دروس زبان روسی: درس ششم

درس ششم
اشتراک
امروز شما را با حرف ديگري از الفباي روسي آشنا مي كنيم. حرف Ц. چنين حرفي در زبان فارسي وجود ندارد. تلفظ آن چيزي شبيه صداي تلفظ توام «ت» و «س» است. حرف Ц هميشه سخت تلفظ مي شود.

و حالا از شما دعوت مي كنيم ابتدا به يك متن و گفتگوي كوتاه توجه فرمائيد:
Это город Москва. Моя подруга Анна живет тоже тут. Она не студентка. Она уже работает. Она гид. Она хорошо знает английский язык. Анна любит свою специальность.

و حالا گفتگوي كوتاه
ناتاشا: صبح بخير آنا!
Доброе утро,Анна!
آنا: صبح بخير ناتاشا!
Доброе утро, Наташа!
ناتاشا: اينها تانيا و يورا دوستان من هستند. آنها دانشجو هستند. شما با هم آشنا هستيد؟
Это мои друзья Таня и Юра. Они студенты. Вы знакомы?
آنا: بله، ما با هم آشنا هستيم.
Да, мы знакомы.
ناتاشا: آنا حالا كار مي كند. او راهنماست.
Анна уже работает. Она гид.
يورا: بله، خبر داريم. آنا زبان انگليسي را خوب مي داند و كار خود را دوست دارد.
Да, мы знаем. Она хорошо знает английский язык. Анна любит свою специальность.

حالا به لغات جديد اين متن توجه فرمائيد:
город
شهر
Анна
نام زن
уже
ديگر- اكنون
Она уже работает
او (مونث) حالا كار مي كند.
гид
راهنما
Она не студентка
او « مونث» دانشجو نيست.
Хорошо знает
خوب مي داند.
английский
انگليسي
язык
زبان
специальность
حرفه يا كار تخصصي
любит свою специальность.
كار خودش را دوست دارد.

و حالا شما را با ضماير مفرد و جمع آشنا مي كنيم.
Я
من
Ты
تو
Он, Она, Оно
او(مذكر، مونث و خنثي)
Мы
ما
Вы
شما
Они
آنها
و حالا صرف افعال жить, работать, знать ، زندگي كردن، كار كردن و دانستن را مورد توجه شما قرار مي دهيم. در ضمن در جملاتي كه اكنون خواهيد شنيد كلمات там و там به معني آنجا و اينجا نيز تكرار مي شود. براي نمونه:
Я жив –у там
من آنجا زندگي مي كنم.
Ты жив –ешь там
تو آنجا زندگي مي كني.
Он, Она жив –ет там
او آنجا زندگي مي كند.
Мы жив –ем там
ما آنجا زندگي مي كنيم.
Вы жив –ете там
شما آنجا زندگي مي كنيد.
Они жив –ут там
آنها آنجا زندگي مي كنند.

و فعل работать، كاركردن:
Я работа –ю тут
من اينجا كار مي كنم
Ты работа –ешь тут
تو اينجا كار مي كني. و الي آخر.
Он, она работа –ет тут
Мы работа –ем тут
Вы работа –ете тут
Они работа –ют тут

و فعل знать دانستن:
Я зна –ю английский язык
من زبان انگليسي مي دانم.
Ты зна –ешь английский язык
تو زبان انگليسي مي داني. و الي آخر
Он. Она зна –ет английский язык
Мы зна –ем английский язык
Вы зна-ете английский язык
Они зна –ют английский язык

و حالا چنده واژه و جمله پركاربرد را موردتوجه شما قرار مي دهيم:
ЗДРАВСТВУЙ!
سلام!
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
سلام دوستان عزيز!
ДОБРОЕ УТРО!
صبح بخير!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
روز بخير!
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
بيائيد با هم آشنا بشويم!
МЕНЯ ЗОВУТ…
نام من…
Я ДИКТОР.
من گوينده هستم.
ЭТО…
اين …
ОНА ДИКТОР.
او گوينده است.
ЭТО НИНА.
اين نينا است.
ОНА ПЕВИЦА.
او خواننده است.
КАК ДЕЛА?
حال شما چطوره؟
СПАСИБО, ХОРОШО!
خوبم، مرسي.

معاني لغات و جملات:
Я
من
ЭТО
اين است
ОНА
او(مونث)
ЗНАКОМСТВО
آشنايي
ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!
روسي صحبت كنيد!
СЛУШАЙТЕ! ПОВТОРЯЙТЕ! ЗАПОМИНАЙТЕ!
گوش كنيد! تكرار كنيد! به خاطر بسپاريد!
ЗДОРОВ
خوب، خوبم (در مورد تمام ضماير شخصي بكار مي رود، مثلا خوب است، خوبيم)
ЗДОРОВЬЕ
تندرستي، سلامتي
ЗДОРОВЫЙ
سالم، تندرست
ДОБРЫЙ
خوب
و حالا چند واژه ديگر:
СТАРИК
پيرمرد
СТАРУХА
پيرزن
СИНЕЕ МОРЕ
درياي آبي
ОДИН РАЗ
يكبار
ДРУГОЙ РАЗ
بار ديگر، براي دومين بار
ТРЕТИЙ РАЗ
براي سومين بار
БОГ С ТОБОЙ
ولش كن بابا!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала