دروس زبان روسی: درس بيست و يكم

دروس زبان روسی: درس بيست و يكم
Telegram
درس بيست و يكم زبان روسي را آغاز مي كنيم. امروز شما را با نوع افعال آشنا مي‌كنيم.
دروس زبان روسی: درس بيست و يكم

درس بيست و يكم زبان روسي را آغاز مي كنيم. امروز شما را با نوع افعال آشنا مي‌كنيم. در زبان روسي دو نوع فعل وجود دارد: несовершенный вид، كه هر سه زمان حال و گذشته و آينده را دارا مي‌باشد و در واقع بيانگر تكرار دركار است و زمان آينده آن با استفاده از زمان آينده فعل Быть درست مي‌شود. совершенный вид كه فقط زمان گذشته و آينده دارد و در مورد كاري كه فقط يكبار انجام شود و مستمر نباشد با استفاده از پيشوندهاي مختلف درست مي شود.
اما قبل از پرداختن به اين مبحث ابتدا چند كلمه و جمله محبت آميز پر كاربرد را تكرار مي كنيم. به دقت گوش كنيد، تكرار كنيد به خاطر بسپاريد شايد زماني به دردتان بخورد:
Милая моя
عزيز من
Любимая
عشق من
Ласковая моя
شيرين من
Солнышко моё
خورشيد من
Радость моя
شادي من
Моё золотце
طلاي من
Дорогая моя
عزيز من
Ангел мой
فرشته من
Девочка моя
دخترك من
Зайчик мой
ملوس من
Я люблю тебя
دوستت دارم.
Не могу жить без тебя
بدون تو نمي توانم زندگي كنم.
Ты нужна мне
به تو احتياج دارم.
Хочу, чтобы ты была моей
اي كاش مال من بودي. (دلم مي‌خواهد كه مال من بودي)
Люблю тебя всем сердцем, всей душою
با تمام قلب و روحم دوستت دارم.
Любовь вошла в моё сердце
عشق قلبم را پر كرده است.
Лечу к тебе на крыльях любви
بر بالهاي عشق بسويت پرواز مي كنم.
Любовь всё преодолеет
عشق همه چيز را از سر راه بر مي داره.
Для нашей любви нет преград
هيچ مانعي براي عشق ما وجود ندارد.
Я полюбил тебя с первого взгляда
از همان نگاه اول عاشقت شدم.
Я знал, что найду тебя
مي دانستم پيدايت مي كنم.
و حالا از شما دعوت مي كنيم به متني در باره افعال несовершенный вид و совершенный вид گوش كنيد. سعي كنيد افعال несовершенный вид و совершенный вид را از هم تشخيص دهيد:
Маша, сегодня ты отдыхаешь?
ماشا، امروز استراحت مي كني؟
Нет, утром и днем я работала.
نه، صبح و ظهر كار كردم:
Стирала, гладила, готовила, шила.
رخت شستم،اتو كردم، غذا پختم، خياطي كردم.
А теперь я все сделала, постирала и погладила белье, приготовила обед и сделала пирог.
و حالا همه كارها انجام شده، رختها را شستم و اتو كردم، پختن غذا را تمام كردم و پاته پختم.
Я вижу, что ты еще сшила платье?
مي بينم دوختن پيراهنت را نيز تمام كردي؟
Да, хорошо?
بله، خوب شده؟
Прекрасно! Ты мастер!
عاليه! به تو مي‌گويند استاد!
و حالا به چند جمله ديگر در اين باره توجه فرمائيد:
Ура! Мама пришла!
هورا! مامان آمد!
Надя, ты сделала уроки?
ناديا، درسها را تمام كردي؟
Мамочка, я прочитала и перевела текст и выучила стихотворение.
مامان عزيزم، من خواندن متن و ترجمه آن را تمام كردم و شعر را ياد گرفتم.
А рассказ ты написала?
قصه را تا آخر نوشتي؟
Нет, я писала долго, но не написала.
نه، من خيلي وقت صرف نوشتن آن كردم، ولي تمامش نكردم.
حالا از شما دعوت مي‌كنيم به لغات اين درس و توضيحات مربوطه در باره نوع افعال несовершенный вид و совершенный вид توجه كنيد كه در زبان فارسي چنين نوع تقسيم‌بندي وجود ندارد. گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
ты отдыхаешь
تو استراحت مي‌كني
я работала
من كار كردم
Делала- несовершенный вид
كار كردم
Сделала- совершенный вид
كار را تمام كردم (زمان گذشته)
Стирала- несовершенный вид
رخت شستم
Постирала- совершенный вид
رخت شستن را تمام كردم
Гладила- несовершенный вид
اتو كردم (در اينجا يادآوري مي كنيم كه در مورد فعل несовершенный вид، پروسه و جريان كار مطرح است. مثلاً شخصي در حال اتوكردن لباس است ولي لباس هنوز اتو نشده است. و وقتي از فعل
Погладила- совершенный вид
استفاده مي‌شود يعني لباس اتوشده و آماده استفاده است. د رمورد باقي افعال نيز پروسه كاري به اين شكل است.
Готовила- несовершенный вид
غذا پختم.
Приготовила- совершенный вид
پختن غذا را تمام كردم.
Шила- несовершенный вид
لباس را دوختم.
Сшила- совершенный вид
دوختن لباس را تمام كردم.
Читала- несовершенный вид
خواندم.
Прочитала- совершенный вид
خواندن كتاب را تمام كردم.
Писала- несовершенный вид
نوشتم.
Написала- совершенный вид
نوشتن را تمام كردم.
Обедать
مصدر- غذا خوردن-ناهار خوردن
Пообедать- совершенный вид
تمام كردن ناهار
Красить-
رنگ كردن- مصدر
Покрасить- совершенный вид
تمام كردن رنگ كاري
Есть-
خوردن- مصدر
Съесть- совершенный вид
پايان پروسه خوردن- در اينجا مثالي برايتان مي زنيم: مثلاً شما وارد رستوران مي شويد؟ پشت ميز مي نشينيد و غذا سفارش ميدهيد. و مشغول خوردن مي شويد. تا پروسه خوردن ادامه دارد بايد از فعل Есть استفاده كنيد و وقتي ظرف غذا خالي و شما از رستوران خارج شديد، آنوقت مي توانيد بگوئيد كه پروسه خوردن غذا تمام شده است. در اين جا از تنها فعلي كه بايد استفاده كنيد Съесть- совершенный вид است كه همانطور كه قبلاً برايتان توضيح داديم زمان حال ندارد.
Снимать-
برداشتم (مثلاً برداشتن كلاه از سر)
Снять- совершенный вид
پايان كار برداشتن
و حالا به چند جمله ديگر توجه فرمائيد:
Что ты делал?
چكار كردي؟
Я сдавал экзамен.
امتحان مي دادم.
Сдал?
دادي، تمام شد؟
Сдал.
دادم.
Почему ты плачешь?
چرا گريه مي كني؟
Я сдавал экзамен, но не сдал.
من داشتم امتحان مي دادم، ولي ندادمش.
Ничего. Сдашь завтра.
عيب نداره. فردا خواهي داد.
حتماً شما متوجه شده‌ايد كه به افعال совершенный вид پيشوندهاي مختلفي مانند про,на,с,вы,за,по و ديگر پيشوندها اضافه مي‌شود. گاهي نيز در موارد استثنايي بجاي پيشوند پسوند مي‌گيرند.
و حالا از شمادعوت مي كنيم به چند جمله دو فعلي توجه فرمائيد. فعل اول بر طبق قوانيني كه در درسهاي قبلي برايتان توضيح داده شد صرف مي‌شود و فعل دوم بصورت مصدر مي‌آيد. گوش كنيد، تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد:
Я хочу спросить.
مي خواهم بپرسم.
Я могу сказать.
مي توانم بگويم.
Я люблю читать.
من خواندن را دوست دارم.
Сын умеет плавать.
پسرم شنا بلد است.
Я хочу позвонить.
مي خواهم تلفن كنم.
Я прошу вас сесть.
خواهش ميكنم بنشينيد.
Мы начали работать.
ما كار را شروع كرديم.
Я не умею танцевать.
من رقص بلد نيستم.
Ты можешь сказать, кто это?
تو مي تواني بگويي اين كيه؟
Я не знаю.
نمي دانم.
Маша, я хочу спросить: как ты думаешь, кто это?
ماشا، مي خواهم سئوالي بپرسم: چي فكر ميكني، اين كيه؟
Я думаю, что это Микки-Маус.
فكر كنم اين ميكي-مائوس باشد.
Я могу войти?
مي توانم وارد بشوم؟
Пожалуйста.
خواهش مي كنم.
Ты любишь танцевать?
تو رقصيدن را دوست داري؟
Не очень. Я люблю смотрить. А ты?
نه خيلي. تماشاي آن را دوست دارم. و تو؟
Я очень люблю танцевать.
من خيلي از رقصيدن خوشم مي‌آيد.
و حالا چندين كلمه و جمله پر كاربرد را مورد توجه شما قرار مي دهيم كه با تعدادي از آنها در درسهاي قبلي آشنا شديد:
До свидания!
خداحافظ!
До встречи!
به اميد ديدار!
До скорого!
بزودي مي بينمت!
До завтра!
تا فردا!
До следуюшей недели!
تا هفته آينده!
Я надеюсь, мы скоро увидимся.
اميدوارم بزودي همديگر را ببينيم!
Вы уже уходите?
شما داريد مي رويد؟
Мне очень жаль, но я должен идти.
خيلي متأسفم، ولي بايد بروم.
Уже поздно.
دير است.
Я хотел бы попрощаться.
مي خواستم خداحافظي كنم.
Мы увидимся завтра?
فردا همديگر را خواهيم ديد؟
Желаю вам благополучно добраться до дома.
آرزو ميكنم بخوبي (صحيح و سالم) به خانه برسيد.
Привет всем!
به همه سلام برسانيد.
شنوندگان عزيز، درس بيست يكم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان
До свидания!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала