دروس زبان روسی: درس سوم

درس سوم
اشتراک
درس سوم همراه با مفاهيم و ايده هاي جديد، لغات كوچك و بزرگ خارجي نيز مثل جويبار در روسيه جاري شدند. مي توان گفت نفوذ گسترده واژه هاي اروپاي غربي در زمان حكومت به نوعي زمينه را براي توسعه كشور فراهم نمود. در آن زمان استفاده از لغات خارجي مد شده بود.

همراه با مفاهيم و ايده هاي جديد، لغات كوچك و بزرگ خارجي نيز مثل جويبار در روسيه جاري شدند. مي توان گفت نفوذ گسترده واژه هاي اروپاي غربي در زمان حكومت به نوعي زمينه را براي توسعه كشور فراهم نمود. در آن زمان استفاده از لغات خارجي مد شده بود. و پطر اول كه واژه هاي جديد زيادي را وارد زبان كرد با افراط در كاربرد لغات خارجي شديداٌ مخالفت ورزيد. در زمان پطر كتب روشنگري و علمي زيادي به چاپ رسيد.
در اين دوره زماني بيش از 600 عنوان كتاب مختلف به چاپ رسيدند. يكي از موضوعاتي كه پطر توجه خاصي نسبت به آن مبذول مي‌داشت تهيه لغت نامه بود. امپراطور بطور خستگي ناپذير نه تنها به هر شكل ممكن تهيه فرهنگ لغات را تشويق مي كرد بلكه خودش نيز براي شركت در اين كار مهم اجتماعي وقت مي‌گذاشت. بدين تريب پطر اول باعث تشويق و شكلگيري زبان ادبي روسي شد. پس از مدتي جريان زندگي دمكراتيزه كردن و نظم دادن به زبان روسي را طلب كرد. تنها كسي كه از عهده اين كار بر مي آمد لومونوسوف نابغه، دانشمند كبير همه علوم بود كه خوشبختانه از استعداد شاعري نيز بهره مند بود. بلينسكي زماني نوشت: از لومونوسوف ادبيات ما شروع مي شود. او پدر و حامي آن بود. او پطر كبير ادبيات ما بود.بايد گفت تاريخ سرنوشت خودويژه اي براي زبان روسي تعيين كرده بود. الكساندر پوشكين شاعر كبير روس سهم عظيم و بسيار مهمي در توسعه ادبيات ميهني ادا كرد. او را بحق بنيانگذار زبان ادبي معاصر روسي مي دانند. تورگنيف زماني نوشت: شكي نيست كه او را مي توان خالق زبان شعر و ادبيات ما دانست و اينكه ما و نسل هاي بعدي فقط بايد قدم در اين راه گذاشته و راه اين نابغه را ادامه دهيم». لومونوسوف زمينه را براي ايجاد زبان واحد ادبي فراهم كرد و پوشكين به گفته بلينسكي از زبان روسي معجزه آفريد.
پوشكين راه را براي توسعه و تكامل آزاد و طبيعي زبان گشود.ولاديمير دال نيز سهم بسزايي در رشد و حفظ زبان ادا نمود. در فرهنگ لغات او تجربيات چندين قرني زندگي ملت روس به ثبت رسيده است. فرهنگ لغات او پلي مرتبط بين گذشته و حال زبان روسي شد.امروز شما را با چند حرف ديگر روسي آشنا مي كنيم. حروف روسي В,Ф,З,С تقريباٌ مانند حروف فارسي:

و-ف-ز-س فارسي تلفظ مي شوند. مانند:
آب
Вода
فوتبال
Футбол
باغ
Сад
فردا
Завтра

اما در فارسي حرف Ы وجود ندارد. تلفظ آن كمي شبيه به تلفظ «اي» است. در زبان روسي كلمات با حرف Ы شروع

نمي شوند و به اين دليل هرگز به شكل بزرگ نوشته نمي شود. حالا به اين جملات توجه كنيد.
اين خانه است.
Вот дом.
اين اتاق است.
Это комната
ما اينجا هستيم، ماخانه هستيم.
Мы тут, мы дома.
باغ آنجاست، شما آنجاهستيد.
Вот сад, вы там.

و حالا به متن كامل توجه كنيد:
Вот дом. Это комната. Мы тут, мы дома. Вот сад, вы там.
لطفاٌ به تلفظ اين كلمات مفرد و جمع توجه فرمائيد:
Карта-карты, Комната-комнаты.
«آ» حرف آخر اين كلمات به Ы تبديل شده است. Ы در اينجا علامت جمع است. حالا سعي كنيد آنها را تكرار كنيد:
اين كيه؟
Кто это?
اين برادر است.
Это брат.
مامان كي خانه هست؟
Когда мама дома?
مامان صبح خانه است.
Мама дома утром.
درس كي شروع مي شود؟
Когда урок?
درس فردا شروع مي شود.
Урок завтра.
و حالا به اين متن كامل توجه فرمائيد:
Кто это? Это брат. Когда мама дома? Мама дома утром. Когда урок? Урок завтра.
و حالا لغات متن:
اين است
Вот
ما
Мы
باغ
Сад
شما
Вы
كي
Кто
چه وقت (كي)
Когда
درس
Урок
فردا
Завтра
Мы و Вы (ما و شما) ضماير شخص اول و دوم جمع هستند. ضمير Вы به علامت احترام و نزاكت در دوم شخص

مفرد نيز بكار مي رود. و اما در زبان روسي اكثر حروف بيصدا به حروف بيصدار زنگدار و بي زنگ جفت هايي

دارند، مثلاٌ حروف Б- Д- В- Г- З با حروف П-Т-Ф-К-С جفت و قرينه هستند. به اين نمونه ها توجه فرمائيد:
در كلمه Сад حرف آخر «د» به صورت «ت» تلفظ مي شود. در كلمه Завтра حرف «و» به صورت «ف» تلفظ مي

شود. و يا حروف بيصداي بدون زنگ جلوي حروف زنگ دار در وسط كلمه و يا در نتيجه تلفظ متصل آنها زنگ پيدا

مي كند. براي نمونه در كلمات Вот дом. حرف «ت» در Вот به «د» مبدل مي شود و اين جمله چنين تلفظ مي شود:

Вот(д) дом. در جمله Вот дорога نيز وضعيت همينطور است.
و حالا اين جملات را تكرار كنيد:
اين خانه است.
Вот дом.
اين جاده يا راه است.
Вот дорога.
اين پنجره است.
Вот окно.
اين نقشه و كاغذ است.
Вот карта и бумага.
اين برادر است.
Вот брат.
اين مامان و بابا است.
Вот мама и папа.
و حالا چند جمله سئوالي:
او كيست؟
Кто это?
اين باغ است؟
Это сад?
اين نقشه است؟
Это карта?
خودش است؟
Это он?
كي (چه وقت) ناتا خانه است؟
Когда Ната дома?
چه وقت او خانه است؟
Когда он дома?
و حالا چند جمله جمع:
اين نقشه است. اينها نقشه ها هستند.
Это карта —это карты.
اين اتاق است. اينها اتاق ها هستند.
Это комната — это комнаты.
اين باغ است. اينها باغها هستند.
Это сад —это сады.
اين مامان و بابا است. اينها مامانها و باباها هستند.
Это мама и папа —это мамы и папы.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала