گزارش و تحلیل

بیانیه مشترک نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در شانزدهمین نشست بین المللی سوریه

© Sputnikبیانیه مشترک نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در شانزدهمین نشست بینالمللی سوریه در
بیانیه مشترک نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در شانزدهمین نشست بینالمللی سوریه در  - اسپوتنیک ایران  , 1920, 08.07.2021
Telegram
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش اسپوتنیک، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه، بیانیه مشترکی را منتشر کردند. 

متن این بیانیه به شرح زیر است؛

چارچوب آستانه

(نورسلطان، 17-16 تیرماه 1400)

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه: 

روحانی در نشست مجازی روند آستانه:‌ ایران به حمایت خود از سوریه ادامه می دهد  - اسپوتنیک ایران  , 1920, 01.07.2020
روحانی در نشست مجازی روند آستانه:‌ ایران به حمایت خود از سوریه ادامه می دهد

1.  مجدداً بر تعهد قوی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز مقاصد و اصول منشور ملل متحد ابراز و تأکید کردند که همگان باید به آن احترام گذاشته و از آن پیروی کنند؛ 

2.  بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای آن و مقابله با دستورکارهای جداییطلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه تأکید نمودند؛ افزایش فعالیتهای تروریستی در بخشهای گوناگون سوریه که باعث از دست رفتن جان انسانهای بیگناه میگردد و از آن جمله حملات به اهداف تأسیسات غیرنظامی را محکوم کردند؛ بر تداوم همکاری به منظور نابودی نهایی داعش، جبهه النصره و سایر اشخاص، گروهها، تشکلها و موجودیتهای مرتبط با القاعده یا داعش و سایر گروههای تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل ضمن حصول اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه توافق نمودند؛ از حضور و فعالیتهای تروریستی فزاینده هیئت تحریر الشام و سایر گروههای وابسته شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل که غیرنظامیان داخل و خارج از منطقه کاهش تنش ادلب را تهدید میکند ابراز نگرانی جدی کردند؛

3. اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و بر لزوم حفظ آرامش در میدان از طریق اجرای کامل تمامی توافقات مرتبط با ادلب، تأکید کردند؛   

4. اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی کرده و متفقاً ابراز داشتند که دستیابی به امنیت و ثبات بلند مدت در این منطقه تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممکن است؛ کلیه تلاشها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل ابتکارات خودمختاری غیرمشروع به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود دانستند؛ عزم خود را مبنی بر مقابله با دستور کارهای جداییطلبانه درشرق فرات که هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و نیز امنیت ملی کشورهای همسایه را تهدید میکند، اظهار نمودند؛ در این راستا از تشدید مخاصمات علیه غیرنظامیان ابراز نگرانی کردند؛ بار دیگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی درآمدهای نفتی که باید متعلق به جمهوری عربی سوریه باشد ابراز نمودند؛  

5. تداوم حملات نظامی اسرائیل به سوریه که ناقض قوانین بین الملل ،حقوق بین الملل بشردوستانه و حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه بوده و ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره میاندازد محکوم نموده و خواستار توقف آن شدند؛

6. اظهار نمودند که منازعه سوریه هیچ راهحل نظامی ندارد و مجدداً بر عزم خود مبنی بر پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و ماندگار تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیلگری سازمان ملل وفق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل تأکید نمودند؛ 

بیانیه مشترک نشست مجازی سران روند آستانه - اسپوتنیک ایران  , 1920, 01.07.2020
بیانیه مشترک نشست مجازی سران روند آستانه

7. بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که در نتیجه مشارکت سرنوشتساز ضامنین آستانه و به منظور پیشبرد تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی تشکیل شد ،تأکید کردند؛ 

8. بر لزوم برگزاری هرچه زودتر ششمین دور از نشستهای کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو تصریح کردند؛ در این خصوص ،بر عزم خود مبنی بر حمایت از کار کمیته از طریق تعامل مستمر با طرفهای سوری کمیته قانون اساسی و فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه،  گ یر اُ. پ د رس ن به عنوان تسهیلگر جهت اطمینان از عملکرد پایدار و مؤثر تصریح کردند؛ 

9. اظهار نمودند که کمیته در انجام وظایف خود باید به حیطه اختیارات و اصول آیین کار احترام گذاشته تا کمیته را قادر سازد وظایف محوله خود را در باب تهیه و تدوین اصلاح قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا نموده و موجب پیشرفت کار کمیته گردد و کمیته با روحیه سازش و مشارکت سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمانبندی از بیرون به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند؛

10. بار دیگر نگرانی جدی خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه و تأثیر همهگیری کووید-19 که کل نظام سلامت و شرایط اجتماعی-اقتصادی و انسانی سوریه را با چالش عمیق مواجه ساخته است ابراز نمودند؛ کلیه تحریمهای یکجانبه مغایر با حقوق بینالملل، حقوق بینالملل بشردوستانه و منشور ملل متحد را بویژه در شرایط رویارویی با همهگیری مردود دانستند؛

11. بر لزوم افزایش کمکهای بشردوستانه به همه سوریها در سراسر کشور بدون تبعیض، سیاسیکاری و پیششرط تأکید کردند؛ به منظور حمایت از بهبود اوضاع انسانی در سوریه و پیشرفت در روند حل و فصل سیاسی، از جامعه بینالملل، سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه آن خواستند تا کمکرسانی به سوریه را از جمله از طریق طرحهای بهبود سریع شامل بازسازی زیرساختهای اساسی مانند تأسیسات تأمین آب و برق، مدارس و بیمارستانها و نیز مینزدایی انساندوستانه وفق حقوق بینالملل بشردوستانه تقویت کنند؛    12. بر ضرورت تسهیل بازگشت امن و داوطلبانه پناهجویان و مهاجران اجباری داخلی به سکونتگاه اصلی خود در سوریه و حصول اطمینان از برخورداری آنان از حق بازگشت و حق حمایت تصریح کردند؛ در این راستا، از جامعه بینالملل خواستند کمکهای لازم  را به آوارگان و مهاجران اجباری سوری ارائه دهند و مجدداً آمادگی خود را برای تداوم تعاملات با همه طرفهای ذیربط، از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سایر نهادهای تخصصی اعلام کردند؛ 

اپوزیسیون سوریه: در نشست فعلی آستانه هیچ سندی را امضا نکرده ایم - اسپوتنیک ایران  , 1920, 16.02.2017
اپوزیسیون سوریه: در نشست فعلی آستانه هیچ سندی را امضا نکرده ایم

13. از عملیات موفق آزادی متقابل بازداشتشدگان مورخ 11 تیرماه 1400 ذیل چارچوب کارگروه آزادی بازداشتشدگان، ربودهشدگان، تحویل اجساد و شناسایی مفقودین استقبال کردند؛ این عملیات مؤید تمایل طرفهای سوری برای تقویت اعتماد متقابل با مساعدت ضامنین آستانه است. این عملیات همچنین بار دیگر عزم ضامنین آستانه برای افزایش و گسترش همکاریها ذیل کارگروه را مورد تأکید قرار داد؛ 

14. مشارکت هیئتهای اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظران چارچوب آستانه و نیز نمایندگان سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) را مورد ملاحظه و تقدیر قرار دادند.

15. مراتب قدردانی خود را از مقامات قزاقستان به خاطر میزبانی از شانزدهمین نشست بینالمللی سوریه در چارچوب آستانه در نورسلطان ابراز داشتند؛

16. مقرر نمودند تا هفدهمین نشست بینالمللی سوریه در چارچوب آستانه را تا پیش از پایان سال 2021 میلادی با در نظر گرفتن شرایط همهگیری در نورسلطان برگزار کنند. همچنین بیانیه مشترک مورخ 11 تیرماه 1399 برای برگزاری نشست آتی سهجانبه سران را در جمهوری اسلامی ایران به محض مهیا شدن شرایط خاطر نشان کردند. 

 

یادآور می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه از بیش از 5 سال پیش مذاکرات در  چارچوب روند آستانه را آغاز کردند و در این مدت 16 دور مذاکرات در این چارچوب برگزار شد که در آن نمایندگان دولت سوریه و برخی کشورهای منطقه نیز شرکت کرده اند.   

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала