بوسه‌ای به گل، فرشته‌های زیرآبی

Telegram
برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.
© Photo / Luc Rooman / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

جنگ دو ماهی در آبهای بلژیک.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.جنگ دو ماهی در آبهای بلژیک. - اسپوتنیک ایران
1/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

جنگ دو ماهی در آبهای بلژیک.

© Photo / Catherine Holmes / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

درخت مرجانی در باربادوس.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.درخت مرجانی در باربادوس. - اسپوتنیک ایران
2/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

درخت مرجانی در باربادوس.

© Photo / Enrico Somogyi / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

بوسه ای به گل.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.بوسه ای به گل. - اسپوتنیک ایران
3/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

بوسه ای به گل.

© Photo / Tom St George / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

غواصی در غار در Cenote Zacil Ha.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.غواصی در غار در Cenote Zacil Ha. - اسپوتنیک ایران
4/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

غواصی در غار در Cenote Zacil Ha.

© Photo / Paolo Bausani / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

نمایش داخل دهان ماهی.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.نمایش داخل دهان ماهی. - اسپوتنیک ایران
5/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

نمایش داخل دهان ماهی.

© Photo / Eduardo Acevedo / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

نهنگ ها و سایه هایشان.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.نهنگ ها و سایه هایشان. - اسپوتنیک ایران
6/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

نهنگ ها و سایه هایشان.

© Photo / Nigel Motyer / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

کنجکاوی ماهی‌گونه.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.کنجکاوی ماهی‌گونه. - اسپوتنیک ایران
7/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

کنجکاوی ماهی‌گونه.

© Photo / Sarah Vasend / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

دنیای زیر آبی کومودو.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.دنیای زیر آبی کومودو. - اسپوتنیک ایران
8/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

دنیای زیر آبی کومودو.

© Photo / Matthew Sullivan / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

دست های «سالمون صورتی».

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.دست های «سالمون صورتی». - اسپوتنیک ایران
9/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

دست های «سالمون صورتی».

© Photo / Cedric Peneau / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

دسته گل صورتی صدفی.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.دسته گل صورتی صدفی. - اسپوتنیک ایران
10/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

دسته گل صورتی صدفی.

© Photo / Hannah Le Leu / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

انداختن نگاهی به آسمان و نفسی تازه کردن. سواحل استرالیا.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.انداختن نگاهی به آسمان و نفسی تازه کردن. سواحل استرالیا. - اسپوتنیک ایران
11/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

انداختن نگاهی به آسمان و نفسی تازه کردن. سواحل استرالیا.

© Photo / Jenny Stock / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

فرشته های زیر آبی در کوبا.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.فرشته های زیر آبی در کوبا. - اسپوتنیک ایران
12/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

فرشته های زیر آبی در کوبا.

© Photo / Kate Rister / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

نهنگ کوهان دار و بچه هایش در آبهای تاهیتی.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.نهنگ کوهان دار و بچه هایش در آبهای تاهیتی. - اسپوتنیک ایران
13/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

نهنگ کوهان دار و بچه هایش در آبهای تاهیتی.

© Photo / Salvatore Ianniello / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

شگفتی آبهای خلیج ناپل ایتالیا.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.شگفتی آبهای خلیج ناپل ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
14/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

شگفتی آبهای خلیج ناپل ایتالیا.

© Photo / Julian Nedev / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

عروس هندی زیر آب.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.عروس هندی زیر آب. - اسپوتنیک ایران
15/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

عروس هندی زیر آب.

© Photo / PT Hirschfield / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

اسب آبی ماده در حال انتقال تخم ها به اسب آبی نر.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.اسب آبی ماده در حال انتقال تخم ها به اسب آبی نر. - اسپوتنیک ایران
16/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

اسب آبی ماده در حال انتقال تخم ها به اسب آبی نر.

© Photo / Kathrin Landgraf-Kluge / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

گلهای زیر آبی در مصر.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.گلهای زیر آبی در مصر. - اسپوتنیک ایران
17/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

گلهای زیر آبی در مصر.

© Photo / Julian Hsu / 2021 Ocean Art

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

ماهی گوپی نر در حال محافظت از تخم ها.

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.ماهی گوپی نر در حال محافظت از تخم ها. - اسپوتنیک ایران
18/18

برندگان و فینالیست های مسابقه عکاسی زیرآبی 2021 اعلام شدند.

ماهی گوپی نر در حال محافظت از تخم ها.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала