دروس زبان روسی: درس پنجم

درس پنجم
اشتراک
درس پنجم امروز درس پنجم زبان روسي را مورد توجه شما قرار مي دهيم.

درس پنجم امروز درس پنجم زبان روسي را مورد توجه شما قرار مي دهيم. و قبل پرداختن به آشنايي شما با چند حروف ديگر روسي ابتدا چند واژه
پركاربرد را تكرار مي كنيم. اميدواريم آنها را فراموش نكرده باشيد: سلام مؤدبانه! Здравствуйте! سلام دوستانه Привет! صبح بخير Доброе
утро! بعد ازظهر بخير Добрый день! عصر بخير Добрый вечер!
امروز درس پنجم زبان روسي را مورد توجه شما قرار مي دهيم. و قبل پرداختن به آشنايي شما با چند حروف ديگر روسي ابتدا چند واژه پركاربرد را تكرار مي كنيم. اميدواريم آنها را فراموش نكرده باشيد:
سلام مؤدبانه!
Здравствуйте!
سلام دوستانه
Привет!
صبح بخير
Доброе утро!
بعد ازظهر بخير
Добрый день!
عصر بخير
Добрый вечер!
شب بخير
Спокойной ночи!
حالتون چطوره؟
Как дела?
و حالا از حرف Х شروع مي كنيم كه صدايش تقريباٌ مانند صداي «خ» در فارسي است. ولي قبل از ادامه صحبت در باره صداي حروف متني را مورد
توجه شما قرار مي دهيم:
Доброе утро, Наташа!
Доброе утро, Юра! Это моя подруга Зина. Вы знакомы?
Да, мы знакомы.
Как ты живешь,Юра?
Хорошо. А ты?
Тоже хорошо. Когда наш урок?
Наш урок завтра.
Как вас зовут? – Меня зовут Зина.
و حالا لغات متن:
صبح بخير
Доброе утро
دوست دختر
Подруга
اسم دختر
Зина
شما با هم آشنا هستيد؟
Вы знакомы?
حالت چطور است؟
Как ты живешь?
خوب.
Хорошо.
و تو؟ يا حال تو چطور است؟
А ты?
من هم همچنين.
Тоже
مثل تو خوب است.
Тоже хорошо.
اسم شما چيست؟
Как вас зовут?
اسم من…
Меня зовут
حالا اين چند جمله را تكرار كرده و به خاطر بسپاريد.:
Доброе утро!
Доброе утро!
Вы знакомы?
Да, мы знакомы.
Как вас зовут? – Меня зовут
در زبان روسي حروف بيصداي سخت و نرم وجود دارد. يك حرف بي صدا در يك حالت صوتي سخت تلفظ مي شود و در حالت صوتي ديگر نرم. به اين
دليل همجواري حرف بيصدا با حرف با صداي «اي» به تلفظ نرم حرف بيصدا كمك مي كند. معمولاٌ هنگاميكه حروف «اي،يا،يو،يه، و يو، И,Я,Ю,Е,Е»
پس از حروف بي صدا قرار مي گيرند معلوم مي شود كه حروف بيصدا بايد نرم تلفظ شوند. در چنين حالتي حروف Я,Ю,Е,Е به ترتيب صداي حروف
А,У,Э,О را مي دهند. امتحان كنيد:
Ма-Мя
Ва-Вя
Му-Мю
Ву-Вю
Мэ-Ме
Вэ-Ве
Мо-Ме
Во-Ве
و حالا چند كلمه با حروف بيصداي سخت و حروف بيصداي نرم براي مقايسه آورده مي شوند:حروف بيصداي سخت
Мама
Она
Нина
Вот
كلمات با حروف بيصداي نرم
Меня
Юра
Живешь
به خاطر بسپاريد كه حروف بيصداي Щ,Ч,Ш,Ж يا نرم تلفظ مي شوند يا سخت. اما حروف Ш,Ж حتي هنگاميكه در كلمه قبل از حروف باصدا قرار
بگيرند سخت تلفظ مي شوند. و حروف Щ,Ч هميشه نرم تلفظ مي شوند.براي مثال:
Живешь
Наше
Тоже
Врач
Щи
و اما علامتي به نام ь در بين حروف روسي هست كه خود بخود تلفظ نمي شود اما باعث مي شود كه كلمه قبلي آن نرم تلفظ شود. در كلمه Живешь اين
علامت در آخر آمده است كه نشاندهنده حالت فعل است.
و اما ضمائر شخصي و ملكي دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع:
تو- مال تو كه در زبان روسي سه حالت مذكر مؤنث و خنثي دارد.
تو- مال تو مذكر
Ты — Твой,
مال تو مؤنث
Твоя,
مال تو خنثي
Твое
و حالا دوم شخص جمع:
«شما» مانند «تو» همان سه حالت مذكر و مونث و خنثي را در زبان روسي دارد.
شما
Вы
مال شما —مذكر
Ваш
مال شما- مونث
Ваша
مال شما خنثي
Ваше

و حالا به اين چند جمله توجه كنيد. اكثر كلمات روسي با توجه به حرف آخر آنها از نظر جنس مشخص مي شوند و متناسب با آن ضماير به آنها تعلق ميگيرد.

Ты дома. Это твой друг.
تو خانه هستي. اين دوست توست. (مذكر)
Вы там. Вот ваша подруга. (مونث)
شما آنجا هستيد. اين دوست شماست.
Это ваше окно?
اين پنجره شماست؟ (خنثي)
Это ваш врач.
اين دكتر شماست.
Это ваша подруга.
اين دوست دختر شماست.
Это твоя бумага.
اين كاغذ توست.
Это ваш урок.
اين درس شماست.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала