دروس زبان روسی: درس نوزدهم

دروس زبان روسی: درس نوزدهم
Telegram
درس نوزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا متني براي شما خوانده مي شود. بدقت گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد معاني جملات را به ياد آوريد.

Наташа, Таня и Юра в институте. Сейчас они на уроке. Преподаватель спрашивает, студенты отвечают. Они читают новый текст, повторяют старые слова, делают упражнения. Преподаватель объясняет новое правило. Новое правило не трудное. Студенты хорошо понимают, что объясняет преподаватель. Преподаватель доволен.
ناتاشا، تانيا و يورا در انستيتو هستند. اكنون آنها سر درس هستند. معلم سئوال مي كند، دانشجويان جواب مي دهند. آنها متن جديد را مي خوانند، لغات قديمي را تكرار مي‌كنند و تمرينها را انجام مي‌دهند. معلم قواعد جديد را توضيح ميدهد. قواعد جديد سخت نيستند. دانشجويان آنچه را كه معلم توضيح مي دهد خوب مي فهمند. معلم راضي است.
Наташа, что вы делаете на уроке?
ناتاشا، شما سر درس چكار مي كنيد؟
Мы читаем, пишем, говорим по-персидски и по-английски.
ما مي خوانيم، مي نويسيم و به زبان فارسي و انگليسي حرف مي زنيم.
А вы делаете упражнения на уроке?
شما سر درس تمرين حل مي كنيد؟
Да, мы делаем упражнения и повторяем старые тексты и слова.
بله، ما تمرين ها را انجام مي دهيم و متن و لغات قديمي را تكرار مي كنيم.
Юра, ты знаешь новое правило?
يورا، تو قواعد جديد را بلدي؟
Не очень хорошо.
نه زياد خوب.
У тебя есть книга?
تو كتاب داري؟
Нет. Дай, пожалуйста.
نخير، لطفاً آن را بده.

لغات متن:
Сейчас
اكنون، حالا، در حال حاضر، در زمان حاضر،
На уроке
سر درس
Преподаватель
معلم، دانشيار، استاد
Спрашивать
پرسيدن
Отвечать
جواب دادن، پاسخ دادن
Повторять
تكرار كردن
Старые слова
لغات قديمي
Упражнение
تمرين
Делают упражнения
انجام تمرين
Объяснить
توضيح دادن، شرح دادن
Доволен
راضي

و حالا يك تركيب جديد را برايتان توضيح مي دهيم. У و ضماير شخصي

Родительный падеж كه عبارتند از меня,тебя,него, нее,нас,вас, них تركيب كلماتي به معني در نزد چه كسي و يا چه چيزي را مي سازد كه بايد به خاطر سپرده شوند. لطفاً به مثالهاي زير توجه كنيد. ابتدا گوش كنيد، سپس تكرار كرده و آنها را به خاطر بسپاريد. زيرا ساختار اين جملات تغييري نمي كند.
У меня есть брат.
معني تحت اللفظي اين جملات بدين قرار است: در نزد من يك برادر هست. و يا من يك برادر دارم.
У тебя есть сестра.
تو يك خواهر داري.
У него есть дом.
او يك خانه دارد. (مذكر)
У нее есть кошка.
او يك گربه دارد. (مونث)
У нас есть машина.
ما يك ماشين داريم.
У вас есть родители.
شما والدين داريد.
У них есть магнитофон.
آنها ضبط صوت دارند.
همانطور كه متوجه شديد از تركيب У و ضماير شخصي Родительный падеж كه عبارتند از меня,тебя,него, нее,нас,вас, них همراه با اسامي تركيب كلماتي به وجود مي آيند كه داشتن چيزي را در نزد كسي و يا چيزي مشخص مي كند.و حالا براي

تكرار ضماير ملكي چند مثال ديگر با تركيب فوق الذكر مي آوريم. لطفاً توجه فرمائيد:
У меня есть мотоцикл.
من موتورسيكلت دارم.
Это мой мотоцикл.
اين موتورسيكلت من است.
У нас есть квартира.
ما آپارتمان داريم.
Это наша квартира.
اين آپارتمان ماست.
У нее есть машина.
او ماشين دارد. (مونث)
Это ее машина.
اين ماشين اوست.
У них есть дети.
آنها فرزند دارند.
Это их дети.
اينها فرزندان آنها هستند.
و اما فعل быть بودن كه در زمان حال есть به معني هست مي باشد، در زمان گذشته در حالت هاي مذكر و مونث و خنثي و جمع بدين شكل است. در حالت مذكر был، در حالت مونث была، در حالت خنثيбыло و در حالت جمع были. به مثال هايي در اين رابطه گوش كنيد، تكرار كنيد، به خاطر بسپاريد:توجه داشته باشيد حالت مذكر، مونث، خنثي و جمع جملات وابسته به اسم تغيير مي كند.

در جمله
Вчера у нас был урок.
ديروز ما درس داشتيم. استفاده از فعل был بشكل مذكر وابسته به урок انجام شده كه كلمه اي است مذكر، زيرا به حرف بي صداي سخت к ختم شده است كه يكي از علائم اسامي مذكر است. و در جمله ديروز شما گزارش يا سخنراني داشتيد.
Вчера у вас была лекция.
فعل была وابسته به лекция استفاده شده كه كلمه‌اي است مونث، زيرا به حرف я

ختم شده كه حرفي صدادار و يكي از علائم اسامي مونث است. در جمله:
Вчера у нее было собрание.
ديروز او جلسه داشت نيز به همين ترتيب. فعل было وابسته به собрание (جلسه)

بكار رفته كه كلمه ايست خنثي، زيرا به حرف е ختم شده است. و در جمله:
Вчера у них были экзамены.
ديروز آنها امتحان داشتند، فعل были وابسته به экзамены بكار رفته كه اسمي در

حالت جمع است و به ы ختم شده است كه علامت جمع در اسم مذكر экзамен يك امتحان است.
همانطور كه در درسهاي قبلي برايتان توضيح داده شد زمان آينده نيز از اين فعل مشتق مي شود.
Быть- будет. توجه كنيد:
Завтра у нас будет урок.
فردا ما درس خواهيم داشت.
Завтра у нас будет собрание.
Завтра у нас будут экзамены.
فردا ما جلسه و امتحان خواهيم داشت. توجه كنيد كه در مورد تمام اسامي مذكر، مونث، خنثي و جمع كاربرد у و ضماير شخصي Родительный падеж كه عبارتند از меня,тебя,него, нее,нас,вас, них همراه با будет يكسان است. فقط در جمع مفرد будет وابسته به كلمه امتحانات مي شود будут. افعال روسي در زمان گذشته در رابطه با جنس و حالتهاي مفرد و جمع تغيير مي كند و در زمان حال و آينده در رابطه با شخص و حالتهاي مفرد و جمع.

و حالا به تنوع جملات روسي توجه كنيد كه در آنها فعل رابط وجود ندارد.
В институте
در انستيتو
На уроке
سر درس
Преподаватель спрашивает, студенты отвечают.
معلم مي پرسد، دانشجويان جواب مي دهند.
Новые слова
كلمات جديد
Старые слова
كلمات قديمي
Новый текст
متن جديد
Старый текст
متن قديمي
Делать упражнение
انجام تمرين


و اينك به گفتگوي تلفني درس گذشته به دقت گوش كنيد، تكرار كنيد و معاني جملات را
به خاطر بسپاريد.
Можно поговорить с Еленой?
ممكن است با يلنا صحبت كنم؟ كه به دو شكل ديگر نيز مي توان اين سئوال را مطرح

كرد كه معني آن همين است. مثلاً:
Можно Елену?
ممكن است با يلنا صحبت كنم؟ و يا
Елену можно?

Елена дома?
يلنا خانه است؟
Здравствуйте. Елену, пожалуйста.
سلام، لطفاً يلنا را صدا كنيد.
Мне нужна Елена.
من با يلنا كار دارم.
С кем я говорю?
با كي صحبت مي كنم؟ يا شما؟
Пожалуйста, позовите Елену.
لطفاً يلنا را صدا كنيد.
Будьте добры, пригласите Елену.
لطف كنيد، يلنا را صدا كنيد.
Здравствуйте. Мне нужно поговорить с Еленой.
سلام، من مي خواهم با يلنا صحبت كنم.
Мне нужно позвонить в Москву.
من مي خواهم به مسكو زنگ بزنم،
Как пользоваться этим телефоном?
اين تلفن چطور كار ميكنه؟
Какой у вас номер?
شماره شما چي است؟
Дайте мне её номер телефона
شماره او را به من بدهيد.
Как позвонить Тане?
چطور مي شود به تانيا تلفن كرد؟
Дайте код Москвы.
كد مسكو را به من بدهيد.
Aлло!
الو؟
Это говорит Арман.
آرمان صحبت مي كند.
Это Наташа?
ناتاشا؟
Позовите, пожалуйста, Веру.
لطفاً ورا را صدا كنيد.
Я бы хотел поговорить с Ольгой.
من مي خواستم با اولگا صحبت كنم.
Она там?
او آنجاست؟
Кто говорит?
كي پشت خط است؟
Вас вызывает Тегеран.
از تهران تماس برقرار شده.
Абонент занят.
شماره مشغول است.
Извините, вы ошиблись.
ببخشيد، شماره را اشتباه گرفتيد.
Здесь таких нет.
اينجا همچين كسي نيست.
Минутку
يگ دقيقه.
Не вешайте трубку!
گوشي را نگذاريد.
Вы подождете?
صبر مي كنيد؟
Вас к телефону.
تلفن با شما كار دارد.
Я вас плохо слышу.
صداي شما خوب نمي آيد.
Я не могу разобрать, что ты говоришь.
نمي توانم بفهمم شما چي مي گوئيد.
Говорите громче.
بلند تر صحبت كنيد.
Это опять я.
دوباره من هستم.
Нас разъединили.
قطع شد.
Жаль, её нет.
متأسفانه، او خانه نيست.
Что-нибудь передать?
پيغامي برايش داريد؟
Пожалуйста, попросите её позвонить мне.
لطفاً از او خواهش كنيد به من زنگ بزند.
Я перезвоню.
خودم دوباره زنگ مي زنم.
Когда мне перезвонить?
كي بهتره زنگ بزنم؟
Запишите, пожалуйста, мой номер.
لطفاً شماره مرا بنويسيد.
Передайте ей, что звонил Арман
لطفاٌ به او بگوئيد كه آرمان تماس گرفت.
Я передам ей.
به او خواهم گفت.
Я скажу, чтобы она позвонила вам.
به او خواهم گفت كه به شما زنگ بزند.
Что ты делаешь?
چكار ميكني؟
Куда-нибудь собираешься?
قصد داري جايي بروي؟
Простите, что я вас побеспокоил.
ببخشيد كه مزاحم شما شدم.
Я не мог к ней дозвониться.
نمي توانستم با او تماس بگيرم.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала