فانوس های دریایی و یادبود صلح هیروشیما

Telegram
مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند. عکاسان آماتور و حرفه‌ای از مکان‌های فرهنگی و تاریخی در سراسر جهان عکس‌های خود را برای شرکت در این رویداد ارسال کرده بودند.
© Photo / Steve Liddiard / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

فانوس دریایی بریتانیا.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.فانوس دریایی بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
1/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

فانوس دریایی بریتانیا.

© Photo / Iain McCallum / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

باقیمانده های کشتی های «وستداله و آرکنداله» در رودخانه « سورن» در سال 1960.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.باقیمانده های کشتی های «وستداله و آرکنداله» در رودخانه « سورن» در سال 1960. - اسپوتنیک ایران
2/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

باقیمانده های کشتی های «وستداله و آرکنداله» در رودخانه « سورن» در سال 1960.

© Photo / Sam Binding / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

پل «کلیفتون ساسپنشن» در بریستول.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.پل «کلیفتون ساسپنشن» در بریستول. - اسپوتنیک ایران
3/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

پل «کلیفتون ساسپنشن» در بریستول.

© Photo / Andrew McCaren / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

فانوس دریایی در «وینسنت» در مه دریایی «یورکشایر» که در سال 1804 شروع به کار کرد.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.فانوس دریایی در «وینسنت» در مه دریایی «یورکشایر» که در سال 1804 شروع به کار کرد. - اسپوتنیک ایران
4/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

فانوس دریایی در «وینسنت» در مه دریایی «یورکشایر» که در سال 1804 شروع به کار کرد.

© Photo / Mehmet Masum Suer / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

مجسمه ای از دوران پادشاهی «کوماگن» در «ادیامان» ترکیه متعلق به سال 62 قبل از میلاد مسیح از پادشاه «آنتیچوس اول».

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.مجسمه ای از دوران پادشاهی «کوماگن» در «ادیامان» ترکیه متعلق به سال 62 قبل از میلاد مسیح از پادشاه «آنتیچوس اول». - اسپوتنیک ایران
5/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

مجسمه ای از دوران پادشاهی «کوماگن» در «ادیامان» ترکیه متعلق به سال 62 قبل از میلاد مسیح از پادشاه «آنتیچوس اول».

© Photo / Julian Elliottn / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

شاه زند در سمرقند ازبکستان.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.شاه زند در سمرقند ازبکستان. - اسپوتنیک ایران
6/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

شاه زند در سمرقند ازبکستان.

© Photo / Scott Antcliffe / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

قلعه «بامبورگ» به سال 1400 در ساحل « نورتومبرلند» که اولین قلعه در انگلیس بود.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.قلعه «بامبورگ»  به سال 1400 در ساحل « نورتومبرلند» که اولین قلعه در انگلیس بود. - اسپوتنیک ایران
7/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

قلعه «بامبورگ» به سال 1400 در ساحل « نورتومبرلند» که اولین قلعه در انگلیس بود.

© Photo / Wayne Budge / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

یادبود صلح در هیروشیما.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.یادبود صلح در هیروشیما. - اسپوتنیک ایران
8/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

یادبود صلح در هیروشیما.

© Photo / Elizabeth Hak / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

فانوس دریایی در 29 فوریه سال 1896 کار خود را شروع کرد. این فانوس در ساحل رودخانه « Coquille» قرار دارد.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.فانوس دریایی در 29 فوریه سال 1896 کار خود را شروع کرد. این فانوس در ساحل رودخانه « Coquille» قرار دارد. - اسپوتنیک ایران
9/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

فانوس دریایی در 29 فوریه سال 1896 کار خود را شروع کرد. این فانوس در ساحل رودخانه « Coquille» قرار دارد.

© Photo / Sam Binding / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

قلعه «کورف»، دژی ویران در انگلستان.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.قلعه «کورف»، دژی ویران در انگلستان. - اسپوتنیک ایران
10/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

قلعه «کورف»، دژی ویران در انگلستان.

© Photo / Graham Harries / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

چرنوبیل اوکراین، 25 آوریل 1986. گراهام هریس.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.چرنوبیل اوکراین، 25 آوریل 1986. گراهام هریس. - اسپوتنیک ایران
11/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

چرنوبیل اوکراین، 25 آوریل 1986. گراهام هریس.

© Photo / Edward McCavana / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

کشتی روسی آورورا.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.کشتی روسی آورورا. - اسپوتنیک ایران
12/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

کشتی روسی آورورا.

© Photo / Alfredo Corrao / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

معبد «هرا1Hera II» معبد یونانی در «کامپانیا» ایتالیا به سال 450-460 قبل از میلاد. آلفردو کوراو

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.معبد «هرا1Hera II» معبد یونانی  در «کامپانیا» ایتالیا به سال 450-460 قبل از میلاد. آلفردو کوراو - اسپوتنیک ایران
13/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

معبد «هرا1Hera II» معبد یونانی در «کامپانیا» ایتالیا به سال 450-460 قبل از میلاد. آلفردو کوراو

© Photo / Kayleigh Blair / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

دیوار «هاردرینز»، بلیر.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.دیوار «هاردرینز»، بلیر. - اسپوتنیک ایران
14/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

دیوار «هاردرینز»، بلیر.

© Photo / Yevhen Samuchenko / Historic Photographer of the Year 2021

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

نیروی دریایی آمریکا، سال 1973، ساموچینکو.

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.نیروی دریایی آمریکا، سال 1973، ساموچینکو. - اسپوتنیک ایران
15/15

مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱برگزار شد و تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی تاریخی در سال ۲۰۲۱ منتشر شدند.

نیروی دریایی آمریکا، سال 1973، ساموچینکو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала