دروس زبان روسی: درس بيست و دوم

دروس زبان روسی: درس بيست و دوم
Telegram
درس بيست و دوم زبان روسي را آغاز مي كنيم. امروز شما را با تركيب دو فعلي در جملاتي كه نوع افعال آنها несовершенный вид و совершенный вид آشنا مي كنيم.
دروس زبان روسی: درس بيست و دوم


درس بيست و دوم زبان روسي را آغاز مي كنيم. امروز شما را با تركيب دو فعلي در جملاتي كه نوع افعال آنها
несовершенный вид و совершенный вид
آشنا مي كنيم. دراين جملات از فعل پركاربرد хотеть   (خواستن)  كه صرف مفرد و جمع آن در زمان گذشته مي‌شود:

 хотел,хотела,хотели
 استفاده مي كنيم. در ضمن فعل
 Мочь
 به معني (توانستن) نيز صرف مفرد و جمع آن در زمان گذشته مي‌شود:
 мог, могла, могли.
 ابتدا به صرف اين دو فعل در زمان حال توجه فرمائيد:
Я хочу
من مي‌خواهم
Ты хочешь
تو مي خواهي
Он (она) хочет
او مي خواهد
Мы хотим
مامي خواهيم
Вы хотите
شما مي خواهيد
Они хотят
آنها مي خواهند
Я могу
من مي توانم
Ты можешь
تو مي تواني
Он, она, оно может
او مي تواند
Мы можем
ما مي توانيم
Вы можете
شما مي‌توانيد
Они могут
آنها مي‌توانند

و حالا توجه كنيد كه افعال
совершенный вид و несовершенный вид
بعد از اين فعل چگونه قرار مي‌گيرد. گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Я хочу нарисовать…
من مي خواهم نقاشي كنم
Я хочу рисовать  всегда.
من مي خواهم هميشه نقاشي كنم
 Ты хочешь погулять.
تو مي خواهي گردش كني.
Ты хочешь каждый день гулять.
تو مي خواهي هر روز گردش كني.
Мы хотим пить, есть, спать.
ما مي خواهيم بنوشيم، بخوريم و بخوابيم.

و حالا طرز استفاده كلمه
должен
(بايد) در جملات تركيبي را مورد توجه شما قرار مي‌دهيم. صرف
 должен  مذكر، مونث و جمع بدين شكل است:
Должен
Должна
Должны
كاربرد آن در جمله، مثل جملات دو فعلي است، با اين تفاوت كه فعل در حالتهاي
 несовершенный вид و совершенный вид
 در جمله قرار مي‌گيرد.
Я должен работать
من بايد كار كنم
Сестра должна перевести текст
خواهر بايد متن را ترجمه كند.
Студенты должны заниматься
دانشجويان بايد درس بخوانند.
Что сестра должна сделать?
خواهر چه بايد بكند؟
Кто должен перевести текст?
چه كسي بايد متن را ترجمه كند؟
Что студенты должны делать?
دانشجويان چكار بايد بكنند؟
Кто должен заниматься?
كي بايد درس بخواند؟
 Я должен переводить текст.
من بايد متن را ترجمه كنم.
Ты хочешь помочь мне?
تو مي خواهي به من كمك كني؟
А что я должен делать?
من چكار بايد بكنم؟
Ты просто должен не мешать и тихо играть. Хорошо?
تو فقط بايد اذيت نكني و آرام بازي كني. خوب؟
Хорошо. Я не буду мешать.
خوب. من اذيت نخواهم كرد.
Ты хочешь пойти гулять?
مي خواهي بروي گردش كني؟
Очень хочу, но не могу.
خيلي دلم مي خواهد، امانمي توانم.
Я должна приготовить обед.
 من بايد ناهار را آماده كنم.
Вы хотите перейти улицу? Я могу помочь вам. Мама сказала, что я должна всегда помогать.
شما مي خواهيد از خيابان رد شويد؟ من به شما كمك مي كنم. مامان  گفت كه من  هميشه بايد كمك كنم.

و حالا از شمادعوت مي كنيم به متن ديگري توجه كنيد كه اعداد در آن شامل شده است.
Мне двадцать лет.
من بيست سال دارم.
Сколько вам лет?
شما چند سال داريد؟
Сколько тебе лет?
تو چند سال داري؟
Ребенку два года.
بچه دو سال دارد.
Сколько ему лет?
او چند سال دارد؟
Ему два года.
او دو سالش است.
Девочке пять лет.
دخترم 5 سال دارد.
Сколько ей лет?
او چند سال دارد؟
Ей пять лет?
او پنج سالش است.

در اينگونه جملات بايد از ضماير شخصي در حالت
дательный падеж
استفاده كرد كه اميدواريم شما فراموش نكرده باشيد. درهر صورت يكبار ديگر اين ضماير را تكرار مي كنيم:
Я-мне
Ты-тебе
Он-ему
Она-ей
Мы-нам
Вы-вам
Они-им

در اينجا چند نمونه مي آوريم. گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Мне двадцать шесть лет.
من بيست و شش سال دارم.
Мужу тридцать лет.
شوهرم سي سال دارد.
Сыну два года.
پسرم دو سال دارد.
Дочери пять лет.
دخترم پنج سالش است.
Брату двадцать три года.
برادرم بيست و سه سال دارد.
Сестре двадцать девять лет.
خواهرم بيست و نه سال دارد.

نكته‌اي كه در اينجا بايد به آن توجه كنيد اين است كه در زبان روسي بر خلاف فارسي شمارش اعداد نيز صرف مي‌شوند و هميشه يكسان نيستند. مثلاً اگر منظور شما فقط يك سال است بايد بگوئيد:
один год.
اما اگر منظورتان 2 يا 3 يا 4 سال باشد بايد بگوئيد:
 два,три,четыре года.
يعني در واقع از
 родительный падеж
 بصورت  مفرد استفاده مي‌شود.
و در صورتي كه منظور شما 5 و يا 6 سال، زياد كم و چند تا باشد بايد بگوئيد:
 пять, шесть лет.
 يعني در واقع آنها را مثل  رسم معمول در زبانهاي ديگر بصورت جمع بكار مي‌بريد. و همينطور تمام كلماتي كه تعداد آنها را مشخص مي كنيد  بنا به دستور گرامري تغيير مي كنند. در اينجا تعدادي از اعداد را موردتوجه شما قرار مي دهيم:
Один
يك
два
دو
три
سه
четыре
چهار
пять
پنج
шесть
شش
семь
هفت
восемь
هشت
девять
نه
десять
ده
одиннадцать
يازده
двенадцать
دوزاده
тринадцать
سيزده
четырнадцать
چهارده
пятнадцать
پانزده
шестнадцать
شانزده
семнадцать
هفده
восемнадцать
هجده
девятнадцать
نوزده
двадцать
بيست
тридцать
سي
сорок
چهل
пятьдесят
پنجاه
шестьдесят
شصت
семьдесят
هفتاد
восемьдесят
هشتاد
девяносто
نود
сто
صد
двести
دويست
триста
سيصد
четыреста
چهارصد
пятьсот
پانصد
шестьсот
ششصد
семьсот
هفتصد
восемьсот
هشت صد
девятьсот
نهصد
тысяча
هزار
две тысячи
دو هزار
пять тысяч
پنج هزار
миллион
يك ميليون
два миллиона
دوميليون

حالا به گفتگويي در اينباره توجه كنيد:
Сколько стоит костюм?
اين كت و شلوار چقدر قيمت دارد؟
Костюм стоит 5 тысяч рублей.
كت و شلوار 5 هزار روبل قيمت دارد.
Скажите, пожалуйста, сколько стоит альбом «Москва»?
لطفاً بگوئيد آلبوم « مسكو» چقدر قيمت دارد؟
Сто пятнадцать рублей.
صد و پانزده  روبل.
А открытки?
و كارت تبريك؟
Двадцать рублей.
بيست روبل.
Хорошо. Вот сто тридцать пять рублей.
بسيار خوب. اين هم صد و سي روبل.
در درس آينده موارد گرامري ديگر در رابطه با استفاده از اعداد را مورد توجه شما قرار خواهيم داد.

و حالا چند واژه پركاربرد ديگر: گوش كنيد، تكرار كنيد و طرز تلفظ ومعني آنها را به خاطر بسپاريد:
Обмен валюты
محل تبديل ارز
метро
مترو
вход
ورود
выход
خروج
переход
محل تعويض خط (در مترو)
остановка
ايستگاه
стоп
توقف
осторожно
احتياط
внимание
توجه
Магазин
مغازه
Супермаркет
سوپر ماركت
Открыто
باز است
Закрыто
بسته است (تعطيل است)
Часы работы
ساعات كار

و حالا از شما دعوت مي كنيم به چند جمله پركاربرد ديگر توجه فرمائيد:
Желаю вам приятных выходных
براي شما تعطيلات آخر هفته خوبي آرزومندم.
Приятных выходных
تعطيلات خوبي داشته باشيد.
Желаю вам приятного путешествия
سفر خوبي برايتان آرزومندم.
Приятного путешествия
سفر خوبي داشته باشيد.
Желаю вам хорошо отдохнуть
آرزو مي كنم خوب استراحت كنيد.
Желаю тебе хорошо отдохнуть
برايت استراحت خوبي را آرزو مي كنم.
Желаю счастья!
خوشبخت باشي!
Желаю успехов в вашей (твоей) работе!
موفقيت در كار را براي شما (تو) آرزومندم!
Поздравляю!
تبريك عرض مي كنم!
Поздравляю вас (тебя) с днем рождения.
به شما (تو) روز تولدت را تبريك مي‌گويم!
Мои сердечные поздравления с днем рождения!
تبريكات قلبي مرا به مناسبت روز تولدت بپذير!
Желаю вам (тебе) всего доброго в Новом году.
در سال نو برايت بهترين ها را آرزومندم.
За ваше (твое) здоровье!
بسلامتي شما، بسلامتي تو!
За здоровье!
بسلامتي!
Будьте здоровы!
سالم باشي (عافيت باشه! كه وقتي كسي عطسه مي كند اين جمله گفته مي شود.)
Желаю вам, чтобы вы поскорее поправились
آرزو مي كنم  كه زود خوب شويد.
Желаю тебе, чтобы ты поскорее поправился
دوستان عزيز درس بيست و دوم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. تا برنامه‌اي ديگر خدانگهدارتان.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала