گردباد مرگبار در شش ایالت آمریکا

Telegram
عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است.
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانهای ویران در آرکانزاس.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانهای ویران در آرکانزاس. - اسپوتنیک ایران
1/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانهای ویران در آرکانزاس.

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ویرانی ها در کنتاکی و می‌فیلد.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ویرانی ها در کنتاکی و می‌فیلد. - اسپوتنیک ایران
2/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ویرانی ها در کنتاکی و می‌فیلد.

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. خانه سالمندان در مونته آرکانزاس قبل و بعد از گردباد مرگبار.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. خانه سالمندان در مونته آرکانزاس قبل و بعد از گردباد مرگبار. - اسپوتنیک ایران
3/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. خانه سالمندان در مونته آرکانزاس قبل و بعد از گردباد مرگبار.

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.

مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند. امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند.  امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد. - اسپوتنیک ایران
4/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.

مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند. امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد.

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است.

گردباد در ادواردزویل در ایالت ایلینوی یک انبار شرکت آمازون را ویران کرده و شش نفر را کشته است. پلیس می‌گوید ۴۵ نفر را نجات داده اما بعید است که کس دیگری زنده بیرون بیاید.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است.گردباد در ادواردزویل در ایالت ایلینوی یک انبار شرکت آمازون را ویران کرده و شش نفر را کشته است. پلیس می‌گوید ۴۵ نفر را نجات داده اما بعید است که کس دیگری زنده بیرون بیاید. - اسپوتنیک ایران
5/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است.

گردباد در ادواردزویل در ایالت ایلینوی یک انبار شرکت آمازون را ویران کرده و شش نفر را کشته است. پلیس می‌گوید ۴۵ نفر را نجات داده اما بعید است که کس دیگری زنده بیرون بیاید.

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.

مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند. امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند.  امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد. - اسپوتنیک ایران
6/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.

مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند. امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد.

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.

مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند. امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد.

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند.  امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد. - اسپوتنیک ایران
7/7

عکس های ماهواره‌ای از ایالات آمریکا قبل و بعد از گردباد مرگبار نشاندهنده وضعیت 6 ایالت در آمریکا و پیامدهای گردباد ویرانگر است. ساختمانها و خانه های ویران در می فیلد.

مرگ دستکم ۸۰ نفر بر اثر این گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی در "می فیلد" نجات یافته‌ و عده زیادی هنوز مفقود هستند. امدادگران در جستجوی بازماندگان و اجساد هستند و انتظار می‌رود آمار کشته ها افزایش یابد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала