

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

نیروی دریایی این کشور به همراه  افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند. - اسپوتنیک ایران
4/12

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشت نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است.

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشت نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است. - اسپوتنیک ایران
5/12

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشت نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است. - اسپوتنیک ایران
6/12

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشتی نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است.

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشتی نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است. - اسپوتنیک ایران
7/12

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشتی نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

نیروی دریایی این کشور به همراه  افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند. - اسپوتنیک ایران
8/12

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

© AFP 2022 / Jack Taylor

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است. - اسپوتنیک ایران
9/12

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشتی نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است.

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشتی نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است. - اسپوتنیک ایران
10/12

یروی دریایی تایلند که بر روی توقف ادامه نشت نفت به دریا کار می کند اعلام کرده که ممکن است بیش از یک ماه زمان لازم باشد تا مناطق ساحلی آلوده، بازسازی و تمیز شوند. این نشتی نفت که حدود ۵۰ هزار لیتر تخمین زده می شود از چندین روز پیش آغاز شده است.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

نیروی دریایی این کشور به همراه  افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند. - اسپوتنیک ایران
11/12

نیروی دریایی این کشور به همراه افرادی از شرکت پالایشگاه پتروشیمی استار و تعدادی داوطلب به تمیز کردن ساحل مشغول هستند.

© AFP 2022 / Jack Taylor

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است. - اسپوتنیک ایران
12/12

تصاویر ماهواره ای "آژانس توسعه تکنولوژی فضا و اطلاعات زمین شناسی دولتی"" تایلند نشان می دهد یک منطقه ۴۷ کیلومتر مربعی از دریا پیش از رسیدن نشت نفت به ساحل "ری یونگ" آلوده شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала