سردترین دوی جهان

Telegram
دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.
© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
1/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

زنان در لباس ملی یاکوتیا.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.زنان در لباس ملی یاکوتیا. - اسپوتنیک ایران
3/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

زنان در لباس ملی یاکوتیا.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

شرکت کنندگان در حال آبتنی در جشمه آب گرم.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.شرکت کنندگان در حال آبتنی در جشمه آب گرم. - اسپوتنیک ایران
4/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

شرکت کنندگان در حال آبتنی در جشمه آب گرم.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

65 دونده در مسابقه دو در هوای سرد یاکوتیا شرکت کردند.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.65 دونده در مسابقه دو در هوای سرد یاکوتیا شرکت کردند. - اسپوتنیک ایران
6/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

65 دونده در مسابقه دو در هوای سرد یاکوتیا شرکت کردند.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

زنان در لباس ملی یاکوتیا.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.زنان در لباس ملی یاکوتیا. - اسپوتنیک ایران
7/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

زنان در لباس ملی یاکوتیا.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

© AP Photo / Ivan Nikiforov

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

رسیدن به خط پایان مسابقه سردترین دوی جهان.

دوی بین المللی  در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.رسیدن به خط پایان مسابقه سردترین دوی جهان. - اسپوتنیک ایران
9/9

دوی بین المللی در دمای منهای 53 درجه، در جمهوری ساخا روسیه برگزار شد.

شرکت کنندگان سردترین دوی بین المللی در یاکوتیای روسیه.

رسیدن به خط پایان مسابقه سردترین دوی جهان.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала