دروس زبان روسی: درس نهم

درس نهم
Telegram
درس نهم آموزش زبان روسي را آغاز مي كنيم. در اين برنامه ابتدا چند شكل جمع اسامي را مورد توجه شما قرار مي دهيم و شما را با اولين حالت زبان روسي Именительный падеж يا حالت اسمي آشنا مي كنيم.

لطفا عنوان حالت هاي گرامر روسي را به خاطر بسپاريد تا موقع تكرار آنها شما بتوانيد حالت مورد نظر را حدس بزنيد. در Именительный падеж يا حالت اسمي اسامي مذكر، مونث و خنثي به اشكال گوناگوني جمع مي شوند كه در درسهاي قبلي بطور مختصر در باره آنها توضيح داديم. حالا نمونه هاي چندي را مورد توجه شما قرار مي دهيم تا بهتر با اين حالت گرامري آشنا شويد:
دو سئوال مطرح مي شود:
Что это?
اين چيست؟
Кто это?
اين كيست؟
در پاسخ اسامي را بصورت جمع مذكر و مونث مي آوريم. معاني تحت‌اللفظي هستند تا شما متوجه حالت گرامري بشويد.
Это самолеты.
اين هواپيماهاست. كه در اين جمله هواپيما بي جان و به حرف بي صدا منتهي شده و مذكر است.
Это космонавты.
اين فضانوردان است. كه در اين جمله فضانوردان جاندار و آن هم به حرف بي صدا ختم شده و مذكر است.
Это машины.
اين ماشينهاست. كه در اين جا كلمه ماشين مونث است، زيرا به حرف صدادار «آ» ختم شده است.
Это балерины.
اين بالرين هاست. كه در اينجا نيز كلمه بالرين به حرف صدادار « آ» ختم شده و مونث است. علامت جمع در دو مورد مذكر و مونث اين كلمات حرف ы است. چند نمونه ديگر مي آوريم.
اسامي جمع مذكر
Артисты
هنرپيشگان
Рестораны
رستورانها
Театры
تئاترها
Мужчины
مردها
اسامي جمع مونث
Ракеты
موشكها
Буквы
حروف
Шляпы
كلاها
Женщины
زنان
در صورتيكه اسامي مذكر به حروف г к х و اسامي مونث به حروف ж ч ш щ ختم شده باشند حرف آخر جمع آنها نه ы بلكه и خواهد بود.
Карандаши
مدادها
Плащи
باراني ها
Подарки
هدايا
Мальчики
پسرها
Книги
كتابها
Ручки
خودكارها
Сумки
كيفها
Девочки
دخترها
و حالا چند نمونه اسامي جمع خنثي را مورد توجه شما قرار مي دهيم. معمولاٌ اسامي خنثي كه به о ختم مي شوند در جمع حرف آخر آنها به а مبدل مي شود. براي نمونه: ОКНО مي شود ОКНА كلمات خنثي اي كه به حرف е ختم شوند در جمع اين حرف به Я مبدل مي شود. مانند: МОРЕ كه مي شود МОРЯ و اما در جمع اسامي مذكر مواردي هستند كه بايد به خاطر سپرده شوند، زيرا اين كلمات در جمع نه به حرف ы، بلكه به حروف А و Я ختم مي شوند. چند نمونه در اينجا مي آوريم. آخرين حرف، علامت جمع كلمات اغلب ضربه دار است كه در زبان روسي به آن Ударение مي گويند. آنها را به خاطر بسپاريد:
Доктор-доктора
دكتر-دكترها
Паспорт-паспорта
پاسپورت-پاسپورتها
Глаз-глаза
چشم —چشمها
Голос-голоса
صدا-صداها
Вечер-вечера
عصر-عصرها
Адрес-адреса
آدرس-آدرسها
Дом-дома
خانه-خانه ها
Поезд- поезда
قطار-قطارها
Брат-братья
برادر-برادران
Друг-друзья
دوست (مذكر)- دوستان
Сын-сыновья
(فرزند) پسر- پسرها
Стул-стулья
صندلي-صندلي ها
Лист-листья
برگ، ورق كاغذ-برگها

و البته چند مورد استثنا در جمع اسامي:
Мать- матери
مادر-مادرها
Дочь-дочери
دختر- دخترها
Ребенок-дети
كودك-كودكان
Человек-люди
آدم-مردم
Цветок-цветы
گل-گلها
Яблоко-яблоки
سيب-سيبها

و حالا چند سئوال و پاسخ در اين رابطه:
Кто вы?
شما كي هستيد؟
Я инженер.
من مهندسم.
Ваш сын?
پسر شما؟
Сын студент.
او دانشجوست.
Сын студент?
پسر شما دانشجوست؟
Вы иранец?
شما ايراني هستيد؟
Нет, я русский. А мой друг иранец.
نخير، من روس هستم، ولي دوستم ايراني است.
Москва столица?
مسكو پايتخت است؟
Да, Москва столица России.
بله، مسكو پايتخت روسيه است.
Кто вы?
شما كي هستيد؟
Я учитель.
من معلم هستم.
Кто она?
او كيست؟
Она спортменка.
او ورزشكار است.
Кто вы?
شماها كي هستيد؟
Мы артисты.
ما آرتيست هستيم.
Кто они?
آنها كي هستند؟
Они туристы.
آنها توريست هستند.
Здравствуйте!
سلام!
Здравствуй, мальчик!
سلام، پسر!
Кто вы?
شما كي هستيد؟
Я художник. А ты кто?
من نقاشم. تو كي هستي؟
Я школьник.
من دانش آموز مدرسه هستم.
Вы русский?
شما روس هستيد؟
Нет, я не русский. Я француз.
نخير، من روس نيستم. من فرانسوي هستم.
И вы француз?
شماهم فرانسوي هستيد؟
Нет, я иранец. А ты москвичка?
نخير، من ايرانيم. تو مسكويي هستي؟
Да.
بله.
Кто ты?
تو كي هستي؟
Я волк. А ты кто?
من گرگم. تو كي هستي؟
А я лиса.
من روباه هستم.

و حالا چند واژه و جمله ديگر:
Говорит по-русски
روسي حرف زدن، صحبت كردن
Говорит по-персидски
فارسي حرف زدن، صحبت كردن
Говорит по-английски
انگليسي حرف زدن يا صحبت كردن
Кто-нибудь говорит по-персидски?
كسي فارسي حرف مي زند؟
Здесь кто-нибудь говорит по-русски?
اينجا كسي روسي حرف مي زند؟
Я говорю по-персидски.
من فارسي حرف مي زنم.
А я немного говорю по-английски.
و من كمي انگليسي حرف مي زنم.
Я плохо говорю по-русски.
روسي حرف زدن من بد است.
А я не говорю по-персидски.
و من فارسي حرف نمي زنم.
Я немного понимаю по-русски.
من كمي روسي مي فهمم.
Говорите, пожалуйста, помедленнее.
لطفاٌ آهسته تر صحبت كنيد.
Простите?
ببخشيد؟
Простите, не понял.
ببخشيد، نفهميدم.
Что вы сказали?
شما چي گفتيد؟
Что вы спросили?
شما چي پرسيديد؟
Простите, не расслышал.
ببخشيد نشنيدم، متوجه نشدم.
Говорите, пожалуйста, громче.
لطفاٌ بلند تر صحبت كنيد.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد.

و حالا معني لغات:
Говорить
حرف زدن، صحبت كردن
по-русски
به زبان روسي
по-персидски
به زبان فارسي
по-английски
به زبان انگليسي
Кто-нибудь
كسي
Здесь
اينجا
Немного
كمي، يكذره
Плохо
بد
Пожалуйста
لطفاٌ
Помедленнее
آهسته تر، آرام تر، يواش تر
Простите?
ببخشيد؟
не понял
نفهميدم.
Понять
فهميدن
Сказали
گفتيد؟ (زمان گذشته، جمع)
Сказать
گفتن
Спросили
پرسيديد
Спросить
پرسيدن
не расслышал
نشنيدم، متوجه نشدم
Расслышать
متوجه شدن، شنيدن
Громче
بلندتر
еще раз
يكبار ديگر.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала