وضعیت قصبه "ترخیزبنکا" لوهانسک

Telegram
پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.
© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

نظامی جمهوری خلق لوهانسک و ساکنان محلی روستای « ترخیزبنکا»ی لوهانسک.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.نظامی جمهوری خلق لوهانسک و ساکنان محلی روستای « ترخیزبنکا»ی لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
1/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

نظامی جمهوری خلق لوهانسک و ساکنان محلی روستای « ترخیزبنکا»ی لوهانسک.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

خانه ای که مورد اصابت آتشباری قرار گرفته. روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.خانه ای که مورد اصابت آتشباری قرار گرفته. روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
2/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

خانه ای که مورد اصابت آتشباری قرار گرفته. روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

پیرزنی در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.پیرزنی در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
3/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

پیرزنی در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

صف نان در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.صف نان در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
4/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

صف نان در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
5/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

حمل کمک های انسانی توسط نظامیان جمهوری خلق لوهانسک در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.حمل کمک های انسانی توسط نظامیان جمهوری خلق لوهانسک در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
6/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

حمل کمک های انسانی توسط نظامیان جمهوری خلق لوهانسک در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
7/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

گلوله های نیروهای مسلح اوکرائین در محوطه روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.گلوله های نیروهای مسلح اوکرائین در محوطه روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
8/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

گلوله های نیروهای مسلح اوکرائین در محوطه روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
9/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

نظامیان جمهوری خلق لوهانسک در حال استراحت کوتاه در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.نظامیان جمهوری خلق لوهانسک در حال استراحت کوتاه در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
10/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

نظامیان جمهوری خلق لوهانسک در حال استراحت کوتاه در روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود. - اسپوتنیک ایران
11/11

پیامدهای حملات نیروهای اوکرائینی به روستاها و قصبات جمهوری خلق لوهانسک آشکار است.

ساکن روستای " ترخیزبنکا"ی لوهانسک که قبلا تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала