دروس زبان روسی: درس شانزدهم

دروس زبان روسی: درس شانزدهم
Telegram
درس شانزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا متن گفتگويي را مورد توجهتان قرار مي دهيم، سعي كنيد ببيند معاني جملات و كلمات را درست به خاطر سپرديد؟ Повторите, пожалуйста لطفاً تكرار كنيد. Что вы сказали? شما چي گفتيد؟ Где, вы сказали?

درس شانزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا متن گفتگويي را مورد توجهتان قرار مي دهيم، سعي كنيد ببيند معاني جملات و

كلمات را درست به خاطر سپرديد؟

Повторите, пожалуйста
لطفاً تكرار كنيد.
Что вы сказали?
شما چي گفتيد؟
Где, вы сказали?
گفتيد كجا؟
Господин
آقا
Госпожа
خانم
Доктор
دكتر
Дамы и господа
خانمها و آقايان
Официант
گارسن (مرد)
Официантка
گارسن (زن)
Носильщик
باربر
Полицейский
پليس
Как вы доехали?
سفرتان چطور بود؟
Я давно не видел вас.
مدت زيادي است كه شما را نديدم.
Вы были здесь раньше?
شما قبلاً اينجا آمديد؟
Вы видели Красную площадь?
شما ميدان سرخ را ديديد؟
Как вы себя чувствуете?
حالتون چطوره؟
Хорошо, спасибо.
خوبم، مرسي.
Я из Ирана. من از ايران هستم. (من ايراني هستم.)
Мы из России. ما از روسيه هستيم.
Я приехал… من آمدم… (مذكر) … по делам براي انجام كاري … как турист. به عنوان توريست.
Мы приехали…
ما آمديم…
… по делам.
براي انجام كاري.
… как туристы.
به عنوان توريست.
Я говорю по-русски плохо.
من روسي بد حرف مي زنم.
Вы говорите по-английски?
شما انگليسي صحبت مي كنيد؟
Как это называется по-русски?
نام اين به روسي چيست؟

و حالا از شما دعوت مي كنيم به ضماير اسم و تغييرات آنها در شش حالت گرامري زبان روسي توجه فرمائيد. بايد اين حالات را به
خاطر بسپاريد تا در خواندن و نوشتن و معني جملات با مشكلي روبرو نشويد. اگر با مشكلي روبرو شديد نگران نشويد. زيرا اين
كلمات در جملات و متون درسهاي آتي زبان روسي بارها تكرار خواهند شد. مهمترين نكته ياد گيري آنها بطور صحيح است. موضوع
ديگر آن است كه عناوين حالت هاي گرامري روسي را سعي كنيد به زبان روسي به خاطر بسپاريد تا توضيحات آتي برايتان راحت تر
باشد و با شنيدن نام هر يك از حالات مشخصاً متوجه شويد صحبت از كدام حالت گرامري مي رود و قوانين مربوط به آن را به ياد
آوريد.

ضماير شخصي را يادآوري مي كنيم:
Я
من
Ты
تو
он, она, оно
او، مذكر، او مونث و او خنثي
Мы
ما
Вы
شما
Они
آنها
در مورد ضماير شخصي он, она, оно بايد اين نكته را نيز در نظرداشته باشيد كه در حالت هاي مختلف گرامري زبان روسي آنها
فقط به صورت ضماير شخصي استفاده نمي شوند، بلكه به عنوان تعيين كننده جنس اسم مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي نمونه
книга كه به حرف صدادار «آ» ختم شده است يك اسم مونث است و ضمير جايگزين آن مي شود она. و يا стол كه به حرف بي
صداي سخت منتهي شده يك اسم مذكر است كه ضمير آن مي شود он. به اين ترتيب در جملات با توجه به ضماير كاربردي كاملاً
مشخص مي شود كه تغييرات جمله چگونه بايد انجام شود. حالا تغيير شكل ضماير شخصي در شش حالت گرامري زبان روسي را
موردتوجه شما قرار مي دهيم. صرف ضميرهاي شخصي.

حالات سئوال اول شخص مفرد دوم شخص مفرد دوم شخص جمع اول شخص جمع
Именительный падеж
فاعلي Кто? Что? كي؟ چي؟ Я ты вы мы

Родительный падеж
اضافه Кого? Чего? از چه كسي؟ از چه چيزي Меня Тебя Вас Нас

Дательный падеж
مفعول بواسطه Кому? Чему?
دادن به كسي، به چيزي Мне Тебе Вам Нам

Винительный падеж
مفعول صريح Кого? Что? چه كسي را، چه چيزي را Меня Тебя Вас Нас

Творительный падеж مُعِيُت يا به وسيله چه كسي، يا چه چيزي Кем? Чем? با چه كسي، با چه چيزي Мной (мною)

Тобой (тобою) Вами Нами

Предложный падеж
تخصيص يا ارجعيت О ком? О чем? در باره كي يا چي Обо мне О тебе О вас О нас يكي از بهترين روش هاي
يادگيري اين حالتها و صرف اسامي، به خاطر سپردن سئوال هر يك از حالتهاست. با مطرح كردن سئوال، شما براحتي مي توانيد
جواب آن را پيدا كنيد و ضمير مربوطه را در جمله نوشته و يا در صحبت بكار ببريد. اگر به خاطر داشته باشيد حرف ربط « و» در
زبان روسي И مي باشد، حالا لغاتي را بااستفاده از اين حرف ربط مورد توجه شما قرار مي دهيم تا چند لغت جديد ديگر را نيز ياد بگيريد:

Курица и кошка
مرغ و گربه
Ручка и шляпа
خودكار و كلاه
Чашка и кошка
فنجان و گربه
Курица
مرغ
Кошка
گربه ماده
Кот
گربه نر
Ручка
خودكار
Чашка
فنجان
و حالا كمي در باره فعل заниматься كاركردن، درس خواندن، درس حاضر كردن صحبت ميكنيم. اين فعل مي تواند بدون مفعول باشد، مانند:
Она занимается.
او كار مي كند. يعني به كاري مشغول است و بيكار نيست. در مورد ديگر مي تواند با مفعول و در جواب سئوال где? باشد،مانند:
Она любит заниматься дома, в институте.
او دوست دارد در خانه، در انستيتو كار كند (يا درس حاضر كند). و يا با قيود مختلف بكار رود، مانند: утром, хорошо, месте
Я люблю заниматься утром.
من دوست دارم صبح كار كنم.
Он занимается хорошо.
او خوب درس مي خواند.
Они любят заниматься вместе.
آنها دوست دارند با هم درس حاضر كنند.


و حالا به دو جمله ديگر توجه فرمائيد كه اشكال ضميرهاي ты, вы در آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.
У тебя есть словарь?
تو فرهنگ لغات داري؟
У вас есть словарь?
شما فرهنگ لغات داريد؟
Тебя براي خطاب دوستانه و вас براي خطاب مودبانه به يك نفر و يا حالت جمع بكار مي رود. اگر فراموش نكرده باشيد اين دو
ضمير در حالت родительный падеж يا حالت اضافه و در جواب سئوالات кого, чего بكار مي رود. حالا به چند نمونه ديگر توجه فرمائيد، گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
У вас есть карта?
شما نقشه داريد؟
Да, у меня есть карта.
بله، من نقشه دارم.
У тебя есть эта книга?
تو اين كتاب را داريد؟
Да, у меня есть эта книга.
بله، من اين كتاب را دارم.
У вас есть эта книга?
شما اين كتاب را داريد؟
Да, у нас есть эта книга.
بله، ما اين كتاب را داريم.
و اما اولين فعل در حالت امر: давать دادن
Дай, пожалуйста.
لطفاً بده.
Дайте, пожалуйста.
لطفاً بدهيد.

و حالا به يك گفتگو توجه كنيد.
Здравствуйте!
سلام!
Здравствуй, мальчик!
سلام، پسر!
Кто вы?
شما كي هستيد؟
Я художник. А ты кто?
من نقاشم. تو كي هستي؟
Я школьник.
من دانش آموز مدرسه هستم.
Вы русский?
شما روس هستيد؟
Нет, я не русский. Я француз.
نخير، من روس نيستم. من فرانسوي هستم.
И вы француз?
شماهم فرانسوي هستيد؟
Нет, я иранец. А ты москвичка?
نخير، من ايرانيم. تو مسكويي هستي؟
Да.
بله.
Кто ты?
تو كي هستي؟
Я волк. А ты кто?
من گرگم. تو كي هستي؟
А я лиса.
من روباه هستم.

و حالا اين جملات را گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد معني آنها را به خاطر آوريد.
Повторите, пожалуйста
Что вы сказали?
Где, вы сказали?
Господин
Госпожа
Доктор
Дамы и господа
Официант
Официантка
Носильщик
Полицейский
Как вы доехали?
Я давно не видел вас.
Вы были здесь раньше?
Вы видели Красную площадь?
Как вы себя чувствуете?
Хорошо, спасибо.
Я из Ирана.
Мы из России.
Я приехал…
… по делам
… как турист.
Мы приехали…
… по делам.
… как туристы.
Я говорю по-русски плохо.
Вы говорите по-английски?
Как это называется по-русски?

درس شانزدهم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان
До свидания!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала