دروس زبان روسی: درس سي و يكم

© Sputnik / دروس زبان روسی: درس سي و يكم
دروس زبان روسی: درس سي و يكم - اسپوتنیک ایران
Telegram
ابتدا به چند جمله داراي فعل حركتي در زمانهاي حال،گذشته و آينده توجه فرمائيد. Студенты идут на выставку. دانشجويان به نمايشگاه مي روند. (زمان حال) Студенты ходили на выставку. دانشجويان به نمايشگاه رفتند. (زمان گذشته) Студенты пойдут на выставку. دانشجويان به نمايشگاه خواهند رفت. (زمان آينده) Я иду на выставку. من به نمايشگاه مي روم.
دروس زبان روسی: درس سي و يكم

ابتدا به چند جمله داراي فعل حركتي در زمانهاي حال،گذشته و آينده توجه فرمائيد.
Студенты идут на выставку.
دانشجويان به نمايشگاه مي روند. (زمان حال)
Студенты ходили на выставку.
دانشجويان به نمايشگاه رفتند. (زمان گذشته)
Студенты пойдут на выставку.
دانشجويان به نمايشگاه خواهند رفت. (زمان آينده)
Я иду на выставку.
من به نمايشگاه مي روم.
Я ходил на выставку.
من به نمايشگاه رفتم.
Я пойду на выставку.
من به نمايشگاه خواهم رفت.
Когда вы ходили на выставку современной живописи?
چه وقت به نمايشگاه هنرهاي زيبا رفتيد؟
Утром.
صبح
Когда вы пойдете в институт?
كي به دانشگاه خواهيد رفت؟
В субботу.
روز شنبه.
Когда студенты ходили на вечер?
كي دانشجويان  به مهماني رفتند؟
Вчера.
ديروز
Когда ты пойдешь туда?
كي به آنجا مي روي؟
Завтра.
فردا.
Это будет интересный вечер.
اين مهماني، مجلس جالبي خواهد بود. (مذكر در ارتباط با كلمه مهماني)
Это будет интересная прогулка.
اين گردش جالبي خواهد بود. (مونث در ارتباط با كلمه گردش)
Это будут интересные уроки.
اين ها درسهاي جالبي خواهند بود. (جمع در ارتباط با درسها)
Вы хотите выступить на вечере?
شمامي خواهيد در مهماني هنرنمايي كنيد؟ يا سخنراني كنيد؟
Да, я хочу выступить на вечере.
بله، من مي خواهم در مهماني هنرنمايي كنم.
Нет, я не хочу выступать на вечере.
نخير، من نمي خواهم در مهماني سخنراني كنم.
Кто как двигается?
كي چطور حركت مي كند؟
Люди ходят.
مردم راه مي روند.
Птицы летают.
پرندگان پرواز مي كنند.
Рыбы плавают.
ماهي ها شنا مي كنند.
Страусы бегают.
شترمرغ ها مي دوند.

شنوندگان عزيز، لطفاً به طرز استفاده  افعال حركتي مطابق با زمان انجام آن توجه فرمائيد.
Сейчас я иду на работу.
الان، من سر كار مي روم.
Вчера я ходил на работу.
ديروز سر كار رفتم. (استفاده از فعل ходил به معني رفتن و برگشتن و كاري است كه تكرار مي شود، در اين مورد يعني هر روز سر كار مي روم.)
Каждый день я хожу на работу.
هر روز سر كار مي روم.
Я умею ходить быстро.
من مي توانم سريع حركت كنم.
Я хожу туда и обратно, гуляю.
من به آنجا مي روم و برمي گردم، گردش مي كنم.
Завтра я пойду на работу.
فردا سر كار خواهم رفت.
Завтра я должен пойти на работу.
فردا بايد  سركار بروم.
Почтальон идет и несет почту.
پستچي مي رود و نامه‌ها را مي برد.

يعني الان پستچي  مي رود و نامه ها را مي برد (حمل مي كند) (استفاده از دو فعل идет и несет  در جمله  به اين معناست كه كار يكبار انجام مي شود و تكرار ندارد يعني همين الان نامه ها را مي دهد و تمام). و درجمله Почтальоны ходят и носят почту  (پستچي ها مي روند و نامه ها را مي برند) دو فعل ходят и носят هم جمع و هم به معني تكرار عمل است يعني پستچي‌ها هميشه مي روند و نامه ها را مي برند.

به نمونه هاي ديگر افعال حركتي توجه فرمائيد:
Мать идет и несет ребенка.
مادر مي رود و كودك را مي برد. (دراينجا منظور اين است كه مادر بچه را در بغل، روي دست حمل مي كند و باتوجه به فعل حركتي جمله، كار يكبار انجام مي گيرد)
Мать ходит и носит ребенка.
مادر مي رود و كودك را مي برد. (در اينجا با توجه به فعل حركتي، منظور تكرار در كار است، مثلاً هر روز)
Идет и несет
مي رود و مي برد (با پاي پياده)
Едет и везет
مي رود و مي برد (سواره، با وسيله نقليه)
Идет и везет
مي رود و چرخي را همراه مي كشد. (چون اين وسيله چرخ دارد و خودش حركت مي كند از فعل حركتي وسايل نقليه استفاده مي‌شود)
Идет и ведет
مي رود و همراهي مي كند. د راينجا فعل ведет  در نمونه پدر دست كودك را گرفته و او را با خود مي برد مورد استفاده قرار مي گيرد.  در واقع اگر كسي راهنماي حركتي براي كس ديگري باشد از اين فعل استفاده مي شود، البته در صورت پياده.

حالا از شمادعوت ميكنيم به متن ديگري توجه فرمائيد:
Встреча в автобусе
ديدار در اتوبوس
Здравствуй, Юра!
سلام، يورا!
Здравствуй, Виктор!
سلام، ويكتور!
Куда ты  едешь?
كجا مي روي؟
Я еду на строительную выставку. А ты куда?
من به نمايشگاه فناوري هاي ساختماني مي روم. و تو كجا مي روي؟
Я еду домой.
من به خانه مي روم. (توجه داشته باشيد كه فعل حركتي وسايل نقليه استفاده شده است).
Ты спешишь?
عجله داري؟
Нет, я не спешу.
نخير، عجله ندارم.
Хочешь поехать вместе со мной?
مي خواهي همراه من بروي؟
С удовольствием поеду. Я не был на этой выставке. А где она находится?
با كمال ميل مي روم.  من در اين نمايشگاه نبودم. كجا واقع شده است؟
На площади Гагарина.
در ميدان گاگارين.
Я знаю эту площадь. А как туда ехать?
ميدانم اين ميدان كجاست. چطور آنجا مي رسيم؟
Надо ехать на этом  автобусе дальше, а потом идти пешком. Там красивое место. Это будет приятная прогулка.
بايد با اين اتوبوس برويم و بعد پياده. آنجا جاي خوبي است. گردش خوبي خواهد بود.
Юра и Виктор едут на автобусе. Это интересная встреча. Они поедут на строительную выставку вместе.
يورا و ويكتور با اتوبوس مي روند. اين ديدار جالبي است. آنها با هم به نمايشگاه فناوري هاي سختماني مي روند.
Встреча в автобусе
ديدار در اتوبوس
Автобус
اتوبوس
Куда ты  едешь?
كجا مي روي؟
Ехать
رفتن با وسيله نقليه يا سواره (مهم نيست سوار بر چي، فيل،اسب و يا ماشين)
еду на строительную выставку
به نمايشگاه فناوريهاي ساختماني مي روم.
Строительный
ساختماني
Домой
خانه
Ты спешишь?
عجله داري؟
Спешить
عجله داشتن
Спешу
عجله دارم
Спешишь
عجله داري
Поехать
رفتن (زمان آينده، سواره)
Поеду
مي روم (زمان آينده، سواره)
Поедешь
مي روي
Я знаю эту площадь
من اين ميدان را مي‌شناسم.
А как туда ехать?
چطور به آنجا رفت؟
Надо ехать на этом  автобусе дальше
بايد باا ين اتوبوس رفت.
Надо
بايد
Потом
بعد، سپس، پس از آن
красивое место
جایي زيبا
Место
جا، محل، مكان
места
جا،محل (جمع)
приятная прогулка
گردش خوب
Приятный
خوب،دل‌انگيز

فعل ехать به معني سواره رفتن سواره آمدن مبين حركت با وسايل نقليه است و مانند فعل Идти با حروف اضافه на و в استفاده مي‌شود و مفعول آن در حالت مفعول صريح قرار مي‌گيرد. توجه كنيد:
Куда ты едешь?
كجا مي روي؟
Я еду на строительную выставку.
من به نمايشگاه فناوري هاي ساختماني مي روم.
На стадион
به استاديوم
Я еду в центр
من به مركز مي روم
Туда
آنجا
Домой
خانه
На площадь Гагарина
به ميدان گاگارين

اگر وسيله نقليه‌اي كه به وسيله آن حركت انجام مي‌گيرد ذكر گردد، اسم مبين وسيله نقليه در حالت راجعيت قرار مي گيرد و با حرف اضافه На مي آيد. توجه فرمائيد:
Как туда ехать?
چطور به آنجا رفت؟
На чем туда ехать?
با چه وسيله‌اي به آنجا رفت؟
Надо ехать на этом автобусе.
بايد بااين اتوبوس به آنجا رفت.
فعل ехать فعل صرف اول است:
Я еду
من مي روم
Ты едещь
تو مي روي.
Он, она едет
او، مذكر و مونث مي رود.
Мы едем
ما مي رويم.
Вы едете
شما مي رويد
Они едут
آنها مي روند.
مقايسه كنيد:
Я еду домой.
كه سئوال آن مي‌شود Куда
Я люблю заниматься дома.
كه سئوال آن مي‌شود где

بايد تفاوت ميان قيد домой.  و дома را تميز دهيد. Домой نشانه سمت حركت است و дома نشانه محل انجام عمل است.
خوب حالا تنفسي به افعال حركتي ميدهيم و به بخش ديگري از داستان «پيرزن» مي پردازيم.
تا آنجا گفتيم كه
И вот она пошла немного дальше и встретила крысу.
در اين موقع پيرزن كمي جلوتر رفت تا موشي را ديد.
Тогда она сказала: «Крыса, крыса, перегрызи веревку!» Но крыса не захотела.
در اين موقع او گفت:« موش، موش، طناب را بجو!» اما موش نمي‌خواست اينكار را بكند.
و حالا ادامه ماجرا
Затем она встретила кошку. И вот она сказала: «Кошка, кошка, съешь крысу.»
بعد  پيرزن به گربه‌اي برخورد و گفت: كربه، گربه،  موش را بخور.
Кошка сказала ей: «Если ты пойдешь вон к той корове и принесешь мне блюдечко молока, я съем крысу».
گربه به او گفت: « اگر تو بروي آنجا و از آن گاو نعلبكي شير  بياوري من موش را خواهم خورد.»
И вот пошла старушка к корове и сказала: «Корова, корова, дай мне блюдечко молока».
پيرزن به سراغ  گاو رفت و گفت: گاو، گاو،  يه نعلبكي شير به من بده.»
Но корова сказала ей: «Если ты пойдешь вон к тем косарям и принесешь мне клок сена, я дам тебе молоко».
اما گاو گفت: اگر تو  بروي سراغ آن دروگر و  از او علف بگيري و بياوري من به تو شير خواهم داد.
И вот пошла старушка к косарям и сказала: «Косари, косари, дайте мне клочок сена».
به اين ترتيب پيرزن  سراغ دروگران رفت و گفت: دروگران، دروگران  كمي علف به من بدهيد.
Но косари сказали ей: « Если ты пойдешь вон к той речке и принесешь нам ведро воды, мы дадим тебе сено».
اما دروگران به او گفتند: « اگر بري آنجا و از آن رودخانه  سطلي آب بياوري ما به تو علف خواهيم داد.
И вот прочь старушка пошла, но, когда она добралась до речки, она обнаружила в ведре много дыр.
پيرزن رفت، اما  وقتي به رودخانه رسيد  متوجه شد كه ته سطل پر از سوراخ است.

تا اينجاي داستان را به خاطر بسپاريد تا در برنامه ديگري شما را با قسمت بعدي  آن آشنا كنيم

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала