رستوران زندان در تهران

Telegram
فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست.
© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. دیزاین شون خیلی شبیه زندان بود با میله های زندان و گالن و آشپز هایی که لباس زندانی پوشیدند ، از درب که وارد میشید با یه فضای شبیه زندان مواجه میشید که برای سفارش باید تلفن های مخصوص زندان بردارید و از اونورم پشت شیشه ی تلفن دیگه هست که صندوقدار بر میداره و‌ سفارشتون میگیره.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. دیزاین شون خیلی شبیه زندان بود با میله های زندان و گالن و آشپز هایی که لباس زندانی پوشیدند ، از درب که وارد میشید با یه فضای شبیه زندان مواجه میشید که برای سفارش باید تلفن های مخصوص زندان بردارید و از اونورم پشت شیشه ی تلفن دیگه هست که صندوقدار بر میداره و‌ سفارشتون میگیره. - اسپوتنیک ایران
1/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. دیزاین شون خیلی شبیه زندان بود با میله های زندان و گالن و آشپز هایی که لباس زندانی پوشیدند ، از درب که وارد میشید با یه فضای شبیه زندان مواجه میشید که برای سفارش باید تلفن های مخصوص زندان بردارید و از اونورم پشت شیشه ی تلفن دیگه هست که صندوقدار بر میداره و‌ سفارشتون میگیره.

© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. - اسپوتنیک ایران
2/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست.

© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. - اسپوتنیک ایران
3/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. دیزاین شون خیلی شبیه زندان بود با میله های زندان و گالن و آشپز هایی که لباس زندانی پوشیدند، از درب که وارد میشید با یه فضای شبیه زندان مواجه میشید که برای سفارش باید تلفن های مخصوص زندان بردارید و از اونورم پشت شیشه ی تلفن دیگه هست که صندوقدار بر میداره و‌ سفارشتون میگیره.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. دیزاین شون خیلی شبیه زندان بود با میله های زندان و گالن و آشپز هایی که لباس زندانی پوشیدند، از درب که وارد میشید با یه فضای شبیه زندان مواجه میشید که برای سفارش باید تلفن های مخصوص زندان بردارید و از اونورم پشت شیشه ی تلفن دیگه هست که صندوقدار بر میداره و‌ سفارشتون میگیره. - اسپوتنیک ایران
4/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. دیزاین شون خیلی شبیه زندان بود با میله های زندان و گالن و آشپز هایی که لباس زندانی پوشیدند، از درب که وارد میشید با یه فضای شبیه زندان مواجه میشید که برای سفارش باید تلفن های مخصوص زندان بردارید و از اونورم پشت شیشه ی تلفن دیگه هست که صندوقدار بر میداره و‌ سفارشتون میگیره.

© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. - اسپوتنیک ایران
5/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. - اسپوتنیک ایران
6/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست.

© AFP 2022 / Atta Kenare

داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. - اسپوتنیک ایران
7/8

داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

© AFP 2022 / Atta Kenare

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد. - اسپوتنیک ایران
8/8

فست فود سلول ۱۶ یک رستوران با دکوراسیونی شبیه به زندان هست. داستان اینجا اینه که دو جوون به دلیل نداشتن مهریه میوفتن زندان بعد از سه سال یه خیری آزادشون میکنه اونا هم بعد از چند سال این رستوران فست_فود رو در محله تهرانپارس میزنن و یک درصد از درآمدشون تعلق میدن به جرائم غیر عمد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала