رزمایش نظامی امارات

Telegram
رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.
© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود. - اسپوتنیک ایران
1/10

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

© REUTERS / Abdel Hadi

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
2/10

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود. - اسپوتنیک ایران
3/10

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
4/10

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود. - اسپوتنیک ایران
5/10

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود. - اسپوتنیک ایران
6/10

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود. - اسپوتنیک ایران
7/10

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
8/10

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
9/10

رزمایش زمینی، دریایی و هوایی امارات متحده عربی با عنوان "سپر مشترک امارات/۵۰" در آب‌های آن کشور برگزار شد.

© REUTERS / Satish Kumar

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود. - اسپوتنیک ایران
10/10

رزمایش "سپر مشترک امارات/۵۰" در چارچوب تمرینات و آماده‌سازی نظامیان این کشور و با هدف افزایش سطح آمادگی یگان‌های نیروهای مسلح آن برای دفاع از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی امارات برگزار می‌شود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала