اهداف سفر بارزانی به پایتخت عراق

© AP Photo / Michel Eulerاهداف سفر بارزانی به پایتخت عراق
اهداف سفر بارزانی به پایتخت عراق  - اسپوتنیک ایران
Telegram
در بحبوحە اعتراضات داخلی عراق، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با سفری ناگهانی و از پیش اعلام نشدە، برای دیدار با مقامات بلند پایە عراقی وارد بغداد شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مهر، بعد از بروز اعتراضات مردمی در بعضی شهرهای عراق از جملە بغداد و بصرە و درخواست شماری از جریانات سیاسی این کشور برای انحلال دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد، کردهای عراق موضع دیگری داشتە و رسما از دولت عادل عبدالمهدی حمایت کردند.

در زمان انتخابات پارلمانی عراق و  انتخاب نخست وزیر، کردهای عراق با حداکثر قدرت برای انتخاب عادل عبدالمهدی بە عنوان رئیس دولت این کشور، تلاش کردند، عادل عبدالمهدی کە از دوستان نزدیک مسعود بارزانی است این حمایت کردها را بی پاسخ نگذاشتە و در زمان صدارت وی تاکنون ارتباطات میان اربیل و بغداد بهبود یافتە و روبە گسترش بودە است.

در یک سال گذشتە و در دولت عبدالمهدی حق و حقوق کردها از سهم بودجە و دارایی های کشوری تا حدودی پرداخت شدە است. بودجە۱۷ درصدی اقلیم از بودجە کل عراق، سهم نیروهای پیشمرگ از بودجە نظامی کشور و همچنین حقوق کارمندان دولتی بە صورت مداوم پرداخت شدە است.

عادل عبدالمهدی در مورد پروندە صادرات نفت با کردها از راه مدارا وارد شدە و حل این معضل را بە مذاکرە و روشهای مسالمت آمیز سپردە است. بە واقع بە حاشیە راندە شدن کردها در دولت حیدر عبادی در زمان صدارت عادل عبدالمهدی پایان یافت و دوبارە کردهای عراق با دولت مرکزی وارد مذاکرە شدند.

اگرچە هنوز پروندەهای صادرات نفت، سهم از بودجە و مناطق مورد مناقشە مابین بغداد و اربیل باز است اما مذاکرات بر سر این موارد آغاز شدە و با شتاب نسبی خوبی در جریان است.

بعد از گذشت چند هفتە از اعتراضات عراق، «برهم احمد صالح»، رئیس جمهور عراق در روز ۱۳ آبان بە اقلیم کردستان سفر کرد. وی دیداری محرمانە با مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان عراق و دیدارهای علنی با نچیروان بارزانی رئیس و مسرور بازرانی نخست وزیر اقلیم و روسای احزاب سیاسی کرد در اربیل برگزار کرد . مواضع اقلیم کردستان در مورد تحولات عراق و دولت رسمی این کشور، بعد از این دیدارها رسانەای شد.

در نشست روسای احزاب و جریانات کردی با رئیس جمهور عراق اعلام شد کە اقلیم کردستان از اصلاحاتی کە عادل عبدالمهدی در کابینە دولت و ساختار حکمرانی کشور عراق انجام دهد حمایت می کند و جریان کردی عراق همصدا بر این نکتە تاکید دارند کە باید بە عبدالمهدی فرصت بیشتر داد تا بتواند بە وضعیت کشور سامان دهد.

کردهای عراق بە رئیس جمهور اعلام کردند کە  آمادگی این را دارند در این پروسە با عبدالمهدی و کابینە وی همکاری کنند.

البتە شرط کردها برای حمایت این بود کە با اصلاح قانون اساسی عراق، بە تمامیت ارضی و سیاسی و همچنین حقوق اقلیم کردستان خدشە وارد نشود و  اقلیم کردستان تضعیف نشود.

در حالی کە اعتراضات عراق همچنین سبب توقف مذاکرات اربیل و بغداد شدە است، فارس عیسا، نمایندە اقلیم کردستان در عراق؛ چند روز پیش در مصاحبە با رسانە های عراق گفتە بود، بعد از بازگشت آرامش بە عراق، مذاکرات مابین اقلیم و دولت مرکزی عراق دوبارە آغاز خواهد شد.

بە گفتە وی، اعتراضات عراق تاثیرات منفی بر اقتصاد اقلیم کردستان بە ویژە بخش گردشگری و تجارت گذاشتە است و اربیل با حمایت از نخست وزیر و دولت قانونی کشور می خواهد سهمی بسزا در بازگشت آرامش بە کشور داشتە باشد و مذاکرات از سر گرفتە شود و توافقات پیشین هم اجرایی شود.

در حالی امروز نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان وارد  بغداد شد کە قرار است تا ساعاتی دیگر با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، محمد الحلبوسی رئیس مجلس و برهم احمد صالح رئیس جمهور و شماری دیگر از مسئولین و مقامات سیاسی عراق دیدار کند.

 اگرچە تا کنون دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق هیچ موضعگیری رسمی در مورد سفر ناگهانی بارزانی بە بغداد اعلام نکردە است اما گفتە کارشناسان مسائل عراق حاکی از آن است کە وی سفیر اعلام حمایت کردهای عراق از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق است.

 

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала