دروس زبان روسی: درس بيست و ششم

دروس زبان روسی: درس بيست و ششم
Telegram
درس بيست و ششم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. در يكي از درسهاي گذشته زبان روسي يك حالت گرامري را به شما ياد داده بوديم كه از تركيب دو كلمه ساخته مي‌شد: У و родительный падеж حالت گرامري ضمير شخصي. توجه كنيد: У нее есть 3 курицы. او (مونث) سه مرغ دارد.
دروس زبان روسی: درس بيست و ششم


درس بيست و ششم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. در يكي از درسهاي گذشته زبان روسي يك حالت گرامري را به شما ياد داده بوديم كه از تركيب دو كلمه ساخته مي‌شد: У و родительный падеж  حالت گرامري ضمير شخصي. توجه كنيد:

У нее есть 3 курицы.
او (مونث) سه مرغ دارد.
У меня есть 4 книги и 9 тетрадей.
من 4 كتاب و 9 دفتر دارم.
У этой девочки есть 5 котят и 2 кошки.
اين دختربچه 5 بچه گربه و دو گربه دارد.
У тебя есть мяч?
تو توپ داري؟
Да, у меня есть.
بله. دارم.
Покажи мне мяч!
توپ را به من نشان بده!
Кот, кот, поймай летучую мышь!
گربه، گربه، خفاش را بگير!
Лови того мальчика!
پسر را بگير!
Покажи мне этого кролика!
اين خرگوش را به من نشان بده!
У тебя есть кукла?
تو عروسك داري؟
Нет, у меня нет.
نه، ندارم.
У нас есть торт.
ما كيك داريم.
Сколько у вас уроков?
چند درس داريد؟
Где моя ручка?
خودكارم كجاست؟
Она на столе.
روي ميز است.
Где моя книга?
كتابم كجاست؟
Она на столе тоже.
آنهم روي ميز است.
Где ваш автомобиль?
اتومبيل شما كجاست؟
Он на улице.
در خيابان.
Где вы (ты)?
شما كجائيد؟
Я у себя в комнате.
من توي اتاق خودم هستم.
Я в душе.
من توي حمام هستم.
Ваша белая коза стоит под тем деревом.
بز سفيد شما زير درخت ايستاده است.
Покажите мне ту вазу!
آن گلدان را به من نشان بدهيد.
Спасибо.
متشكرم.

معاني لغات اين قسمت:
У нее есть
او دارد
Курица
مرغ
5 котят
پنج گربه
Котенок
بچه گربه
Кошка
گربه (ماده)
Кот
گربه (نر)
Мяч
توپ
Покажи
نشان بده! (حالت امر)
Поймай
بگير! (حالت امر)
Летучая мышь
خفاش
Лови
بگير! (امر)
Кролик
خرگوش
Кукла
عروسك
Торт
كيك
на столе
روي ميز
Тоже
همچنين
Автомобиль
اتومبيل
на улице
در خيابان
белая коза
بز سفيد (ماده)
Козел
بز (نر)
под деревом
زير درخت
Ваза
گلدان

در يكي از درسهاي گذشته در باره надо, нужно, можно
(بايد، ضروري و ممكن است) برايتان توضيح داديم. در درس امروز شما را با
нельзя
(نبايد) نوع  منفي آن آشنا مي‌كنيم.
Мне нельзя вставать.
من نبايد از جا بلند بشوم.
Мальчику нельзя курить.
پسر نبايد سيگار بكشد.
Что мальчику нельзя делать?
پسر چه كاري نبايد انجام دهد؟
Кому нельзя курить?
كي نبايد سيگار بكشد؟
Тебе нельзя разговаривать.
تو نبايد صحبت كني.
Ей нельзя бегать.
او (مونث) نبايد بدود.
Им нельзя работать.
آنها نباید كار كنند.
Врач: Вам нельзя много разговаривать и пить вино!
پزشك: شمانبايد زياد حرف بزنيد و شراب بنوشيد!
А что мне нужно делать?
پس چكار بايد بكنم؟
Нужно пить молоко и молчать.
بايد شير بنوشيد و ساكت باشيد.
Но я так люблю разговаривать и не люблю пить молоко.
اما من خيلي از حرف زدن خوشم مي‌آيد ولي از شير خوشم نمي‌آيد.
Но вы хотите выздороветь?
ولي شما مي خواهيد خوب شويد؟
Конечно.
البته.
Тогда делайте то, что я вам говорю!
پس هر چه مي‌گويم انجام بدهيد!
Мне холодно.
من سردم است.
Кому холодно?
كي سردش است؟
Вам холодно?
شما سردتان است؟
Мне больно!
درد دارم!
Мне жарко!
گرمم است!
Тебе грустно.
دلت گرفته است.
Ему плохо.
او حالش خوب نيست.
Ей хорошо.
او حالش خوب است.
Им тепло.
آنها جايشان گرم است.
Брату трудно.
برادرم سختش است.
Мне трудно читать.
خواندن برايم سخت است.
Кому трудно читать?
خواندن براي كي سخت است؟
Вам трудно читать?
خواندن براي شما سخت است؟
Ей трудно было говорить.
حرف زدن برايش سخت بود. (زمان گذشته)
Им трудно будет говорить.
حرف زدن براي آنها سخت خواهد بود. (زمان آينده)
Скажите, пожалуйста, где находится Большой театр?
لطفاً بگوئيد، بالشوي تئاتر كجا واقع شده است؟
Простите, я не понимаю.
ببخشيد، من متوجه نمي شوم.
Вы не говорите по-русски?
شما روسي حرف نمي زنيد؟
Нет, я немного говорю, но мне трудно понять, что вы спрашиваете.
نخير، كمي حرف مي زنم، اما فهم آنچه شما پرسيديد برايم سخت است.
Извините, я думал, что вы москвич.
ببخشيد، من فكر كردم كه شما اهل مسكو هستيد.

حالات امر چندين فعل در زبان روسي:
Скажите, пожалуйста,…!
لطفاً بگوئيد! (حالت مؤدبانه)
Саша, скажи…!
ساشا، بگو! (حالت دوستانه و خودماني)
Катя, скажи…!
كاتيا، بگو!
Александр Иванович, скажите…!
الكساند رايوانويچ، بگوئيد! (حالت محترمانه) كه در اين موارد نام  و نام پدر شخص  بيان مي شود.
Екатерина Сергеевна, скажите…!
يكاترينا سرگيونا، بگوئيد! (حالت محترمانه)

چند نمونه ديگر از افعال امر در شرايط مختلف:
На улице
در خيابان (براي دريافت كمك براي پيدا كردن آدرس و غيره)
Скажите…!
بگوئيد!
Извините…!
ببخشيد!
Покажите…!
نشان بدهيد!
В магазине
در مغازه
Покажите…!
نشان بدهيد!
Выпишите…!
قبض خريد را بنويسيد!
Дайте …!
بدهيد!
Заверните…!
بپيچيد!
поменяйте…!
عوض كنيد!
Взвесьте …!
وزن كنيد، بكشيد!
В поликлинике
در پلي‌كلينيك
Запишите …!
بنويسيد!
Посоветуйте …!
توصيه كنيد!
Откройте рот.
دهانتان را باز كنيد!
Горло болит?
گلويتان درد مي كند؟
Закройте рот.
دهانتان را ببنديد.
Разденьтесь …!
لخت شويد، لباستان را درآوريد!
По телефону
در رابطه با تلفن
Позвоните …!
تلفن كنيد! زنگ بزنيد، تماس بگيريد!
Попросите …!
بخواهيد، خواهش كنيد!
Передайте …!
بدهيد (در اينجا منظور  پيغام تلفني است)
В гостинице
در هتل
Отнесите …!
از اينجا ببريد!
Возьмите …!
برداريد!
Войдите …!
وارد شويد!
Принесите …!
به اينجا بياوريد.
Разбудите …!
بيدار كنيد.
Постирайте …!
بشوريد.
Почистите …!
تميز كنيد.
На уроке
سر درس
Вспомните …!
به ياد آوريد.
Выучите …!
حفظ كنيد، ياد بگيريد.
Переведите …!
ترجمه كنيد.
Запомните …!
به خاطر بسپاريد.
Напишите …!
بنويسيد، يادداشت كنيد.
Обратите внимание …!
توجه كنيد.
Прочитайте …!
بخوانيد.
Расскажите …!
تعريف كنيد.
Сделайте …!
انجام دهيد.
Спойте …!
آواز بخوانيد!
Скажите, пожалуйста, это метро?
لطفاً بگوئيد اين مترو است؟
Да.
بله.
Дайте, пожалуйста, два конверта и четыре марки.
لطفاً دو پاكت و چهار تمبر بدهيد.
Повторите, пожалуйста, две или четыре марки?
لطفاً تكرار كنيد، دو يا چهار تمبر؟
Четыре.
چهار تا.
Вот, пожалуйста, 25 рублей.
بفرمائيد، 25 روبل مي‌شود.
Как поживает ваш муж?
شوهر شما چطور است؟
Спасибо, ничего.
ممنون، بد نيست.
Передайте ему привет.
بهش سلام برسانيد.

درس بيست و ششم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала