خطر و بالهای صخره های سفید

Telegram
برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه اعلام شدند.
© Photo / Svetlana Ivanenko / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

سایگا، جانوری فوق العاده بزدل که با کوچکترین صدایی پا به فرار می گذارد.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.سایگا، جانوری فوق العاده بزدل که با کوچکترین صدایی پا به فرار می گذارد. - اسپوتنیک ایران
1/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

سایگا، جانوری فوق العاده بزدل که با کوچکترین صدایی پا به فرار می گذارد.

© Photo / Dmitriy Kokh / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

خرس سفید صاحب ایستگاه متروک هواشناسی روسیه.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه. خرس سفید صاحب ایستگاه متروک هواشناسی روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

خرس سفید صاحب ایستگاه متروک هواشناسی روسیه.

© Photo / Aleksandr Chazov / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

عمیق ترین، خطرناک ترین و ناآرام ترین آبها، بر خلاف اسمش، اقیانوس آرام.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.عمیق ترین، خطرناک ترین و ناآرام ترین آبها، بر خلاف اسمش، اقیانوس آرام. - اسپوتنیک ایران
3/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

عمیق ترین، خطرناک ترین و ناآرام ترین آبها، بر خلاف اسمش، اقیانوس آرام.

© Photo / Dmitriy Vilyunov / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

مگس‌گیر و 8 بچه همیشه گرسنه‌اش.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.مگس‌گیر و 8 بچه همیشه گرسنه‌اش. - اسپوتنیک ایران
4/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

مگس‌گیر و 8 بچه همیشه گرسنه‌اش.

© Photo / Evgeniy Dubynin / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

منطقه کراسنویارسک روسیه «قله سایان در خواب» و «دندان اژدها».

منطقه کراسنویارسک روسیه «قله سایان در خواب» و «دندان اژدها». - اسپوتنیک ایران
5/18

منطقه کراسنویارسک روسیه «قله سایان در خواب» و «دندان اژدها».

© Photo / Rostislav Gizatulin / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

شکفتن کمیاب ترین گل ارکیده جهان در اومسک روسیه.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.شکفتن کمیاب ترین گل ارکیده جهان در اومسک روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

شکفتن کمیاب ترین گل ارکیده جهان در اومسک روسیه.

© Photo / Andrei Ozhegov / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

منظره زمستانی پرم.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.منظره زمستانی پرم. - اسپوتنیک ایران
7/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

منظره زمستانی پرم.

© Photo / Dmitriy Kokh / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

قرارگاه فک های فیلی. عکس با کمک پهپاد گرفته شده است.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.قرارگاه فک های فیلی. عکس با کمک پهپاد گرفته شده است. - اسپوتنیک ایران
8/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

قرارگاه فک های فیلی. عکس با کمک پهپاد گرفته شده است.

© Photo / Valeria Zvereva / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

قارچ «پلتیئوس» در تاریک و روشن غروب.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.قارچ «پلتیئوس» در تاریک و روشن غروب. - اسپوتنیک ایران
9/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

قارچ «پلتیئوس» در تاریک و روشن غروب.

© Photo / Aleksandr Merkushev / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

پیوند شفق قطبی و رودخانه.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.پیوند شفق قطبی و رودخانه. - اسپوتنیک ایران
10/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

پیوند شفق قطبی و رودخانه.

© Photo / Evgeniy Borisov / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

مامان فک دریایی فرزندش را از ترس خرس سفید در آب پنهان کرده است.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.مامان فک دریایی فرزندش را از ترس خرس سفید در آب پنهان کرده است. - اسپوتنیک ایران
11/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

مامان فک دریایی فرزندش را از ترس خرس سفید در آب پنهان کرده است.

© Photo / Aleksei Kharitonov / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

صخره های سفید در جزیره «ایتوروپ» روسیه.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.صخره های سفید در جزیره «ایتوروپ» روسیه. - اسپوتنیک ایران
12/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

صخره های سفید در جزیره «ایتوروپ» روسیه.

© Photo / Marina Ivleva / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

مه صبحگاهی در کامچاتکا.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.مه صبحگاهی در کامچاتکا. - اسپوتنیک ایران
13/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

مه صبحگاهی در کامچاتکا.

© Photo / Andrei Shpatak / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

خطر- عروس دریایی که در اروپا آن را گزنه دریایی مینامند. عروسی خطرناک برای جان انسان.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.خطر- عروس دریایی که در اروپا آن را گزنه دریایی مینامند. عروسی خطرناک برای جان انسان. - اسپوتنیک ایران
14/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

خطر- عروس دریایی که در اروپا آن را گزنه دریایی مینامند. عروسی خطرناک برای جان انسان.

© Photo / Ekaterina Fedenko / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

دارکوب با احتیاط.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.دارکوب با احتیاط. - اسپوتنیک ایران
15/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

دارکوب با احتیاط.

© Photo / Evgeniy Dubynin / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

شگفتی های دریاچه بایکال.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.شگفتی های دریاچه بایکال. - اسپوتنیک ایران
16/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

شگفتی های دریاچه بایکال.

© Photo / Anastasia Bravicheva / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

شادی فرارسیدن بهار.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.شادی فرارسیدن بهار. - اسپوتنیک ایران
17/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

شادی فرارسیدن بهار.

© Photo / Sergei Tsvetkov / Wildlife in Russia / National Geographic Russia

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

دعوای صبحگاهی حواصیل ها بر سر یک شاخه.

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.دعوای صبحگاهی حواصیل ها بر سر یک شاخه. - اسپوتنیک ایران
18/18

برندگان مسابقه عکس " نشنال جئوگرافیک 2021" روسیه.

دعوای صبحگاهی حواصیل ها بر سر یک شاخه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала