دروس زبان روسی: درس بيست و نهم

دروس زبان روسی: درس بيست و نهم
Telegram
درس بيست و نهم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگو توجه فرمائيد: Наташа: Здравствуй, Анна! ناتاشا: سلام آنا! Анна: Здравствуй, Наташа! آنا: سلام ناتاشا! Наташа: Мы давно не виделись. Как ты живешь? ناتاشا: خيلي وقته همديگر را نديده‌ايم. اوضاع و احوال چطوره؟ Анна: Хорошо. А ты?
دروس زبان روسی: درس بيست و نهم


درس بيست و نهم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگو توجه فرمائيد:
Наташа: Здравствуй, Анна!
ناتاشا: سلام آنا!
Анна: Здравствуй, Наташа!
آنا: سلام ناتاشا!
Наташа: Мы давно не виделись. Как ты живешь?
ناتاشا: خيلي وقته همديگر را نديده‌ايم. اوضاع و احوال چطوره؟
Анна: Хорошо. А ты?
آنا: خوبه، تو چطوري؟
Наташа: Тоже хорошо. Что ты будешь делать в воскресенье?
ناتاشا: من هم خوبم. براي يكشنبه چه برنامه اي داري؟
Анна: Я пойду на выставку современной живописи. Хочешь пойти вместе со мной?
آنا: من به نمايشگاه نقاشي معاصر مي روم. مي خواهي با من بيايي؟
Наташа: С удовольствием. Я не была на этой выставке.
ناتاشا: با كمال ميل. من اين نمايشگاه را نديده‌ام.
Анна: Выставка находится недалеко. Мы пойдем туда пешком. Будем  идти медленно и разговаривать. Это будет хорошая прогулка.
آنا: نمايشگاه زياد دور نيست. ما پياده به آنجا مي رويم. آهسته مي رويم و صحبت مي كنيم. گردش خوبي خواهد بود.
В воскресенье Наташа и Анна пойдут на выставку современной живописи. Они давно не виделись и хотят пойти на выставку вместе. Они пойдут туда пешком, потому что выставка находится недалеко.
روز يكشنبه ناتاشا و آنا  به نمايشگاه نقاشي معاصر مي روند. آنها  مدتها بود كه همديگر را نديده بودند و  مي خواهند باهم به نمايشگاه بروند. آنهاپياده به آنجا مي روند، زيرا نمايگشاه  نزديك است.

و حالا معاني لغات و جملات اين متن:
Мы давно не виделись
مدتهاست كه همديگر را نديده‌ايم.
Что ты будешь делать в воскресенье?
روز يكشنبه چكار خواهي كرد؟
Пойду на выставку современной живописи
به نمايشگاه نقاشي معاصر خواهم رفت
Пойти
رفتن، آمدن
Выставка
نمايشگاه
Хочешь пойти вместе со мной?
مي خواهي با من بيايي؟
Хотеть
خواستن
Я не была на этой выставке.
من در اين نمايشگاه نبوده‌ام.
Недалеко
در این نزديكي، دور نيست
Пойдем
برويم
Туда
به آنجا، آنجا
Пешком
پياده
Медленно
آهسته، آرام
Разговаривать
صحبت كردن، حرف زدن
Это будет хорошая прогулка.
اين گردش خوبي خواهد بود
Прогулка
گردش

پسوند ضمير اشاره этот,эта در حالت راجعيت يا پسوند صفات در حالت راجعيت يكسان است.
Я был на этом вечере.
من در اين مهماني بودم.
Я был на этой выставке.
من دراين نمايشگاه بودم.
و حالا صرف فعل Хотеть  خواستن:
Я хочу пойти на выставку.
Ты хочешь пойти на выставку
Он, она хочет пойти на выставку.
Мы хотим пойти на выставку
Вы хотите пойти на выставку
Они хотят пойти на выставку

توجه داشته باشيد كه در مفرد حرف «ت»  به حرف «چ» تبديل شده است وداراي پسوند صرف اول است و در جمع دوباره حرف «ت» مي آيد و داراي پسوند صرف دوم است.  پس از فعل хотеть اغلب مصدر افعال ديگر مي‌آيد. بايد به تفاوت بين دو قيد  туда, там توجه كنيد. Туда مبين سمت حركت و там مبين محل انجام عمل است. ملاحظه بفرمائيد:

Мы пойдем туда пешком.
ما پياده به آنجا مي رويم.
Мы живем там.
ما در آنجا زندگي مي‌كنيم.
Он был студентом.
او (مذكر) دانشجو بود.
Кем он был?
او كي بود؟
Он был студентом.
او دانشجو بود.
Он будет инженером.
او مهندس خواهد بود.
Кем он будет?
او كي خواهد بود.
Он будет инженером?
او مهندس خواهد بود؟
Он студент.
اودانشجوست.
Он был студентом.
او دانشجو بود.
Он будет студентом.
او دانشجو خواهد بود.
Она студентка.
او « مونث» دانشجوست.
Она была студенткой.
او دانشجو بود.
Она будет студенткой.
او دانشجو خواهد بود.

مذكر
Он был (будет)…
او بود (خواهد بود)
Архитектором
آرشيتكت، طراح، نقشه‌كش
Врачом
پزشك
Журналистом.
خبرنگار
Летчиком
خلبان
Математиком
رياضي‌دان
Рабочим
كارگر
Ученым
دانشمند
كه همه اينها творительный падеж هستند و به ом ختم مي شوند.

مونث
Она была (будет)…
او « مونث» بود (خواهد بود)
Артисткой
آرتيست
Балериной
بالرين
Врачом
پزشك
Дедушка, ты был мальчиком?
پدربزرگ، تو پسربچه بودي؟
Конечно.
البته.
А я кем тогда был?
پس من كي بودم؟
Костя, кем ты будешь?
كوستيا تو كي خواهي بود (يا چكاره خواهي شد؟)
Я буду летчиком. Это моя мечта.
من خلبان خواهم شد. اين آرزوي من است.
Маша, кем ты хочешь быть?
ماشا تو چكاره مي‌خواهي بشوي؟
Я хочу быть балериной.
من مي خواهم بالرين بشوم.
А ты умеешь танцевать?
تو رقص بلدي؟
Да, я умею и очень люблю танцевать.
بله، بلدم و خيلي رقصيدن را دوست دارم.

و حالا از شما دعوت مي كنيم به چند اسم روسي و تغييرات آنها توجه كنيد.  همانطور كه در زبان فارسي نيز رسم است، معمولاً در خانه و يا در بين دوستان  و يا افراد نزديك بهم اسامي به شكل هاي مختلف بكار برده مي شوند، براي مثال، فريدون، مي‌شود فري و يا  فرحناز مي شود فرح و  مهرداد را بعضي ها « مِهي» صدا مي كنند و غيره. در زبان روسي اشكال مختلف يك اسم  بسيار رايج است ومعمولاً فقط در موارد رسمي اسم اصلي و نام پدر و نام فاميل به شكل اوليه آنها  بر زبان مي آيد. در موارد ديگر از انواع مختلف يك اسم استفاده مي‌شود.  تلفظ اسامي روسي را گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد به خاطر بسپاريد.
Anastasia
آناستاسيا
Анастасия, Настя, Настенька, Настюша, Настёна, Настасья
Daria
داريا
Дарья, Даша, Дашенька, Дашечка,Дашуня
Eugenia
يوگنيا
Евгения, Женя, Женька, Женечка
Irina
ايرينا
Ирина, Ира, Иринка, Ириночка, Иришка, Иринчик, Ирунчик
Julia
جوليا
Юлия, Юля, Юленька, Юлька, Юльчик
Ekaterina
يكاترينا
Екатерина, Катя, Катюша, Катенька, Катерина, Катюшка
Lena
لنا
Елена, Лена, Леночка, Ленок, Еленушка
Ludmila
لودميلا
Людмила, Люда, Люся, Людочка, Мила, Милочка
Maria
ماريا
Мария, Маша, Машенька, Машуша, Машуня
Natalia
ناتاليا
Наташа, Наташенька, Наташечка, Ната, Натусенька, Натусик
Oksana
اوكسانا
Оксана, Оксаночка,  Ксюша, Ксюшенька, Ксана
Olga
اولگا
Ольга, Оля, Оленька, Олюшка
Sophia
صوفيا
Софья, Соня, Сонечка, Софочка, Софи
Svetlana
سوتلانا
Светлана, Света, Светочка, Светланка, Светик
Tanya
تانيا
Татьяна, Таня, Танечка, Танюшенька, Танюшка,  Танюська
Vera
ورا
Вера, Верочка, Веруня, Верок, Верунчик
Inna
اينا
Инна, Инночка, Иннуля, Иннуленька, Инуся, Инок
Marina
مارينا
Марина, Мариша, Мариночка, Маришка
Nadezhda
نادژدا
Надежда, Надя, Наденька, Надюша, Надюшка
Galina
گالينا
Галина, Галочка, Галчонок, Галенька, Галюшка
Anna
آنا
Анна, Аня, Анюта, Анечка, Аннушка
Alexandra
الكساندرا
Александра, Саша, Сашенька, Сашка, Шура, Шурочка
Polina
پولينا
Полина, Поля, Полинка
Larisa
لاريسا
Лариса, Лара, Ларочка
Lyubov
لوبوف
Любовь, Люба, Любонька, Любаша, Любочка
Alyona
آليونا
Алёна, Алёнушка, Алёнка, Аля
Diana
ديانا
Диана, Дианушка, Дианочка, Дина
Valeria
والريا
Валерия, Лера, Лерчик, Лерунчик, Леруся, Лерок, Леруня
Valentina
والنتينا
Валентина, Валя, Валюша, Валюшка, Валенька, Валечка
Elvira
الويرا
Эльвира, Эля
Eleonora
الئنورا
Элеонора, Эля
Alla
آلا
Алла, Аля, Аллочка, Аллушка

چند جمله پركاربرد هنگام شروع  گفتگو:
Как дела?
چطوري؟
Какие новости?
چه خبرا؟
Как семья?
خانواده چطورن؟
Как твоя мама?
مامانت چطوره؟
У тебя всё в порядке?
همه چيز روبراهه؟
Прекрасно, спасибо.
عاليه، مرسي.
Очень хорошо.
بسيار خوب.
Неплохо.
بد نيست.
Нормально.
عاديه.
Не очень хорошо.
زياد خوب نيست.
Также.
 به همچنين.
Немного устал
كمي خسته شدم.
Я занят, много дел.
سرم شلوغه، كارها زياده.
Я не здоров
حالم خوب نيست
А ты?
و شما؟
Жаль.
حيف!
Рад за тебя
به خاطر تو خوشحالم.
پيرزن
Старушка подметала свой дом и нашла изогнутую маленькую денежку.
پيرزن داشت كف اتاقش را جارو مي‌زد كه يك سكه كوچك كج و معوج پيدا كرد.
Что,- сказала она, я  сделаю с этим грошиком?
اوگفت: با اين سكه كوچك چكار كنم؟
Я пойду на базар и куплю козленка.
مي روم بازار و يك بزغاله مي‌خرم.
Когда она шла домой, подошла к перелазу; козленок не захотел перелезать через перелаз.
پيرزن وقتي به خانه برمي گشت به حصار كم ارتفاعي رسيد، بزغاله نمي خواست از روي آن رد شود.
Она прошла немного дальше и встретила собаку. И вот она сказала собаке: собака, собака, укуси козленка. Но собака не захотела.
پيرزن كمي دورتر رفت و به سگي برخورد. در اين موقع به سگ گفت: سگ، سگ، بزغاله را گاز بگير. اما سگ نمي‌خواست اينكار را بكند.

و حالا ادامه ماجرا:
И она прошла немного дальше и встретила палку.
پيرزن  كمي جلوتر رفت و چوبي را ديد.
И вот она сказала: «Палка, палка, побей собаку! Но  палка не захотела.
او گفت: چوب، چوب، سگ رو بزن!» اما چوب نمي خواست اينكار را بكند.
И она прошла немного дальше и встретила огонь.
او كمي دورتر رفت و آتش را ديد.
И вот она сказала: «Огонь, огонь, сожги палку!» Но огонь не захотел.
پيرزن گفت: « آتش، آتش چوب را بسوزان!» اما آتش نمي‌خواست اين كار را بكند.
И она прошла немного дальше и встретила водичку.
پيرزن كمي جلوتر رفت و به آب برخورد.
Тогда она сказала: «Водичка, водичка, потуши огонь!» Но вода не захотела.
او گفت: « آب، آب آتش را خاموش كن!» اما آب نمي خواست اينكار را بكند.

خدانگهدارتان.
До свидания!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала