دروس زبان روسی: درس هشتم

دروس زبان روسی: درس هشتم
Telegram
عصر بخير دوستان عزيز Добрый вечер! اميدواريم شما درس هاي قبلي زبان روسي را كه از طريق امواج «صداي روسيه» پخش مي شوند گوش كرده باشيد. بهر حال اگر شنوندگان گرامي صداي روسيه موفق به شنيدن اين درس ها نشده و يا فقط به تعدادي از آنها گوش داده اند جاي نگراني نيست.

عصر بخير دوستان عزيز
Добрый вечер!

برنامه هاي درس زبان روسي تكرار مي شوند و شما مي توانيد به اين برنامه ها در ساعت پخش آنها گوش كنيد. و حالا مي پردازيم به درس امروز. ابتدا متن و گفتگو
Это студенты: Наташа, Таня и Юра. Они читают книги. Это английский язык, а это персидский язык. Они изучают английский и персидский языки.
اينها دانشجويان ناتاشا، تانيا و يورا هستند. آنها كتاب مي خوانند. اين كتاب زبان انگليسي و اين زبان فارسي است. آنها
زبانهاي انگليسي و فارسي را مي آموزند.
Диалоги
گفتگو
— Скажите, пожалуйста, персидский язык трудный?
لطفاٌ بگوئيد، زبان فارسي مشكل است؟
— Нет, не трудный. Это легкий язык.
نخير، سخت نيست. اين يك زبان آسان است.
— А английский трудный?
زبان انگليسي چطور؟
— Нет, не очень трудный.
نخير، خيلي مشكل نيست.
Это ваши книги?
اينها كتابهاي شما هستند؟
— Да, это наши книги.
بله، اينها كتابهاي ما هستند.
А это чьи книги?
اين كتاب كيست؟
— Это моя книга.
كتاب من است.
Читают
مي خوانند
Читать
خواندن
Книги
كتابها
Книга
كتاب
Персидский
فارسي
Изучают
ياد مي گيرند، مي آموزند
Изучать
ياد گرفتن
Скажите, пожалуйста…
لطفاٌ بگوئيد، خواهشمندم بگوئيد…
Персидский язык трудный?
زبان فارسي مشكل است؟
Нет, не трудный.
نخير، مشكل نيست.
Легкий
آسان، سهل
Очень
خيلي
Нет, не очень трудный.
نه، خيلي مشكل نيست.
Ваши
مال شما
А это чьи книги?
اين كتاب مال كيست؟
برخي از تركيبات حروف بيصدا در كلمات آنطور كه نوشته مي شوند تلفظ نمي گردند. مثلاٌ гк مانند хк تلفظ مي شود. در Легкий гк مانند хк تلفظ مي شود.
Легкий
ديگر اينكه дс مانند ц تلفظ مي شود. نمونه اين تغيير صدا را مي توانيد در كلمه Персидский مشاهده كنيد.
Персидский
نكته ديگري كه بايد به خاطر بسپاريد از اين قراراست: صفت مذكر مفرد اگر حرف ماقبل آخر آن حرف بيصداي سخت باشد به ый منتهي مي شود و اگر حرف ماقبل آخر آنх г к به ий ختم مي شود. براي مثال:
Трудный урок
Легкий урок
يادآور مي شويم كه در زبان روسي صفت پس از موصوف مربوطه قرار مي گيرد. اگر صفت بعد از موصوف قرارگيرد حكم خبر را پيدا مي كند. مقايسه كنيد:
Это трудный язык.
اين زبان سختي است.
Персидский язык трудный.
زبان فارسي سخت است.
و حالا صرف زمان حال دو فعل Читать و Изучать. در زبان روسي صرف افعال از لحاظ جزء آخر علامت زمان حال به دو نوع مختلف تقسيم مي شود. صرف اول و صرف دوم. بنابراين افعال از اين حيث به دو گروه تقسيم مي گردد. افعالي را كه تا كنون با آنها آشنا شديد جزو نحوه صرف اول مي‌نامند مانند:
Работать, знать, жить, читать, изучать
بخش آخر يا علامت پسوند زمان حال اين افعال را به خاطر بسپاريد:
افعال Читать و Изучатьپسوندهاي يكجور دارند و پسوندهاي فعل жить طور ديگري است.
Я читаю книги
Ты читаешь книги
Он, она читает книги
Мы читаем книги
Вы читаете книги
Они читают книги
فعل Изучать نيز به همين شكل صرف مي شود:
Я изучаю русский язык
Ты изучаешь русский язык
و همينطور تا به آخر، درست مانند صرف فعل خواندن. اما در مورد فعل زندگي كردن жить پسوندهاي اول شخص مفرد و سوم شخص جمع تغيير مي كنند و بجاي كلمه ю به у ختم مي شود. توجه كنيد: اول شخص مفرد فعل خواندن مي شود читаю و اول شخص فعل زندگي كردن مي شود живу. همينطور در مورد سوم شخص جمع: читают و живут. و اما توضيح مختصري در باره ضماير ملكي اول شخص و دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع:
Мой
مال من
Твой
مال تو
Её
مال او (مونث)
Его
مال او (مذكر)
Наш
مال ما
Ваш
مال شما
Их
مال آنها

و حالا تركيب ضمايري: ضماير ملكي مونث
её стол
ميز او
её книга
كتاب او
её письмо
نامه او
و حالا ضماير ملكي مذكر
его стол
ميز او
его книга
كتاب او
его письмо
نامه او
ضماير ملكي سوم شخص جمع
их стол
ميز آنها
их книга
كتاب آنها
их письмо
نامه آنها
و حالا چند واژه پركاربرد ديگر:
До свидания!
خداحافظ (شكل مودبانه)
Пока!
خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت.
Всем пока!
با همه خداحافظي كردن!
До завтра!
تا فردا!
До скорой встречи!
تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك!
Не пропадай!
در تماس باش! غيبت نزند!
Спасибо!
متشكرم!
Спасибо, и вам того же.
متشكرم، شما هم همچنين.
Большое спасибо
خيلي متشكرم.
Вы очень добры.
شما خيلي لطف داريد.
Пожалуйста!
قابلي ندارد!

معاني لغات اين واژه ها:
Всем
همگي
До
تا
Завтра
فردا
Скоро
سريع، زود
встреча
ديدار، ملاقات
Пропадать
گم شدن، در تماس نبودن، غيب شدن

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала